Chỉ thị số 03/2004/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 03/2004/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2004/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2004/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2004/CT-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 03 năm 2004 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG B NH S T XU T HUY T Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i, hi n nay b nh s t xu t huy t trên th gi i ang có xu hư nggia tăng và di n bi n ph c t p. T i Indonesia, t u năm n nay, d ch s t xu thuy t ã x y ra trên ph m vi 30 t nh v i 30.234 trư ng h p m c, trong ó có 415trư ng h p t vong; t i Singapore, trong năm 2003 ghi nh n 4.772 trư ng h p m c,s m c cao nh t k t năm 1998, trong 2 tháng u năm 2004 ghi nh n 6 vùng cód ch s t xu t huy t. T i m t s qu c gia khác trong khu v c, s trư ng h p m cvà t vong do s t xu t huy t cũng tăng hơn so v i cùng kỳ năm2003. T i Vi t Nam, theo báo cáo c a các a phương, t u năm n nay, c nư c có 4.811 trư ng h p m c b nh s t xu t huy t, trong ó có 10 trư ng h p t vong. So v i cùng kỳ năm 2003, s m c tăng g n hai l n, s t vong tăng 6 trư ng h p, các trư ng h p m c t p trung ch y u các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khu v c phía Nam, chi m 93,5% s m c c a c nư c. M t s a phương có s m c cao là thành ph H Chí Minh (1.447 trư ng h p), Ti n Giang (638 trư ng h p), ng Tháp (407 trư ng h p). Theo d báo c a các cơ quan chuyên môn, năm 2004 có th là năm chu kỳ c a d ch s t xu t huy t. Trư c tình hình d ch s t xu t huy t có xu hư ng gia tăng và di n bi n ph c t p, có kh năng bùng phát thành d ch l n, ch ng phòng ch ng d ch b nh, h n ch t i a t l m c và t vong, B trư ng B Y t ch th : 1. Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 1.1 T ch c ngay các chi n d ch di t b g y/lăng quăng m t cách r m r , sâu r ng, tri t n t ng h gia ình ít nh t 3 l n trong năm nh m huy ng m i ngu n l c tri n khai các ho t ng phòng ch ng S t xu t huy t t i c ng ng dư i s ch o tr c ti p c a các c p Chính quy n. i v i các khu v c tr ng i m d ch, c n t p trung x lý tri t các b g y/lăng quăng ngu n, t ch c giám sát ch t ch , phát hi n và x trí k p th i các trư ng h p m c, h n ch t i a t l t vong. 1.2 Ch o các cơ s khám, ch a b nh chuNn b y cơ s thu c, phương ti n c p c u, i u tr , giư ng b nh k p th i ti p nh n, i u tr b nh nhân, c bi t trong trư ng h p x y ra d ch l n. Thành l p i c p c u lưu ng, s n sàng h tr chuyên môn cho các ơn v trong x trí c p c u, i u tr , chăm sóc. 1.3 Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c trên t t c các phương ti n thông tin i chúng v các bi u hi n c a b nh s t xu t huy t, các bi n pháp phòng ch ng
  2. m i ngư i dân hi u và t giác tham gia các ho t ng phòng ch ng d ch b nh t i c ng ng. 1.4 Báo cáo k p th i Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph v di n bi n tình hình d ch s t xu t huy t và công tác phòng ch ng t i a phương, ngh U ban nhân dân t nh, thành ph ch o các ban, ngành liên quan có k ho ch b sung kinh phí cho các ho t ng phòng ch ng d ch. 1.5 Th c hi n nghiêm túc Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch ban hành kèm theo Quy t nh s 4880/2002/Q -BYT ngày 06/12/2002 c a B trư ng B Yt . 2. C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS có trách nhi m: 2.1 Là trư ng ban i u hành D án phòng ch ng s t xu t huy t qu c gia, làm u m i trong vi c theo dõi di n bi n d ch s t xu t huy t và tham mưu cho B trư ng B Y t trong vi c ch o công tác phòng ch ng s t xu t huy t trên ph m vi toàn qu c. 2.2 Tr c ti p ch o, ôn c và ki m tra các ơn v , a phương trong vi c th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch s t xu t huy t. 2.3 Ph i h p v i các cơ quan truy n thông trung ương trong vi c t ch c công tác truy n thông v phòng ch ng s t xu t huy t. 2.4 Ph i h p v i V i u tr - B Y t trong vi c t ch c t p hu n cho các ơn v a phương v các bi n pháp phòng ch ng b nh s t xu t huy t. 2.5 V n ng các t ch c trong nư c và qu c t tài tr cho công tác phòng ch ng d ch s t xu t huy t. 3. V i u tr có trách nhi m: 3.1 Làm u m i trong vi c t ch c, ch o và ki m tra công tác i u tr b nh s t xu t huy t trong ph m vi c nư c. 3.2 T ch c t p hu n cho các ơn v , a phương v phác i u tr b nh s t xu t huy t. 3.3 C p nh t thông tin v phác i u tr b nh s t xu t huy t c a các nư c trong khu v c và trên th gi i. Trong trư ng h p c n thi t s xây d ng và trình B trư ng B Y t cho s a i, b sung phác i u tr b nh s t xu t huy t. 4. V K ho ch - Tài chính: T ng h p và i u ph i các ngu n l c c a ngân sách Nhà nư c, tài tr c a các t ch c trong nư c và qu c t cho công tác phòng ch ng d ch s t xu t huy t. 5. Các Vi n: V sinh d ch t Trung ương, Pasteur thành ph H Chí Minh, Pasteur Nha Trang và Pasteur Tây Nguyên có trách nhi m:
  3. 5.1 Là trư ng ban i u hành D án phòng ch ng s t xu t huy t các khu v c, có trách nhi m c các oàn cán b chuyên môn n các a phương tr ng i m d ch ch o tri n khai chi n d ch di t b g y, giám sát, phát hi n và x lý d ch. 5.2 T ch c các l p t p hu n v giám sát, phát hi n và x lý d ch s t xu t huy t cho các t nh trong khu v c ư c giao ph trách. 6. Các b nh vi n Trung ương có trách nhi m: 6.1 ChuNn b y cơ s thu c, trang thi t b y t và các phương ti n c n thi t khác k p th i h tr các a phương trong vi c ti p nh n, c p c u, i u tr b nh nhân s t xu t huy t. 6.2 S n sàng c cán b chuyên môn h tr các a phương x y ra d ch s t xu t huy t. 7. Các ơn v tr c thu c B khác trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m ph i h p v i các ơn v có liên quan trong vi c t ch c phòng ch ng d ch s t xu t huy t khi có yêu c u. Nh n ư c Ch th này, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t Ngành ph i t ch c tri n khai th c hi n ngay và báo cáo k t qu v B Y t (C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS). B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản