Chỉ thị số 03/CT-VP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 03/CT-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/CT-VP Về thực hiện các dự án ở khu 2F Quang Trung, Hà Nội do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/CT-VP

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/CT-VP Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 1996 CH THN V TH C HI N CÁC D ÁN KHU 2F QUANG TRUNG, HÀ N I Th c hi n Ch th c a B trư ng, ngày 03/8/1996 ng chí Th trư ng Nguy n c Phan ã ch trì cu c h p xem xét m t s ki n ngh c a Công ty V t tư và S n xu t hàng dân d ng (thu c T ng Công ty Thi t b K thu t i n); cùng d có ng chí Th trư ng Giã T n Dĩnh, lãnh o các V K ho ch và u tư, Văn phòng B , T ng Giám c T ng Công ty Thi t b K thu t i n. Lãnh o B ã xem xét các m t t ch c, ho t ng s n xu t kinh doanh, tình hình th c hi n các d án và nh ng v n xây d ng cơ b n khu 2F Quang Trung (Hà N i). th c hi n y Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 09/TTg ngày 03/1/1996 v vi c l p d án kinh phí c i t o s a ch a di chuy n các h gia ình ra kh i khu v c 54-Hai Bà Trưng b o m an ninh và tr s làm vi c c a cơ quan B ; theo ngh c a ng chí Chánh Văn phòng và ng chí Giám c Công ty V t tư S n xu t hàng dân d ng, (văn b n tho thu n t i cu c h p ngày 05/8/1996) B ch th : 1/ T ng Công ty Thi t b K thu t i n thành l p oàn ki m tra các ho t ng s n xu t kinh doanh, tính kh thi c a d án c a Công ty (có V Tài chính K toán, V K ho ch và u tư, V T ch c Cán b c a B tham gia) trên cơ s ó có k t lu n v vi c s d ng l i d án cho phù h p v i hư ng kinh doanh nh ng năm t i và báo cáo b ng văn b n v B xem xét. 2/ gi i phóng các h dân trong khu v c 54- Hai Bà trưng và 14 h c a Công ty khu 2F Quang Trung, B ng ý phương án xây d ng nhà trong ph m v 1.105m2 (t i Quy t nh s 731/Q -VP ngày 24/7/1995). Giao Văn phòng B cùng Công ty s m tri n khai l p d án trình B duy t. Th trư ng các ơn v có liên quan căn c Ch th này th c hi n và báo cáo B trư ng ch m nh t là ngày 30/8/1996./. K/T B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG - TCTy TBKT i n ) - CTy V t tư và SXH , ) - Các V : KH T, TCKT, ) th c HTQT, TCCB, VP B ) hi n - Lưu VP. Nguy n c Phan
Đồng bộ tài khoản