Chỉ thị số 03/2004/CT-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 03/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2004/CT-UB về tăng cường thực hiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 03/2004/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2004 CH THN V TĂNG CƯ NG TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH I V I NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Trong nh ng năm qua, Nhà nư c ã ban hành nhi u chính sách và văn b n pháp lu t t o i u ki n thu n l i cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài v thăm quê hương, cư trú, u tư, chuy n giao công ngh , ho t ng văn hóa xã h i. Tuy nhiên, trong tri n khai th c hi n có nơi, có lúc còn chưa th t nh t quán và ng b , làm nh hư ng n ch trương và h n ch tác d ng c a chính sách Nhà nư c i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. kh c ph c nh ng t n t i nêu trên, y ban nhân dân thành ph ch o vi c tăng cư ng th c hi n các chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài sinh s ng, làm vi c, v thăm quê hương t i thành ph (sau ây g i t t là ngư i Vi t Nam nư c ngoài), như sau : 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v th c hi n t t m t s công vi c sau ây : 1.1- Công an thành ph : a) Ch o Phòng Qu n lý xu t-nh p c nh Công an thành ph công b tiêu chuNn, quy nh th i h n c p th và th c hi n úng vi c c p th t m trú ho c thư ng trú i v i trư ng h p ngư i g c Vi t Nam ang thư ng trú ho c t m trú nư c ngoài ã có qu c t ch nư c ngoài v thăm gia ình, làm vi c dài h n ho c u tư t i thành ph . b) Ch o Công an phư ng-xã, th tr n th c hi n theo quy nh pháp lu t v ăng ký t m trú cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 1.2- S Du l ch : Hư ng d n, ki m tra các cơ s lưu trú du l ch, a i m tham quan trên a bàn thành ph áp d ng giá c d ch v như ngư i Vi t Nam trong nư c i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài mang h chi u Vi t Nam ; ngư i g c Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài và thân nhân cùng i theo quy nh t i Quy t nh s 114/2001/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 1.3- S Tài chính :
  2. Hư ng d n, ki m tra các cơ quan có thNm quy n thu phí, l phí trong vi c áp d ng m c thu phí, l phí như ngư i Vi t Nam trong nư c i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài mang h chi u Vi t Nam ; ngư i g c Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài có công trong s nghi p gi i phóng dân t c, xây d ng t nư c theo quy nh t i Quy t nh s 114/2001/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 1.4- S Ngo i v : Gi i quy t các v n có liên quan n ngư i g c Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài. Thông qua B Ngo i giao, S Ngo i v ph i h p v i cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài hư ng d n ngư i Vi t Nam nư c ngoài th t c xin c p các lo i gi y t c n thi t. 1.5- S Tư pháp : a) Th c hi n úng quy nh pháp lu t các v n v H t ch-Qu c t ch-Lý l ch tư pháp liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài. b) Ch o các Phòng Công ch ng th c hi n công ch ng, ch ng th c các gi y t liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài theo úng quy nh pháp lu t. 1.6- S Giáo d c và ào t o : Ti p nh n và t o i u ki n thu n l i cho con em ngư i Vi t Nam nư c ngoài nh p h c t i các trư ng theo úng quy nh pháp lu t. 1.7- S Giao thông Công chánh : Th c hi n vi c i b ng lái xe, t ch c thi b ng lái xe i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 1.8- S K ho ch và u tư : Xem xét th c hi n vi c ăng ký kinh doanh cho nhà u tư là ngư i Vi t Nam nư c ngoài theo quy nh pháp lu t, ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t k p th i các vư ng m c c a nhà u tư. 1.9- H i quan thành ph : a) C p gi y phép t m nh p mi n thu ô tô ; ch o H i quan t i các c a khNu th c hi n úng quy nh pháp lu t v cho t m nh p mi n thu trang thi t b làm vi c và dùng cá nhân cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài là trí th c, chuyên gia, công nhân lành ngh v nư c làm vi c trong th i gian t 01 (m t) năm tr lên theo l i m i c a cơ quan Nhà nư c Vi t Nam theo quy nh pháp lu t. b) Th c hi n vi c áp mã thu hàng hóa xu t-nh p khNu i v i nhà u tư là ngư i Vi t Nam nư c ngoài theo quy nh pháp lu t.
  3. c) Ch o H i quan t i c a khNu sân bay Tân Sơn Nh t l p qu y riêng, làm th t c ki m tra hành lý, xu t-nh p c nh nhanh chóng, thu n l i, nh t là trong các d p T t, hè. 1.10- Lãnh o sân bay Tân Sơn Nh t có bi n pháp s p x p, ch n ch nh an ninh tr t t , không x y ra hi n tư ng tr m c p, lư ng g t, níu kéo, tranh giành khách trong khu v c sân bay Tân Sơn Nh t. 1.11- C c Thu thành ph : Th c hi n vi c hoàn thu giá tr gia tăng cho nhà u tư là ngư i Vi t Nam nư c ngoài t i thành ph úng th i gian quy nh. 1.12- y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph : a) Ch trì ph i h p và ôn c các s -ngành thành ph liên quan trong vi c tri n khai th c hi n các chính sách và pháp lu t i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. b) Thông báo tiêu chuNn khen thư ng i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài ; t p h p h sơ, ph i h p v i các cơ quan ch c năng, xu t trình Thư ng tr c H i ng Thi ua và Khen thư ng thành ph xét duy t. c) So n th o Quy ch ph i h p công tác ngư i Vi t Nam nư c ngoài t i thành ph trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 1.13- ài Truy n hình thành ph cung c p m t s chương trình ã phát sóng cho các t ch c ngư i Vi t Nam nư c ngoài yêu nư c thông qua y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph . 1.14- y ban nhân dân các qu n-huy n : Ch o y ban nhân dân phư ng-xã, th tr n ch ng th c ch ký c a công dân làm ch ng trong b n khai xin xác nh n có quan h huy t th ng Vi t Nam ho c xác nh n ngư i g c Vi t Nam theo quy nh t i Thông tư Liên t ch s 10/2000/TTLT-BKH- BTP-BNG-BCA ngày 15 tháng 8 năm 2000 c a B K ho ch và u tư - B Tư pháp - B Ngo i giao và B Công an hư ng d n vi c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và Thông tư s 2461/2001/TT-BNG ngày 05 tháng 10 năm 2001 c a B Ngo i giao hư ng d n th c hi n i u 1, Quy t nh s 114/2001/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 210/1999/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. 1.15- Cơ quan ti p nh n trí th c ngư i Vi t Nam nư c ngoài v làm vi c có trách nhi m giúp hoàn t t các th t c c n thi t cá nhân và gia ình trí th c s m n nh cu c s ng. 2. T ch c th c hi n :
  4. 2.1- Các s -ngành thành ph liên quan tham gia bu i h p giao ban nh kỳ tri n khai th c hi n các chính sách v ngư i Vi t Nam nư c ngoài do y ban nhân dân thành ph t ch c. 2.2- Các s -ngành thành ph liên quan và y ban nhân dân các qu n-huy n l p danh sách ngh khen thư ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài theo quy nh. 2.3- Th trư ng các s -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các c p có trách nhi m th c hi n y và nghiêm ch nh các chính sách và quy nh pháp lu t có liên quan n ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n c n thông báo k p th i cho y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph ph i h p x lý và trình y ban nhân dân thành ph xem xét gi i quy t theo thNm quy n ho c ki n ngh v i Th tư ng Chính ph nh ng v n vư t thNm quy n c a thành ph . Yêu c u Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n, phư ng-xã, th tr n th c hi n nghiêm túc Ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : CH TNCH - Văn phòng Chính ph - B Tư pháp - B K ho ch và u tư - B Ngo i giao - B Công an - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph Lê Thanh H i - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph - Ban Ch o C i cách hành chánh thành ph - Các S -Ngành thành ph - y ban nhân dân các Qu n-Huy n, Phư ng-Xã, Th tr n - Báo, ài - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu(PC/L)
Đồng bộ tài khoản