Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn quận 4 do Uỷ ban nhân dân quận 4 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 4 c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 03/2007/CT-UBND Qu n 4, ngày 02 tháng 08 năm 2007 CH THN V TH C HI N CÁC GI I PHÁP KÉO GI M TAI N N GIAO THÔNG VÀ ÙN T C GIAO THÔNG TRÊN NA BÀN QU N 4 Trong 6 tháng u năm 2007, trên a bàn qu n 4 công tác gi gìn tr t t an toàn giao thông ã ư c Qu n y, y ban nhân dân qu n 4 và Ban An toàn giao thông qu n 4 c bi t quan tâm, ch o và ph i h p th c hi n b ng nhi u bi n pháp. S v tai n n giao thông và s ngư i b thương u gi m so cùng kỳ (t ng s 17 v , gi m 8 v ; b thương 131 ngư i, gi m 35 ngư i), tuy nhiên, s ngư i ch t tăng so cùng kỳ (t ng s 13 ngư i, tăng 1 ngư i, trong ó có 1 v nghiêm tr ng làm ch t 2 ngư i). Phân tích nguyên nhân các v tai n n ph n l n là do nh n th c và ý th c t giác ch p hành pháp lu t v giao thông c a ngư i tham gia giao thông còn h n ch ; vi c t ch c th c hi n các bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông c a các c p, các ngành thi u ng b , chưa t yêu c u ra. Th c hi n Ch th s 19/2007/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph , nh m quy t tâm kéo gi m tai n n và ùn t c giao thông trên a bàn qu n 4 cao i m trong 6 tháng cu i năm 2007, y ban nhân dân qu n 4 yêu c u các cơ quan, ơn v nghiêm túc th c hi n nh ng bi n pháp sau ây: 1. Phòng Tư pháp: Ch trì ph i h p v i các cơ quan, ơn v và Ban An toàn giao thông qu n 4 tăng cư ng công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông cho ng viên, cán b , công ch c, viên ch c và nhân dân qu n 4. 2. Trung tâm Văn hóa qu n 4: - Xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n công tác thông tin tuyên truy n, v n ng nhân dân hư ng ng phong trào tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n 4 b ng nhi u hình th c như: pano, áp phích, tri n lãm tranh, phát thanh lưu ng… - Tăng cư ng tin bài tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và k t qu th c hi n các bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông trên T tin qu n 4; nêu gương ngư i t t, vi c t t; ph n ánh các hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th ; ph i h p th c hi n ĩa phim, hình nh tư li u tuyên truy n v an toàn giao thông tuyên truy n r ng rãi n m i t ng l p dân cư. Công tác tuyên truy n v n ng ph i ư c ph bi n sâu r ng t t c các cơ quan, ơn v , oàn th và m i t ng l p nhân dân nh m m c tiêu nâng cao ý th c ch p
  2. hành lu t pháp giao thông c a t ng ngư i tham gia giao thông. Bi n pháp thông tin tuyên truy n ph i h t s c c th và thi t th c. 3. Phòng Giáo d c: - Ti p t c tăng cư ng gi ng d y pháp lu t giao thông vào gi h c chính khóa t t c các c p h c nh m giáo d c, nâng cao ý th c ch p hành Lu t Giao thông ư ng b cho h c sinh ph thông. - Xây d ng k ho ch ph i h p các ban ngành tăng cư ng các sinh ho t chuyên v b o m an toàn giao thông b ng nhi u hình th c: h i thi, vui, nói chuy n chuyên , tri n lãm hình nh, chi u phim tuyên truy n… - Ch o t t c các trư ng h c có v trí m t ti n ư ng hoàn t t và ph i h p v i các ơn v i C nh sát giao thông - Tr t t cơ ng - Công an qu n 4, i Qu n lý tr t t ô th qu n và y ban nhân dân phư ng nơi trư ng trú óng th c hi n hi u qu phương án m b o an toàn giao thông, tr t t ô th xung quanh khu v c trư ng h c; có bi n pháp x lý nghiêm các trư ng h p h c sinh vi ph m Lu t Giao thông ư ng b , g n v i tiêu chuNn ánh giá h nh ki m h c sinh vào cu i năm h c. 4. Phòng Qu n lý ô th : - Ch trì, ph i h p v i i C nh sát giao thông - Tr t t cơ ng - Công an qu n 4 kh o sát, t ch c ki m tra th c a, tham mưu xu t i u ch nh b sung h th ng èn tín hi u, bi n báo, sơn ư ng, dãy phân cách… m b o giao thông h p lý, c bi t t i các khu v c tr ng i m v tai n n giao thông và ùn t c giao thông như: Nguy n T t Thành, Hoàng Di u, c u Kênh T … - Tăng cư ng ki m tra và xu t kh c ph c các hư h ng v k t c u h t ng giao thông ư ng b , tình tr ng ng p trên các tuy n ư ng do mưa bão, tri u cư ng b o m an toàn giao thông. - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng thư ng xuyên ki m tra an toàn giao thông t i các b n ò ngang, kiên quy t x ph t và ình ch ho t ng các b n và phương ti n không m b o i u ki n an toàn giao thông. 5. i Qu n lý tr t t ô th : - Ph i h p các ơn v tăng cư ng công tác l p l i tr t t ô th , an toàn giao thông trên các tuy n ư ng, c bi t là công tác tri n khai phương án m b o an toàn giao thông, tr t t ô th t i các khu v c trư ng h c m t ti n ư ng. - ChuNn b l c lư ng tham gia t t công tác phân lu ng, i u hòa giao thông t i các tuy n ư ng tr ng i m khi có yêu c u. 6. Công an qu n 4: - Ch o l c lư ng C nh sát giao thông - Tr t t cơ ng tăng cư ng ki m tra, ki m soát giao thông trên a bàn, thư ng xuyên thay i phương án tu n tra, th c hi n ki m tra cơ ng, ch t ch n t i các khu v c tr ng i m v an toàn giao thông. Ch
  3. ng ph i h p v i các l c lư ng: thanh niên xung phong, oàn viên, thanh niên tình nguy n tăng cư ng công tác tr c ch t, i u hòa giao thông t i các giao l . - Ch o tăng cư ng tu n tra ki m soát và x lý vi ph m trên các tuy n ư ng vào th i i m thư ng x y ra tai n n giao thông trong ngày; kiên quy t x ph t nghiêm các hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông. - Tham mưu Thư ng tr c y ban nhân dân và Ban An toàn giao thông qu n 4 k ho ch c th các bi n pháp kh c ph c tình hình tai n n giao thông trên a bàn qu n, nh t là t i các “ i m en”, các khu v c tr ng i m v tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th . Tham mưu vi c xây d ng hai tuy n ư ng m u v an toàn giao thông theo ch o c a Ban An toàn giao thông thành ph . - Tăng cư ng l c lư ng thư ng xuyên ki m tra và x lý kiên quy t tình tr ng xe ch hàng quá kh , quá t i tr ng. - Ph i h p v i i Qu n lý tr t t ô th qu n, y ban nhân dân 15 phư ng x ph t nghiêm các trư ng h p vi ph m l n chi m lòng, l ư ng kinh doanh, buôn bán gây c n tr giao thông. - Xây d ng k ho ch ph i h p v i các ơn v trong công tác tuyên truy n ph bi n Lu t Giao thông ư ng b t i các cơ quan, ơn v , oàn th và m i t ng l p nhân dân. - Tham mưu Ban An toàn giao thông qu n v vi c xây d ng hai tuy n ư ng m u v an toàn giao thông theo ch o c a Ban An toàn giao thông thành ph ( ư ng Hoàng Di u và ư ng Khánh H i). 7. B nh vi n qu n 4: m b o i ngũ y - bác sĩ và cơ s v t ch t ph c v công tác sơ - c p c u và i u tr cho nh ng ngư i b tai n n giao thông. 8. Phòng Tài chính - K ho ch qu n 4: Tham mưu k p th i cho Thư ng tr c y ban nhân dân qu n 4 vi c phân b kinh phí an toàn giao thông cho các ho t ng tuyên truy n và các ho t ng khác b o m tr t t an toàn giao thông trên a bàn qu n. 9. y ban nhân dân 15 phư ng: Thành l p Ban An toàn giao thông do Ch t ch y ban nhân dân phư ng tr c ti p ch o và ch u trách nhi m v tình hình tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th trên a bàn phư ng; xây d ng k ho ch th c hi n c th nh m nâng cao hi u qu công tác b o m tr t t an toàn giao thông, tr t t ô th , trong ó c n t p trung Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng th c hi n sâu r ng n t ng khu ph , t dân ph , h gia ình; kiên quy t x lý nghiêm nh ng trư ng h p vi ph m l n chi m lòng l ư ng kinh doanh, buôn bán gây c n tr giao thông, tr l i ư ng thông, hè thoáng cho ngư i i b , c bi t là khu v c xung quanh trư ng h c, các tuy n ư ng chính khu v c ch và xung quanh ch .
  4. 10. ngh y ban M t tr n T qu c qu n 4 ph i h p xây d ng k ho ch và t ch c tuyên truy n, v n ng sâu r ng n các t ng l p nhân dân tham gia hư ng ng phong trào m b o an toàn giao thông, tr t t ô th . G n các ch tiêu v an toàn giao thông, tr t t ô th v i cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa trên a bàn dân cư”. ngh Liên oàn Lao ng qu n 4, H i Liên hi p Ph n qu n 4 tăng cư ng tuyên truy n, v n ng h i viên, oàn viên gương m u ch p hành pháp lu t giao thông khi tham gia giao thông. ngh Qu n oàn 4 v n ng l c lư ng oàn viên, thanh niên xung kích h tr l c lư ng C nh sát giao thông - Tr t t ô th trong công tác tr c ch t và i u hòa giao thông. Phát ng phong trào oàn viên, thanh niên tham gia hư ng ng m b o an toàn giao thông, tr t t ô th . 11. Th trư ng các ơn v , Ch t ch y ban nhân dân 15 phư ng ch o cán b , công ch c, viên ch c t i ơn v ph i gương m u ch p hành pháp lu t giao thông khi tham gia giao thông; v n ng cán b , công ch c, chi n sĩ i nón b o hi m khi i u khi n xe g n máy hai bánh; g n n i dung ch p hành pháp lu t giao thông vào tiêu chuNn xem xét, ánh giá thi ua hàng năm. Th trư ng các ơn v , Ch t ch y ban nhân dân 15 phư ng có trách nhi m t ch c th c hi n nghiêm Ch th này; báo cáo k t qu cho i C nh sát giao thông - Tr t t cơ ng - Công an qu n 4 trư c ngày 15 hàng tháng t ng h p, báo cáo cho Thư ng tr c y ban nhân dân qu n 4./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Kim Dung
Đồng bộ tài khoản