Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 8 c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 03/2008/CT-UBND Qu n 8, ngày 30 tháng 01 năm 2008 CH THN V CÔNG TÁC ĂNG KÝ NGHĨA V QUÂN S , TUY N CH N VÀ G I CÔNG DÂN NH P NGŨ VÀ HU N LUY N KI M TRA S N SÀNG CHI N U QUÂN NHÂN D BN NĂM 2008 Căn c Ch th s 31/2007/CT-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v công tác ăng ký nghĩa v quân s , tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ, công tác tuy n sinh quân s và ng viên quân i năm 2008; Căn c Quy t nh s 449/Q -UBND-M ngày 26 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu g i công dân nh p ngũ năm 2008; Căn c Hư ng d n s 01/HD-BCH ngày 02 tháng 01 năm 2008 và Hư ng d n s 37/HD-BCH ngày 13 tháng 01 năm 2008 c a B Ch huy Quân s thành ph H Chí Minh v ăng ký nghĩa v quân s , tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ năm 2008; Công tác ăng ký nghĩa v quân s , tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ, i u ng quân nhân d b tham gia hu n luy n, ki m tra s n sàng ng viên - s n sàng chi n u c a qu n trong nh ng năm qua có s chuy n bi n rõ r t. Liên t c nhi u năm hoàn thành 100% ch tiêu ư c giao. Nh m ti p t c phát huy nh ng k t qu t ư c, ph n u hoàn thành ch tiêu v công tác ăng ký nghĩa v quân s , tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ và ng viên quân i năm 2008, y ban nhân dân qu n 8 ch th : 1. Giao trách nhi m cho Ban Ch huy Quân s qu n 8 (Thư ng tr c H i ng Nghĩa v quân s qu n): - L p k ho ch, hư ng d n tri n khai cho H i ng Nghĩa v quân s 16 phư ng v công tác phúc tra n m l i ngu n thanh niên trong tu i s n sàng nh p ngũ năm 2008 (thanh niên tu i 17, 18 - 25) và quân nhân d b trên a bàn qu n 8, m b o ch tiêu theo quy nh. - Hư ng d n H i ng Nghĩa v quân s 16 phư ng trong vi c ti n hành ăng ký nghĩa v quân s l n u i v i thanh niên tu i 17 và thanh niên tu i 18 - 25 chưa qua ăng ký b o m v s lư ng, ch t lư ng và th c hi n t t quy trình tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ, quân nhân d b hu n luy n, ki m tra s n sàng ng viên - s n sàng chi n u. - Ph i h p ch t ch v i ngành Công an trong vi c ăng ký, qu n lý di bi n ng c a l c lư ng d b ng viên th c hi n t t công tác ng viên quân i. - Ph i h p Phòng Y t , B nh vi n qu n 8 t ch c ki m tra s c kh e cho thanh niên ăng ký nghĩa v quân s tu i 17, khám s c kh e cho thanh niên tu i 18 - 25 và quân
  2. nhân d b khi tham gia hu n luy n theo quy nh; ng th i cùng các ngành, oàn th qu n t ch c tuyên truy n, v n ng thanh niên tham gia ăng ký nghĩa v quân s , khám s c kh e g i nh p ngũ và tham gia hu n luy n ( i v i quân nhân d b ) t ch c ón ti p hư ng nghi p, gi i thi u vi c làm cho quân nhân xu t ngũ tr v a phương. 2. Giao Công an qu n 8: - Ph i h p Ban Ch huy Quân s qu n 8 th c hi n t t vi c ăng ký nghĩa v quân s thanh niên tu i 17 và tuy n ch n g i công dân nh p ngũ tu i 18 - 25. - Ch o Công an ph i h p v i Ban Ch huy Quân s phư ng t ch c rà soát phúc tra n m l i thanh niên trong tu i s n sàng nh p ngũ, nh ng di bi n ng c a thanh niên và quân nhân d b trên a bàn b o m ngu n th c hi n hoàn thành ch tiêu thành ph giao. - Ch u trách nhi m xác minh v lai l ch chính tr c a gia ình và b n thân công dân i u ki n chuNn b g i nh p ngũ, m b o chính xác tránh sai sót, nh m l n. - Ph i h p Phòng Tư pháp, Ban Ch huy Quân s qu n 8 và các ngành liên quan kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m Lu t Nghĩa v quân s . - Ch u trách nhi m m b o công tác an ninh, tr t t trong ngày giao quân t i a i m t ch c giao quân. 3. Phòng Y t qu n 8: - C ng c , ki n toàn H i ng Khám s c kh e nghĩa v quân s theo quy nh, thành l p oàn khám và t ch c t p hu n hư ng d n cho các Y, Bác sĩ oàn khám n m ch c vi c k t lu n và phân lo i s c kh e cho thanh niên theo Thông tư liên t ch s 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 10 tháng 11 năm 2006 c a B Y t - B Qu c phòng h n ch nh ng sai sót, th c hi n ki m tra xét nghi m phát hi n k p th i nh ng trư ng h p nhi m HIV, nghi n ma túy cho s thanh niên tham gia khám tuy n xu t H i ng nghĩa v quân s lo i kh i danh sách trúng tuy n. - Ch u trách nhi m b o m kinh phí ph c v công tác ki m tra s c kh e cho công dân ăng ký nghĩa v quân s tu i 17, công dân t 18 n h t 25 tu i trong k ho ch tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ năm 2008 và quân nhân d b trư c khi hu n luy n. 4. Phòng Tư pháp qu n 8: ph i h p Ban Ch huy Quân s , Công an qu n 8 rà soát, xu t b sung các bi n pháp x lý các hành vi vi ph m Lu t Nghĩa v quân s (công tác tuy n ch n, g i công dân nh p ngũ, quân nhân d b tham gia hu n luy n) phù h p v i các quy nh pháp lu t hi n hành. 5. Phòng Giáo d c qu n 8: ch o các trư ng trung h c cơ s thu c qu n áp ng k p th i các yêu c u c n thi t khi cơ quan quân s thNm tra, xác minh v văn hóa c a thanh niên trong tu i s n sàng nh p ngũ. ng th i ch o Trung tâm Giáo d c thư ng xuyên l p danh sách nam h c sinh trong tu i s n sàng nh p ngũ (tu i t 18 n h t 25) ang h c t i trư ng g i v Ban Ch huy Quân s qu n.
  3. 6. Phòng Văn hóa - Thông tin - Th thao, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Th d c - Th thao qu n 8: - Phòng Văn hóa - Thông tin - Th thao qu n 8 ph i h p v i y ban nhân dân 16 phư ng ch o Tr m Truy n thanh phư ng b ng nhi u hình th c t ch c tuyên truy n sâu r ng trong nhân dân v pháp lu t, nh t là Lu t Nghĩa v quân s , tuyên truy n gi i thi u nh ng t m gương thanh niên tình nguy n gia nh p quân i, truy n th ng quân i, truy n th ng l c lư ng võ trang qu n nhân dân và thanh niên bi t, nh m ph c v t t công tác tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ năm 2008. - Trung tâm Văn hóa qu n 8 ch u trách nhi m trang trí a i m giao quân, ph c v văn ngh , âm thanh, ánh sáng trong ngày l giao quân và l ón quân nhân hoàn thành nghĩa v quân s thư ng tr c v a phương. - Trung tâm Th d c - Th thao qu n 8 ch u trách nhi m b o m sân bãi ( a i m giao quân) k c gi xe, v sinh trư c, trong và sau l giao quân năm 2008; ng th i ph i h p v i Trung tâm Văn hóa qu n 8 trang trí l ài trong ngày l giao quân năm 2008. 7. Phòng Tài Chính - K ho ch qu n 8: ch u trách nhi m b o m kinh phí ph c v cho công tác, ăng ký nghĩa v quân s tu i 17, công tác tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ, i u ng quân nhân d b tham gia ki m tra s n sàng ng viên - s n sàng chi n u, hu n luy n và ón quân nhân hoàn thành nghĩa v thư ng tr c v a phương theo yêu c u k ho ch c a Ban Ch huy Quân s qu n 8. 8. ngh y ban M t tr n T qu c, các oàn th qu n có k ho ch ch o ngành d c tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng trong công tác tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ, quân nhân d b tham gia hu n luy n, nh m m b o hoàn thành nhi m v ch tiêu năm 2008. 9. y ban nhân dân 16 phư ng: - C ng c ki n toàn H i ng Nghĩa v quân s phư ng úng thành ph n, s lư ng theo quy nh, th c hi n t t quy trình tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ, ng viên quân i. - T ch c phúc tra n m ch c l i th c l c ngu n thanh niên trong tu i s n sàng nh p ngũ, quân nhân d b ; ng th i t ch c tuyên truy n sâu r ng trong nhân dân và nh t là i v i thanh niên trong tu i s n sàng nh p ngũ th c hi n t t Lu t Nghĩa v quân s - Tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng ng viên tr tham gia nh p ngũ, m i phư ng ph i có t 1 - 2 ng viên tr tham gia và nh ng ng viên nh p ngũ ph i có th i gian tham gia sinh ho t t i chi b cơ s t 6 tháng tr lên. - Quan tâm, chăm lo hơn n a chính sách h u phương quân i; gi i quy t k p th i khó khăn c a nh ng gia ình có con em ang ph c v t i ngũ con em an tâm công tác hoàn thành nhi m v .
  4. y ban nhân dân qu n 8 yêu c u Th trư ng các cơ quan, ban - ngành, Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng và ngh y ban M t tr n T qu c cùng các oàn th qu n t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này góp ph n hoàn thành th ng l i ch tiêu ăng ký nghĩa v quân s , tuy n ch n và g i nh p ngũ và i u ng quân nhân d b ki m tra s n sàng ng viên - s n sàng chi n u năm 2008./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Th Hi n
Đồng bộ tài khoản