Chỉ thị số 03/2007/CT-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
157
lượt xem
32
download

Chỉ thị số 03/2007/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2007/CT-BYT Về việc tăng cư­ờng công tác phục hồi chức năng do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2007/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2007/CT-BYT Hà N i, ngày 28 tháng 06 năm 2007 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PH C H I CH C NĂNG Cùng v i công tác phòng b nh và khám - ch a b nh, công tác ph c h i ch c năng là m t trong 3 nhi m v quan tr ng c a ngành Y t . Trong th i gian qua, cùng v i nh ng thành t u quan tr ng c a ngành y t , công tác ph c h i ch c năng (PHCN) ã t ư c nh ng thành tích bư c u áng khích l . M ng lư i các ơn v PHCN hình thành và phát tri n trên toàn qu c v i 36 b nh vi n và 27 cơ s i u dư ng - PHCN, 100% b nh vi n a khoa tuy n trung ương, 92% b nh vi n a khoa t nh/thành ph tr c thu c trung ương có khoa V t lý tr li u - PHCN. Ngày càng có nhi u k thu t PHCN ư c ng d ng ph c ngư i b nh và ng- ư i tàn t t. Chương trình PHCN d a vào c ng ng ã ư c tri n khai nhi u t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i t t là t nh) góp ph n làm gi m t l tàn t t, tăng kh năng hòa nh p và tái hòa nh p c ng ng, nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a ngư i tàn t t. Bên c nh nh ng thành tích ã t ư c, công tác PHCN còn m t s t n t i, h n ch , ó là: i ngũ cán b chuyên ngành PHCN còn m ng, r t thi u cán b có trình chuyên môn gi i, thi u k thu t viên PHCN, u tư cho lĩnh v c PHCN còn h n ch , trang thi t b chuyên khoa PHCN còn nghèo nàn chưa áp ng ư c yêu c u phát tri n, k t qu c a Chương trình PHCN d a vào c ng ng chưa b n v ng. Nguyên nhân nh ng h n ch trên là do nh n th c v vai trò, ý nghĩa c a PHCN trong ph n l n cán b lãnh o chính quy n các c p chưa y , chưa chú tr ng u tư thư ng xuyên cho công tác PHCN; công tác ào t o cán b PHCN chưa ư c quan tâm úng m c; m ng lư i t ch c PHCN chưa r ng kh p, chưa áp ng ư c yêu c u b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân. kh c ph c nh ng h n ch trên, ng th i th c hi n Ch th s 01/2006/CT-TTg ngày 9 tháng 1 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c Ny m nh th c hi n các chính sách tr giúp ngư i tàn t t trong tình hình hi n nay, B trư ng B Y t ch th các C c trư ng, V trư ng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , Giám c S Y t , Th trư ng Y t Ngành th c hi n m t s nhi m v sau: 1. Tăng cư ng truy n thông, giáo d c s c kh e cho nhân dân hi u rõ vai trò, t m quan tr ng c a PHCN trong công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho , c bi t v phòng ng a tàn t t, phát hi n s m, can thi p s m PHCN.
  2. Tham mưu cho lãnh o chính quy n các c p, các cơ quan có thNm quy n hi u rõ vai trò, ý nghĩa c a PHCN, chú tr ng u tư úng m c cho PHCN. 2. Phát tri n m ng lư i ph c h i ch c năng th ng nh t trong toàn qu c theo tuy n như sau: - Tuy n xã: Tr m Y t xã có phân công cán b y t ph trách công tác PHCN, cán b này ư c b i dư ng ki n th c cơ b n v PHCN. - Tuy n huy n: Có phân công cán b chuyên trách công tác PHCN, khuy n khích thành l p khoa V t lý tr li u – PHCN b nh vi n a khoa huy n. - Tuy n t nh: n h t năm 2008 t t c các b nh vi n a khoa t nh ph i thành l p khoa V t lý tr li u – PHCN và khuy n khích các b nh vi n chuyên khoa thành l p khoa V t lý tr li u – PHCN. Khuy n khích các t nh, thành ph tr c thu c trung ương thành l p b nh vi n i u dư ng – PHCN. - Tuy n trung ương: b nh vi n i u dư ng - PHCN trung ương phát huy t t vai trò ch o tuy n, góp ph n thúc Ny công tác PHCN phát tri n. B nh vi n B ch Mai (Trung tâm PHCN) ch u trách nhi m tham mưu cho B Y t trong ch o chuyên môn, phát tri n chuyên ngành PHCN Vi t Nam và l p án thành l p Vi n PHCN qu c gia. 3. Tăng cư ng u tư trang thi t b y t và cơ s h t ng, các b nh vi n t ng bư c mua s m các trang thi t b , v t tư y t c n thi t cho chuyên khoa PHCN; xây d ng ho c c i t o nâng c p các cơ s PHCN trên toàn qu c, chú tr ng phát tri n các k thu t PHCN, tránhcoi tr ng u tư vào ngh dư ng mà gi m i các ho t ng PHCN. 4. Quan tâm, Ny m nh công tác ào t o v PHCN, các trư ng i h c, cao ng, trung c p Y khoa trong c nư c c n quan tâm ào t o chuyên ngành PHCN, tăng ch tiêu ào t o bác sĩ chuyên khoa PHCN, k thu t viên PHCN. C ng c và phát tri n b môn PHCN các trư ng i h c Y, hình thành m ng lư i ào t o k thu t viên v PHCN m t s trư ng cao ng, trung c p Y t ; B sung, s a i n i dung chương trình ào t o và ào t o liên t c v PHCN áp ng yêu c u th c ti n. Các b nh vi n i u dư ng – PHCN, các khoa V t lý tr li u - PHCN c a b nh vi n a khoa tuy n t nh chú tr ng công tác ào t o liên t c và làm t t công tác ch o tuy n, t p hu n, b i dư ng chuyên môn cho tuy n dư i. Tăng cư ng công tác nghiên c u khoa h c phát tri n chuyên ngành PHCN. 5. Duy trì và Ny m nh công tác ph c h i ch c năng d a vào c ng ng. KhNn trương s a i, b sung n i dung chương trình t p hu n PHCN d a vào c ng ng áp d ng th ng nh t trong c nư c. Ph i h p v i các s , ban, ngành liên quan a phương xây d ng d án PHCN d a vào c ng ng trên a bàn t nh giai o n 2007-2010, trình u ban nhân dân t nh phê duy t, m b o tính b n v ng c a công tác PHCN d a vào c ng ng t i a phương.
  3. 6. Chú tr ng công tác PHCN t i các cơ s khám ch a b nh, các b nh vi n i u dư ng - PHCN ph i ph i h p ch t ch v i các b nh vi n a khoa, chuyên khoa, ti n hành PHCN cho ngư i b nh ngay t giai o n sau c p c u và trong quá trình n m vi n; ng d ng các k thu t chuyên sâu v PHCN, k t h p PHCN v i y h c c truy n áp ng yêu c u v PHCN ngày càng cao c a ngư i b nh và ngư i tàn t t. 7. Ny m nh h p tác qu c t v PHCN, tìm hi u, ti p c n, tranh th s h p tác giúp c a các t ch c qu c t , các nư c, các cá nhân ngư i nư c ngoài cho lĩnh v c PHCN và PHCN d a vào c ng ng. 8. Làm t t công tác ki m tra, giám sát v công tác PHCN, V i u tr ch trì, ph i h p v i Thanh tra B Y t và các V liên quan có trách nhi m giám sát, ki m tra vi c th c hi n Ch th này, báo cáo B trư ng B Y t . Nh n ư c Ch th này các V trư ng, C c trư ng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , Giám c S Y t , Th trư ng y t Ngành và các ơn v liên quan có trách nhi m tri n khai th c hi n và báo cáo k t q a vào ngày 30 tháng 10 hàng năm v B Y t ./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản