Chỉ thị số 02/CT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 02/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/CT-BYT về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/CT-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 02/CT-BYT Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2009 CH THN V VI C Y M NH NG D NG VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH THÔNG TIN TRONG NGÀNH Y T ng d ng và phát tri n thông tin trong công tác y t (sau ây g i t t là Công ngh thông tin y t – CNTTYT) có vai trò quan tr ng trong phát tri n công tác y t . Nh ng năm qua, CNTT YT ã t nhi u thành t u như: Khám ch a b nh t xa, qu n lý b nh vi n, d báo d ch b nh, qu n lý trang thi t b y t , dư c phNm, ào t o, khoa h c công ngh và chuy n giao k thu t. Nh m th c hi n ch trương c a ng và Nhà nư c nh m tăng cư ng Ny m nh ng d ng công ngh thông tin và truy n thông trong các ho t ng c a xã h i ã ư c c th hoá qua Ngh nh 64/2007/N -CP v ng d ng CNTT trong ho t ng c a cơ quan Nhà nư c, Quy t nh 32/2006/Q -TTg v K ho ch phát tri n Vi n thông Internet, Quy t nh 56/2007/Q -TTg v chương trình phát tri n công nghi p n i dung s Vi t Nam, Quy t nh 43/2008/Q -TTg v Phê duy t K ho ch ng d ng CNTT trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c góp ph n tích c c trong nâng cao ch t lư ng b o v và chămsóc s c kh e nhân dân. B trư ng B Y t yêu c u th trư ng các ơn v trong ngành y t Ny m nh hơn n a vi c tri n khai CNTTYT trong ơn v , th c hi n nh ng nhi m v c th sau: 1. V ch trương: CNTTYT c n ư c xem là m t trong nh ng ưu tiên u tư phát tri n cơ quan ơn v trong năm 2009-2010. Th trư ng các ơn v là ngư i ch u trách nhi m chính trong vi c tri n khai CNTT t i ơn v mình ph trách. Trên cơ s nh hư ng chi n lư c c a ngành, các ơn v c n xây d ng k ho ch, l trình t ch c th c hi n vi c ng d ng ng d ng và phát tri n công ngh thông tin trong qu n lý, i u hành, c i cách th t c hành chính c a ơn v . K ho ch ng d ng phát tri n CNTT ư c l ng ghép trong chi n lư c, k ho ch phát tri n chung c a a phương, ơn v . 2. V t ch c và nhân l c: Các ơn v c n có b ph n chuyên trách, ư c b trí nhân l c phù h p tri n khai vi c ng d ng công ngh thông tin trong ơn v . Các S Y t , B nh vi n tuy n t nh,Vi n nghiên c u, trư ng i h c, Cao ng y t c n s m t ch c b ph n chuyên trách v công ngh thông tin t năm 2009. 3. V u tư:Hàng năm các ơn v căn c vào kh năng ngân sách Nhà nư c, các ngu n thu và các ngu n v n h p pháp khác ưu tiên dành kinh phí cho d án, k ho ch ng d ng CNTT c a ơn v .Tùy theo i u ki n c th , các ơn v c n dành t i thi u 1% các ngu n kinh phí c a ơn v chi cho vi c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin.
  2. 4. V xây d ng h t ng cơ s công ngh thông tin: ơn v có k ho ch u tư xây d ng h t ng cơ s công ngh thông tin, truy n thông bao g m m ng máy tính, thi t b ngo i vi, ph n m m h th ng và quy trình thông tin m cho vi c trao i thông tin thông su t, an toàn, b o v bí m t nhà nư c trong các cơ quan và v i các ơn v y t . Riêng ph n chi vi n c a B s th c hi n ưu tiên u tư trư c cho các ơn v y t tuy n trung ương, tuy n t nh sau ó n tuy n cơ s . 5. Cơ s d li u, ph n m m ng d ng và ph n m m mã ngu n m : a) Các cơ s y t Ny nhanh vi c xây d ng kho cơ s d li u y t c a ơn v và ngành áp ng yêu c u cung c p thông tin ph c v qu n lý và nghiên c u khoa h c. b) Các b nh vi n t ch c tri n khai ph n m m báo cáo th ng kê b nh vi n và các ph n m m ng d ng khác thu n ti n trong vi c qu n lý, i u hành, tác nghi p, thu th p, x lý, lưu tr và trao i thông tin trong ngành. Các b nh vi n trung ương và tuy n t nh ph i tri n khai ph n m m qu n lý b nh vi n trư c năm 2010. c) Các cơ s ào t o c n tri n khai ph n m m qu n lý h c sinh, sinh viên theo yêu c u c a B Giáo d c- ào t o và B Y t . d) B Y t khuy n khích u tư, phát tri n ưa vào s d ng chung i v i các chuNn thông tin y t , các chương trình ph n m m có tính ch t c thù chung cho m t lĩnh v c trong ngành y t ; khuy n khích s d ng ph n m m mã ngu n m giúp gi m chi phí và ch ng trong vi c xây d ng ph n m m ng d ng. 6. Internet và website: a) n cu i năm 2010 có 100% các cơ s y t trung ương, b nh vi n, cơ s y t tuy n t nh, các cơ s ào t o y dư c và 80% b nh vi n huy n có k t n i Internet băng thông r ngt o i u ki n thu n l i các cán b y t , sinh viên, h c sinh ư c ti p c n d ch v Internet có t c cao ph c v công tác khám ch a b nh, h c t p và nghiên c u khoa h c y dư c. b) Các cơ s y t tuy n trung ương, các S y t , các trư ng i h c và Cao ng y t ph i có trang thông tin i n t (website) trên Internet v i thông tin ư c c p nh t, tin c y cao ph c v nhân dân, doanh nghi p và t ch c khác có liên quan. c) Các cơ s ào t o, ch o tuy n, các b nh vi n chuyên khoa c n Ny m nh vi c ng d ng CNTT trong ào t o chuy n giao k thu t, cung c p d ch v chăm sóc s c kh e, khám, ch a b nh t xa ph c v k p th i cho nhu c u c a cán b và nhân dân. 7. Qu n lý, i u hành: m b o h th ng ch o, i u hành, trao i thông tin t B n các ơn v tr c thu c và S y t thông su t, k p th i. Trong năm 2010 ph i có trên 50% thông tin ư c trao i trên m ng, 30% các cu c h p c a B ư c t ch c trên môi trư ng m ng, h n ch th t c, gi y t không c n thi t. 8. D ch v công: Các d ch v công v y dư c cơ quan B Y t và các S Y t ư c cung c p trên m ng c a B Y t và các S y t m c 2, m t s d ch v công m c 3. Tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin trong vi c cung ng các d ch v
  3. khám, ch a b nh, c p phép trong ho t ng y t qua m ng, ph c v t t cho nhân dân và doanh nghi p. Nh n ư c Ch th này yêu c u Giám c S y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B và các Cơ s y t c n có k ho ch t ch c th c hi n và báo cáo k t qu v thư ng xuyên v B Y t . Giao cho ông V trư ng V Khoa h c và ào t o – Văn phòng Ban ch o công ngh thông tin y t có trách nhi m theo dõi, ôn c và hư ng d n các ơn v trong ngành y t th c hi n Ch th này. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản