Chỉ thị số 02/CT-UBND

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 02/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện chủ trương của chính phủ về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/CT-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 02/CT-UBND Bắc Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO, KIỂM TRA THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤM VẬN CHUYỂN, BUÔN BÁN, TÀNG TRỮ VÀ SỬ DỤNG CÁC LOẠI PHÁO Thời gian qua, các ngành, UBND các huyện, thành phố đã tích cực triển khai các biện pháp xử lý việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tý sắp tới. Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngăn chặn kịp thời tình trạng vi phạm, kiên quyết không để các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo; thành lập Ban chỉ đạo, các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 406/TTg, Công điện số 1721/TTg, Công điện số 58/TTg của Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để tái diễn tình trạng vi phạm việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tý 2008. 2. Sở Văn hoá thông tin, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tăng cường công tác công tác tuyên truyền trên các phương tiện phát thanh, truyền hình, truyền thanh, panô, áp phích… đến các cơ quan, trường học, xã, phường, thôn, bản nhằm giáo dục, tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên biết để tự giác thực hiện. 3. Công an tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là đêm giao thừa, kịp thời xử lý việc sử dụng trái phép các loại pháo; lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về cấm vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo. 4. Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để xảy ra vi phạm về vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.
  2. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như kính gửi (để t/h); - TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c); - CT, các PCT UBND tỉnh; - CVP, PVPNC, TKCT, TH; Thân Văn Mưu - Lưu: VT, NC.
Đồng bộ tài khoản