Chỉ thị số 03/1997/CT-KHĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
34
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 03/1997/CT-KHĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/1997/CT-KHĐT về việc triển khai dự án đầu tư tàu đánh cá vùng khơi bằng vốn tín dụng ưu đãi kế hoạch năm 1997 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/1997/CT-KHĐT

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1997/CT-KH T Hà N i, ngày 06 tháng 3 năm 1997 CH THN V VI C TRI N KHAI D ÁN U TƯ TÀU ÁNH CÁ VÙNG KHƠI B NG V N TÍN D NG ƯU ÃI K HO CH NĂM 1997 Thi hành Ngh quy t 03-NQTW ngày 6/6/1993 c a B Chính tr v phát tri n kinh t bi n, Ch th 171-TTg ngày 18/3/1995 c a Th tư ng Chính ph "v các công tác c n tri n khai sau h i ngh phát tri n kinh t bi n"; Th i gian qua toàn ngành thu s n ã có nhi u n l c tìm bi n pháp phát tri n tàu thuy n ra ánh cá các ngư trư ng xa b , nhưng còn g p nhi u khó khăn, trong ó các khó khăn l n nh t là v v n u tư và cơ ch chính sách cho vay, nên vi c th c hi n còn r t h n ch . Ngày 22/2/1997 Phó Th tư ng Tr n c Lương ã có cu c h p v i các B , ngành nghe B Thu s n báo cáo yêu c u k ho ch phát tri n tàu ánh cá vùng khơi trong năm 1997; Phó Th tư ng Tr n c Lương ã có ý ki n k t lu n v gi i pháp ngu n v n và cơ ch chính sách cho vay ưu ãi i v i các thành ph n kinh t phát tri n tàu ánh cá vùng khơi. Tinh th n cơ b n là: Nhà nư c s dành m t kho n tín d ng ưu ãi trong k ho ch năm 1997 h tr u tư tàu ánh cá vùng bi n khơi có công su t t 90-600 CV v i m c lãi su t 0,81%/ tháng và th i h n cho vay là 5 năm tr lên có áp d ng tín ch p c a chính quy n a phương, các tàu ánh cá vùng khơi ư c hư ng các chính sách ưu ãi v các lo i thu tài nguyên, doanh thu, l i t c, trư c b , môn bài. Trư c m t, tri n khai k p th i k ho ch v n tín d ng cho s m tàu ánh cá khơi trong năm 1997, B trư ng B Thu s n ch th Giám c S Thu s n, s Nông nghi p và phát tri n nông thôn có bi n, các doanh nghi p Nhà nư c thu c B : 1. Ti n hành rà soát l i l c lư ng ánh cá, ch n các i tư ng có kinh nghi m, có i u ki n và có nhu c u u tư tàu ánh cá vùng khơi, ch o, hư ng d n l p d án kh thi u tư tàu ánh cá phù h p v i Ngh nh 42/CP v qu n lý u tư và xây d ng. Chú ý n nh ng nơi có lu ng l ch, b n u thích h p cho lo i tàu 90CV tr lên. 2. i tư ng u tư: Ưu tiên cho ngư dân vay v n ưu ãi phát tri n khai thác xa b trong các hình th c t ch c kinh t : H p tác xã ki u m i, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n..... và m t s doanh nghi p nhà nư c ang có i u ki n phát tri n. 3. Sau khi các ch u tư l p xong d án kh thi, S có trách nhi m t ch c xem xét, ánh giá tính kh thi t ng d án, t ng h p trình UBND t nh (Thành ph ) cho ý ki n quy t nh. H sơ d án ư c g i v B Thu s n có kèm công văn ngh c a
  2. UBND t nh. B Thu s n không t ch c thNm nh t ng d án, mà s rà soát l i m t s d án theo vùng, theo ngh , theo c lo i t u. 4. Song song v i tri n khai d án s m tàu S c n có k ho ch ào t o hu n luy n thuy n trư ng và các lao ng k thu t có kh năng s d ng tàu ánh cá khơi. 5. Vi c óng tàu s ư c ti n hành t i các cơ s óng tàu trong nư c tuỳ thu c s l a ch n c a các ch u tư. 6. U quy n cho V trư ng v k ho ch và u tư có văn b n hư ng d n chi ti t, i sát giúp , n m tình hình các ơn v , a phương hi u rõ và th c hi n úng ch trương này. 7. V th i gian th c hi n Các d án ph i ư c hoàn t t n i dung và th t c chuy n v B Thu s n ch m nh t là ngày 20/3/1997 B Thu s n yêu c u các s báo cáo v i UBND t nh và khNn trương tri n khai hoàn t t các d án kh thi úng th i gian quy nh. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Hà n i, ngày 7 tháng 3 năm 1997 HƯ NG D N XÂY D NG D ÁN U TƯTÀU ÁNH CÁ VÙNG BI N KHƠI (Kèm ch th c a B trư ng B Thu s n s 03CT/KH T ngày 6/3/1997) - Th c hi n thông báo s 17-TB ngày 27/2/1997 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Phó th tư ng Tr n c Lương. - Căn c vào Ngh nh 42/CP c a Chính ph v ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng. - tri n khai g p rút các d án u tư tàu ánh cá khơi, B Thu s n hư ng d n l p d án như sau: Tiêu : D án u tư tàu ánh cá vùng khơi b ng ngu n v n tín d ng ưu ãi. 1. Cơ quan ch qu n d án: Ghi s thu s n (ho c S Nông nghi p và phát tri n nông thôn).
  3. 2. Ch u tư: (là các ơn v ánh cá, có tư cách pháp nhân); ghi rõ tên doanh nghi p (Công ty trách nhi m h u h n, h p tác xã, doanh nghi p tư nhân, qu c doanh ánh cá)... - a ch : theo a ch giao d ch ã ư c ăng ký. 3. N i dung u tư: Tàu ánh cá ư c trang b ng b + Lo i 90CV:... chi c + Lo i......... chi c + Lo i:........ chi c + ........... 4. M c v n u tư:.... tri u ng 5. Ngu n v n: - Vay tín d ng ưu ãi Nhà nư c:.... tri u ng - Ngu n khác:.......tri u ng. A. N I DUNG D ÁN: 1. Nh ng căn c chính xác nh tính c n thi t u tư: Có th ghi v n t t các ý: - Ngu n l i vùng ven b ngày càng gi m sút, ánh b t kém hi u qu . - ánh b t t i các ngư trư ng khơi có tri n v ng, ang ư c khuy n khích. - Có lu ng l ch b n u thu n ti n trong cung ng và tiêu th h i s n, tránh gió bão. - Gi i quy t công ăn vi c làm. - Góp ph n b o v vùng bi n khơi. 2. L a ch n hình th c u tư: - C tàu: ghi c th tàu s mã l c, v s t, v g . - Ngh ch y u: C n l y ngh nào là ch y u tính trang b ngư c ng b theo tàu. Thí d : lư i cào ho c lư i vây... - Hình th c u tư: L y óng m i trong nư c là ch y u. 3. Chương trình s n xu t và các y u t c n áp ng.
  4. - Ngư trư ng ho t ng: C n xác nh là ánh b t sâu 30m nư c tr ra; iv i các ngư trư ng mi n Trung ho t ng cách b t 50 h i lý tr ra khơi. - Th i gian ho t ng ánh cá. Th i gian ho t ng ánh cá trên bi n tuỳ thu c nhi u y u t nhưng ch l y m t y u t có tính b t kh kháng là th i ti t t ng vùng tính s ngày ho t ng ánh b t cá ngoài khơi; có th tính kho ng trên dư i 150 ngày êm. - i u ki n b n u, cung ng xăng d u, nư c á, s a ch a và tiêu th s n phNm. - Cơ s s n phNm. Ghi rõ s n lư ng, các lo i h i s n, t tr ng xu t khNu, tiêu th n i a. 4. V phương án a i m: Do u tư l i tàu 90CV tr lên cho nên ph i tính trong i u ki n hi n t i là u tư vào nh ng vùng c a tàu ra vào ư c thu n ti n theo t p quán c a ngư dân. 5. Công ngh và thi t b : Ghi rõ ngh chính là lư i kéo hay vây, có thi t k phù h p, các ngh khác như rê, câu... có th k t h p, lo i máy thu , nghi khí hàng h i, máy thăm dò cá... - Ho t ng ánh b t: Ghi ánh cá khơi, c n ư c trang b thông tin liên l c gi a các tàu v i nhau và v i t li n. Ti p theo bên dư i c n l p b ng th ng kê h ng m c thi t b u tư theo m u: TT Tên thi t b ơn v S lư ng ơn giá Thành ti n tính 1 a. Thi t b ........... ........... ơn giá: l y theo giá m t b ng th trư ng trong vùng ưa vào ơn giá tính u tư. Ghi chú: Do m c ích u tư là ánh cá xa b , cho nên các trang thi t b u tính theo s m m i, không u tư máy móc thi t b ã qua s d ng. C n tính c thi t b an toàn như xu ng, phao cá nhân... 6. Gi i pháp u tư: D án c n nói rõ sau khi ư c duy t v n thì gi i pháp óng tàu như th nào? T t ch c óng t i a phương hay thuê óng nơi khác, n u óng tàu g thì ngu n g ư c cân i t âu, th i h n hoàn thành là bao lâu...
  5. 7. T ch c s n xu t ( ánh b t và tiêu th s n phNm) - Nói rõ cách t ch c và qu n lý là: H ch toán c l p hay h ch toán theo t i 2-3 tàu, h ch toán theo hình th c nào? khoán s n phNm hay ăn chia theo t l %... ây là cơ s cho vi c tính toán chi phí s n xu t và các kho n trích. 8. Phân tích tài chính kinh t : a. D toán v n u tư: Có th tính th ng vào d toán v n u tư: + V tàu....... tri u ng. + Máy...........tri u ng. + Trang thi t b .... tri u ng. + Ngư c chính.... tri u ng. T ng c ng v n cho 1 ơn v tàu (c tàu):.........tri u ng. b. Doanh thu: L y s n lư ng, cơ c u s n phNm và ơn giá c a t ng lo i s n phNm ã tính m c "cơ s s n phNm" ưa vào m c này ta có t ng doanh thu tiêu th s n phNm là:...........tri u ng. c. T ng chi phí s n xu t (cho 1 năm). - Ti n d u nh t:............ tri u ng. - Ngư c :...................... " - Chi phí b o qu n:............. " - D ng c s n xu t:............. " - Chi phí lao ng:............. " - B o h lao ng:.............. " - Chi phí s a ch a 4-5%........ " - Kh u hao 10-15% giá tr :...... " - Phí b o hi m 1,6%............. "
  6. - Phí ăng ki m:............... " - Qu n lý:..................... " - Các lo i thu :............. " - Chi phí ào t o:........... " - Các chi phí khác:.............. " T ng c ng:.................... " d. Lãi (l ) thu n: T ng doanh thu - t ng chi phí = lãi thu n. c. Th i gian hoàn v n: Tính theo phương pháp ơn gi n: -V n u tư: Vo =..........tri u ng. - Kh u hao: K.........10% (có th tuỳ t ng ch u tư, có t l kh u hao thích h p). - Lãi thu n: P=...............tri u ng. - Th i gian hoàn v n: T Vo T = =.........năm P+K B. K T LU N VÀ KI N NGHN: C n nêu các ý: - D án có hi u qu kinh t , có kh năng tr n úng h n. - Th i gian hoàn thành công trình (s tháng, ho c năm). Có th kéo dài th i gian hoàn thành sang 1998, tuỳ h p ng c th v óng tàu). -............... C. CÁC CƠ CH CHÍNH SÁCH ÁP D NG VÀO TÍNH TOÁN: 1. Cơ ch vay v n: + Lãi xu t 0,81%/tháng.
  7. + Th i h n vay: 5 năm. 2. Chính sách mi n gi m thu các lo i t m tính gi m 50% m c thu trong th i h n 3 năm i v i các s c thu tài nguyên, doanh thu, l i t c. + Gi m thu trư c b xu ng m c 1% + óng thu môn bài h n m c t i thi u. 3. Ph i mua b o hi m tàu. 4. ư c th c hi n th ch p tàu vay v n, ho c có th tín ch p. Trên ây là nh ng n i dung hư ng d n ch y u giúp cơ s tham kh o và v n d ng khi l p d án. Khi ch o, hư ng d n các ch u tư l p d án kh thi vay v n óng tàu ánh cá ngoài khơi, các S Thu s n các doanh nghi p c n xem xét d án ã có chuNn b i u ch nh cho phù h p v i các thông s hư ng d n. B s c cán b xu ng m t s cơ s vùng tr ng i m ngh cá cùng a phương rà soát tính toán các d án kh thi. Yêu c u các s khNn trương ch o các ch u tư g p rút hoàn thành và chuy n v B Thu s n úng th i gian quy nh. T Quang Ng c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản