Chỉ thị số 03/2005/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
67
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 03/2005/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2005/CT-UB về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố 5 năm 2006-2010 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2005/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 03/2005/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2005 CH THN V XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I THÀNH PH 5 NĂM 2006-2010 Th c hi n Ch th s 33/2004/CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm 2006-2010, y ban nhân dân thành ph Ch th các s -ngành thành ph và qu n-huy n th c hi n các n i dung sau ây : I.- YÊU C U : Các s -ngành thành ph và qu n-huy n bám sát n i dung Ch th s 33/2004/CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm 2006-2010 v i yêu c u i m i toàn di n và sâu s c hơn các m t ho t ng kinh t -xã h i g n v i ch ng h i nh p kinh t qu c t ; ng th i c n lưu ý các v n tr ng tâm sau ây : 1. K ho ch phát tri n kinh t -xã h i thành ph 5 năm 2006-2010 c n t m c tiêu ph n u tăng trư ng nhanh v i hi u qu và s c c nh tranh cao hơn giai o n 2001- 2005. Không ch chú tr ng n s lư ng, mà c n t lên hàng u v n ch t lư ng c a tăng trư ng và phát tri n. T c là tăng trư ng kinh t ph i g n li n v i ti n b xã h i, xóa ói gi m nghèo, c i thi n môi trư ng s ng và phát tri n ô th . Ngoài các ch tiêu kinh t , c n tính toán xác nh các ch tiêu v ch t lư ng cu c s ng, phát tri n con ngư i, ti n b xã h i, b o v môi trư ng phù h p v i tình hình c i m c a thành ph . 2. Giai o n 2006-2010 là giai o n kinh t c nư c s h i nh p hơn n a vào kinh t khu v c và kinh t th gi i ; ti p t c th c hi n các cam k t theo l trình AFTA và kh năng nư c ta s tr thành thành viên c a T ch c thương m i th gi i WTO. Do ó, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i thành ph c n t trong b i c nh như trên, nên v n nâng cao năng l c c nh tranh, nh t là c a doanh nghi p c n xem là m t trong nh ng ưu tiên hàng u. 3. K ho ch c n th hi n ư c yêu c u v chuy n d ch cơ c u kinh t thành ph theo nh hư ng d ch v -công nghi p-nông nghi p. Trong n i b ngành c n có s chuy n d ch cơ c u theo hư ng tăng t tr ng các ngành d ch v cao c p ; tăng t tr ng các ngành công nghi p thâm d ng khoa h c-k thu t, ch t xám và giá tr gia tăng cao.
  2. 4. th c hi n t t các m c tiêu phát tri n kinh t -xã h i thành ph trong th i gian t i, nhu c u v n u tư r t l n, trong khi v n ngân sách thành ph có h n. Do ó, c n có các gi i pháp khơi d y m i ngu n l c u tư t xã h i t p trung v n cho u tư phát tri n. 5. Gi i phóng m nh m s c s n xu t, phát huy t i a ngu n l c trong nư c ; ng th i, tranh th cao nh t ngu n l c bên ngoài, Ny m nh hơn n a thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài và ti p t c t o môi trư ng u tư thông thoáng cho u tư phát tri n ; ti p t c c ng c , s p x p và c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c thu c thành ph qu n lý. 6. Tăng cư ng phân c p nhi u hơn n a cho qu n-huy n và y quy n cho s -ngành trong xây d ng ; ch o và i u hành k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a cơ quan, ơn v , a phương mình. C p qu n-huy n là c p ch u trách nhi m chính i v i s phát tri n kinh t -xã h i và i s ng nhân dân trên a bàn. II.- N I DUNG : Khi xây d ng k ho ch 5 năm 2006-2010, các s -ngành thành ph và qu n-huy n c n t p trung làm rõ các n i dung sau : 1. i v i các s -ngành thành ph : 1.1- ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 5 năm 2001-2005 : Trên cơ s tình hình 2001-2004 và d ư c 2005, các s -ngành ánh giá s phát tri n c a ngành mình d a trên các m c tiêu c a k ho ch 5 năm 2001-2005 mà i h i ng b thành ph khóa VII ã xác nh ; c th như sau : 1.1.1- T c phát tri n ngành ; 1.1.2- Phân tích các k t qu t ư c theo m c tiêu ra ; 1.1.3- Chuy n d ch cơ c u trong n i b ngành và phân tích các s n phNm hàng hóa, d ch v có l i th và kh năng c nh tranh ( i v i các ngành kinh t ) ; 1.1.4- Tác ng c a phát tri n ngành i v i s phát tri n chung c a thành ph ; 1.1.5- Vi c huy ng các y u t ngu n l c phát tri n ngành và hi u qu s d ng các ngu n l c ; 1.1.6- Nh n nh t ng quát v các thành t u, h n ch và nguyên nhân liên quan n phát tri n ngành. Khi ánh giá c n so sánh gi a ch tiêu th c hi n và ch tiêu k ho ch ã ra (2001- 2005) ; xác nh các nguyên nhân khách quan và ch quan chưa t ư c các m c tiêu ra. Lưu ý n các y u t thu c ch o, i u hành c a thành ph và t ch c th c hi n ho c tham mưu c a s -ngành thành ph . 1.2- D báo và nh hư ng phát tri n ngành giai o n 2006-2010 :
  3. Trên cơ s nh n nh v tình hình kinh t th gi i và khu v c ; kinh t c nư c và ti m năng c a thành ph liên quan n phát tri n ngành mình, các s -ngành thành ph ưa ra d báo và nh hư ng phát tri n c a ngành trên các m t : 1.2.1- D ki n t c phát tri n chung c a ngành ; 1.2.2- Chuy n d ch cơ c u trong n i b ngành ; 1.2.3- Các s n phNm hàng hóa, d ch v có th m nh và kh năng phát tri n ; 1.2.4- D báo v th trư ng c a ngành ; 1.2-5- Cân i các y u t ngu n l c (v n, cơ s v t ch t, nhân l c, h p tác trong và ngoài nư c,…) ; 1.2.6- D ki n các ch tiêu v phát tri n ngành trong giai o n 2006-2010. 1.3- xu t các chương trình, công trình tr ng i m : Trên cơ s nh hư ng phát tri n chung c a ngành mình và yêu c u v cân i ngu n l c, các s -ngành thành ph xu t các chương trình, công trình, d án tr ng i m c n ưu tiên u tư phát tri n, nh m t ư c m c tiêu c a ngành ra. Các chương trình, công trình, d án nêu ra c n y các n i dung cơ b n sau : 1. Tên chương trình, công trình, d án ; 2. a i m ; 3. D ki n ngu n l c th c hi n g m v n u tư và cơ c u ngu n v n ; nhân l c ; cơ s v t ch t yêu c u ; i u ki n m b o ; s ph i h p các ơn v liên quan,… ; 4. Th i gian th c hi n ; 5. Cơ s khoa h c xu t. 1.4- xu t các gi i pháp th c hi n : Xu t phát t th c ti n ngành mình và nh hư ng chung, xu t các gi i pháp phát tri n ngành ; các gi i pháp bao g m c p thành ph và các xu t, ki n ngh v i Trung ương. 2. i v i các qu n-huy n : 2.1- ánh giá tình hình th c hi n k ho ch 5 năm 2001-2005 : Trên cơ s tình hình 2001-2004 và d ư c 2005, các qu n-huy n ánh giá s phát tri n c a qu n-huy n mình d a trên các tiêu chí sau : 2.1.1- Dân s -lao ng ; 2.1.2- ánh giá tình hình quy ho ch, qu n lý a bàn theo quy ho ch, qu n lý xây d ng, qu n lý nhà t và tình hình s d ng t trên a bàn ; 2.1.3- Cân i thu-chi ngân sách ; các lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n;
  4. 2.1.4- T c phát tri n kinh t -xã h i qu n-huy n (các ch tiêu giá tr s n xu t các ngành kinh t , các ch tiêu phát tri n h t ng k thu t và h t ng xã h i) ; trong ó, chú ý lĩnh v c cơ s h t ng, vì có tác ng tr c ti p n ch t lư ng cu c s ng c a công dân ; 2.1.5- Chuy n d ch cơ c u kinh t trên a bàn qu n-huy n (d ch v , công nghi p, nông nghi p) ; phân tích các s n phNm có th m nh c a qu n-huy n ; 2.1.6- Tác ng c a phát tri n qu n-huy n i v i s phát tri n chung c a thành ph ; 2.1.7- Vi c huy ng các y u t ngu n l c phát tri n qu n-huy n và hi u qu s d ng các ngu n l c ; 2.1.8- Nh n nh t ng quát v các thành t u, h n ch và nguyên nhân liên quan n phát tri n qu n-huy n, nh t là nguyên nhân ch quan. Khi ánh giá c n so sánh gi a ch tiêu th c hi n và ch tiêu k ho ch ã ra (2001- 2005) ; xác nh các nguyên nhân khách quan và ch quan chưa t ư c các m c tiêu ra. Lưu ý : + Các y u t thu c ch o, i u hành c a thành ph và ch o, i u hành, t ch c th c hi n c a qu n-huy n ; + Các y u t nh hư ng tr c ti p n ch t lư ng cu c s ng c a công dân ; + Nh ng khó khăn khi th c hi n k ho ch như m i quan h gi a các ngành Trung ương, thành ph và qu n-huy n ; cân i ngân sách ; .v.v… 2.2- D báo và nh hư ng phát tri n qu n-huy n giai o n 2006-2010 : Trên cơ s nh n nh v tình hình và ti m năng c a thành ph liên quan n phát tri n qu n-huy n mình, các qu n-huy n ưa ra d báo và nh hư ng phát tri n c a qu n- huy n trên các m t : 2.2.1- T c tăng dân s -lao ng ; 2.2.2- Xây d ng m i và i u ch nh quy ho ch chi ti t, quy ho ch và k ho ch s d ng t; 2.2.3- D ki n t c phát tri n chung c a qu n-huy n ; 2.2.4- Chuy n d ch cơ c u kinh t trên a bàn qu n-huy n (3 khu v c d ch v -công nghi p-nông nghi p) ; 2.2.5- Cân i thu-chi ngân sách ; 2.2.6- Các ch tiêu phát tri n các ngành kinh t , các lĩnh v c h t ng k thu t và h t ng xã h i ;
  5. 2.7- Cân i các y u t ngu n l c (v n, lao ng, cơ s v t ch t, i u ki n m b o,v.v…). 2.3- xu t các d án tr ng i m : Trên cơ s nh hư ng phát tri n chung c a qu n-huy n và yêu c u v cân i ngu n l c, các qu n-huy n xu t các d án tr ng i m c n ưu tiên u tư phát tri n, nh m t ư c m c tiêu do qu n-huy n ra trong giai o n 2006-2010. Các d án nêu ra c n y các n i dung cơ b n sau : 1. Tên d án ; 2. a i m ; 3. D ki n v n u tư ; 4. Th i gian th c hi n ; 5. Cơ s khoa h c xu t. 2.4- xu t các gi i pháp th c hi n : Xu t phát t th c ti n qu n-huy n và nh hư ng chung, xu t các gi i pháp phát tri n qu n-huy n ; các ki n ngh i v i thành ph và v i Trung ương. III.- TI N XÂY D NG K HO CH : 1. S - ngành thành ph , qu n - huy n d th o k ho ch 5 năm 2006 - 2010 c a ơn v , a phương mình báo cáo v Thư ng tr c nhóm công tác xây d ng k ho ch 5 năm c a thành ph (Vi n Kinh t , Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , S K ho ch và u tư) trư c ngày 20 tháng 02 năm 2005 ; ng th i t ch c nghiên c u, biên so n k ho ch ph c v k p th i cho i h i ng b c a s - ngành thành ph , qu n - huy n ; giao Vi n Kinh t t ng h p Báo cáo K ho ch phát tri n kinh t - xã h i thành ph 5 năm 2006 - 2010 trình y ban nhân dân thành ph thông qua trong tháng 02 năm 2005 báo cáo Ban Thư ng v Thành y trong tháng 3 năm 2005. 2. Yêu c u Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : CH TNCH - Văn phòng Chính ph - B K ho ch và u tư - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Các s -ngành thành ph - y ban nhân dân các qu n-huy n - VPH -UB : CPVP, Các T NCTH Lê Thanh H i - T TH (3b) - Lưu (TH/LT)
Đồng bộ tài khoản