Chỉ thị số 03/2000/CT-UB-ĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 03/2000/CT-UB-ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2000/CT-UB-ĐT về việc triển khai Chỉ thị số 33/1999/CT-TTg ngày 27/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm trật tự giao thông do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2000/CT-UB-ĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2000/CT-UB- T Tp. H Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2000 CH THN V VI C TRI N KHAI CH THN S 33/1999/CT-TTG NGÀY 27/12/1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C TĂNG CƯ NG TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG CÔNG TÁC B O M TR T T GIAO THÔNG Sau m t th i gian th c hi n các Ngh nh c a Chính ph v m b o an toàn giao thông và tr t t ô th , nhìn chung tình hình tr t t an toàn giao thông trên a bàn thành ph bư c u ã có chuy n bi n, ý th c ch p hành lu t l giao thông và quy t c tr t t ô th c a các t ng l p nhân dân ã ư c nâng lên. Tuy nhiên, g n ây tình hình an toàn giao thông và tr t t ô th c a thành ph ã phát sinh và di n bi n r t ph c t p: n n l n chi m lòng l ư ng h p ch , mua bán, kinh doanh, gi xe… ã phát tri n tr l i nhi u nơi, hành lang an toàn ư ng th y và ư ng s t v n còn b xâm ph m, tình tr ng gây ùn t c giao thông có chi u hư ng tăng lên v.v… M t trong nh ng nguyên nhân ch quan c a tình hình trên là do công tác t ch c l c lư ng và ki m tra c a m t s ngành, a phương trong vi c b o m an toàn giao thông và tr t t ô th chưa ư c quan tâm úng m c. Th tư ng Chính ph ã có Ch th s 33/1999/CT-TTg ngày 27/12/1999 yêu c u “Tăng cư ng trách nhi m qu n lý Nhà nư c trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông”, B Giao thông v n t i và y ban An toàn giao thông qu c gia cũng ã có công văn hư ng d n tri n khai th c hi n và c bi t quan tâm n tình hình qu n lý an toàn giao thông và tr t t ô th t i các thành ph l n. th c hi n t t Ch th nói trên c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân thành ph ch o Giám c các S , Ban, Ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n, huy n t ch c th c hi n ngay m t s công vi c sau ây: 1- Ban An toàn giao thông thành ph xây d ng k ho ch tri n khai Ch th s 33/1999/CT-TTg ngày 27/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng trách nhi m qu n lý Nhà nư c trong công tác b o m tr t t an toàn giao thông, trình y ban nhân dân thành ph duy t ban hành và t ch c th c hi n. K ho ch ph i ưa ra ư c các gi i pháp thi t th c trên cơ s sơ k t th c ti n, ánh giá úng tình hình và các nguyên nhân t n t i. Công tác t ch c th c hi n c n ư c nghiên c u m t cách cơ b n và ng b tri n khai t ng bư c kh thi phù h p v i i u ki n và kh năng t ch c th c t c a t ng c p có trách nhi m trong nhi u năm; ng th i có nh ng nhi m v và bi n pháp c th cho giai o n trư c m t trong năm 2000 và trong d p T t Nguyên án s p n.
  2. Ban An toàn giao thông thành ph có k ho ch ph i h p v i các S Giao thông công chánh, Công an Thành ph , S Văn hóa - Thông tin, ài Phát thanh, ài truy n hình thành ph , các cơ quan thông tin i chúng và các qu n - huy n Ny m nh công tác tuyên truy n sâu r ng và v n ng nhân dân t giác ch p hành lu t l giao thông và tr t t ô th , th c hi n t t các Ngh nh c a Chính ph (s 36/CP, 39/CP và 40/CP v m b o an toàn giao thông và tr t t ô th , s 171 và 172/1999/N -CP quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh b o v công trình giao thông ư ng sông và ư ng b ). N i dung tuyên truy n c n thi t th c, phù h p v i m i i tư ng, t ng l p nhân dân d ti p thu và th c hi n. Ban An toàn giao thông thành ph và các cơ quan thông tin báo chí c n có k ho ch c th thư ng xuyên cung c p các thông tin, sinh ng và thi t th c, c bi t c n phát huy vai trò tích c c c a các cơ quan thông tin i chúng trong vi c hư ng d n dư lu n xã h i i vào các v n c p bách c n quan tâm trong lĩnh v c b o m an toàn giao thông và tr t t ô th . Các chương trình thông tin truy n hình c n ư c th c hi n thư ng xuyên và có ch t lư ng giáo d c và v n ng ngư i dân có thói quen th c hi n theo n n n p tr t t c a m t ô th văn minh, s ch p, an toàn. 2- Ban An toàn giao thông thành ph ph i h p v i S Tư pháp t ch c rà soát l i t t c nh ng văn b n, các quy nh ã ư c ban hành, k c nh ng quy nh v phân công phân nhi m trong t ch c th c hi n trình y ban nhân dân thành ph quy t nh i u ch nh cho phù h p v i tình hình theo hư ng xác nh rõ ràng và r t c th trách nhi m c a t ng ngành, t ng cơ quan, ơn v và cá nhân. 3- S Thương m i hư ng d n và ph i h p v i y ban nhân dân các qu n trung tâm thành ph (qu n 1, 3, 5 và 10) th ng kê và t ch c ki m tra, i u ch nh s p x p l i toàn b các i m gi xe trên hè ph , l ư ng. C nh sát tr t t thành ph h tr cho l c lư ng c a các qu n, phư ng thư ng xuyên ki m tra x lý và gi i t a ngay các i m gi xe trái phép và nh ng bãi gi xe l n chi m lòng l ư ng, làm c n tr và gây ùn t c giao thông. y ban nhân cân các qu n n i thành c n nghiên c u quy ho ch c th , trên cơ s ó h n ch vi c c p gi y phép cho các cơ s kinh doanh có m t lưu thông cao và các bãi gi xe trên hè ph , nh t là t i nh ng nơi không m b o tr t t an toàn giao thông. S Thương m i ch trì cùng v i S Giao thông công chánh, Công an thành ph và y ban nhân dân các qu n huy n nghiên c u t ch c thí i m m t s ch êm cho nhân dân buôn bán, phù h p v i i u ki n an ninh tr t t xã h i. Vi c t ch c ch êm ph i ư c th c hi n ng th i v i k ho ch xóa b d n các t i m buôn bán trên lòng l ư ng vào ban ngày. 4- S Giao thông công chánh và Công an thành ph nghiên c u quy ho ch, s p x p l i các bãi u xe ôtô, gi i tán các b n xe “dù”, x lý tri t tình tr ng xe không vào b n ón khách, tr khách, ch y lòng vòng, ón khách d c ư ng. Xây d ng phương án ch ng phòng ch ng và x lý n n ua xe trái phép. Hư ng d n y ban nhân dân các qu n c ng c công tác t ch c l c lư ng m b o qu n, phư ng, t p trung ưu tiên t i các phư ng tr ng i m xây d ng k ho ch ph i h p ch t ch v i các ngành c a thành ph , tăng cư ng công tác m b o an toàn giao
  3. thông và tr t t ô th trong d p T t Nguyên án. Tăng cư ng ki m tra x lý các lo i xe (có ho c không có ng cơ) buôn bán lưu ng trên 51 tuy n ư ng giao thông chính và trên các ư ng chính các qu n trung tâm thành ph theo quy t nh s 682/Q -UB-QL T ngày 13/2/1997 c a y ban nhân dân thành ph , duy trì thư ng xuyên “ ư ng thông, hè thoáng”. Nh ng tuy n ư ng, khu v c nào ã l p l i an toàn giao thông và tr t t ô th , bàn giao l i cho y ban nhân dân phư ng, xã và nh t thi t ph i t ch c l c lư ng qu n lý, duy trì tr t t thư ng xuyên. S Tài chánh-V t giá làm vi c v i Ban An toàn giao thông thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n có k ho ch và c p phát k p th i kinh phí cho ho t ng c a các l c lư ng m b o an toàn giao thông và tr t t ô th , t ngu n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn giao thông, tr t t ô th . Ưu tiên s d ng ngu n kinh phí này cho công tác duy trì và qu n lý tr t t ô th . 5- Ban An toàn giao thông thành ph c n tăng cư ng công tác ki m tra, phát hi n và x lý nghiêm các vi ph m. c bi t c n th c hi n t t hư ng d n và ki m tra thư ng xuyên i v i công tác qu n lý, x lý vi ph m c a các l c lư ng qu n-huy n, phư ng- xã. Giám c các S , Ban, Ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n t ch c th c hi n ngay Ch th này và k ho ch tri n khai Ch th s 33/1999/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, nh kỳ có báo cáo k t qu th c hi n và nh ng vư ng m c phát sinh v Ban An toàn giao thông thành ph ư c t ng h p, gi i quy t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản