Chỉ thị số 04/2000/CT-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 04/2000/CT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/2000/CT-BTS về việc cấm đưa tạp chất vào nguyên liệu thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ba hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2000/CT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2000/CT-BTS Hà N i, ngày 09 tháng 8 năm 2000 CH THN V VI C C M ƯA T P CH T VÀO NGUYÊN LI U THU S N u năm 2000, do bi n ng c a th trư ng tôm nguyên li u trên th gi i ng th i v i vi c k t thúc mùa thu ho ch tôm nuôi chính v khu v c ng b ng sông C u Long ã d n t i tình tr ng khan hi m tôm sú nguyên li u cung c p cho các nhà máy ch bi n thu s n xu t khNu. Trư c tình hình ó, m t s i lý thu mua nguyên li u m ts a phương ã tái di n vi c ưa t p ch t vào tôm nguyên li u, như bơm chích agar, ngâm nư c..., gây nh hư ng nghiêm tr ng n ch t lư ng và an toàn v sinh th c phNm thu s n. M t s doanh nghi p ã mua nguyên li u b bơm chích t p ch t ưa vào ch bi n, do v y ch t lư ng tôm xu t khNu ã b nh hư ng áng k . Nh ng vi c làm trên vi ph m nghiêm tr ng Ch th s 18/1998/CT-TTg ngày 13/4/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c c m ưa t p ch t vào nguyên li u thu s n, làm nh hư ng uy tín c a hàng thu s n Vi t Nam trên th trư ng th gi i, tác ng x u n k ho ch phát tri n xu t khNu thu s n c a toàn ngành. m b o v sinh an toàn th c phNm, b o v uy tín c a s n phNm thu s n Vi t Nam trên th trư ng qu c t , th c hi n nghiêm túc Ch th s 18/1998/CT-TTg ngày 13/4/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c c m ưa t p ch t vào nguyên li u thu s n. B trư ng B Thu s n ch th Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn, T ng Giám c các T ng công ty, Giám c các doanh nghi p, Th trư ng các V , C c, Thanh tra, các ơn v tr c thu c B th c hi n ngay m t s bi n pháp c p bách sau: 1. Nghiêm c m m i t ch c, cá nhân kinh doanh s n phNm thu s n ưa các t p ch t như agar, tinh b t, ph gia và hoá ch t không ư c phép s d ng vào nguyên li u thu s n gây thi t h i v kinh t và s c kho cho ngư i tiêu dùng nh m m c ích ki m l i b t chính. 2. Nghiêm c m các doanh nghi p ch bi n thu s n thu mua nguyên li u ã b bơm chích t p ch t. Các doanh nghi p có trách nhi m tăng cư ng qu n lý ch t lư ng nguyên li u t i khâu thu mua và qu n lý i u ki n v sinh c a các i lý. Các trư ng h p vi ph m b cơ quan ki m tra Nhà nư c phát hi n, tuỳ theo m c s b x ph t, t vi ph m hành chính n truy c u trách nhi m hình s theo lu t nh. 3. Giám c S Thu s n, S NN&PTNT báo cáo Ch t ch U ban nhân dân các t nh ch o các cơ quan h u quan trong t nh ph i h p v i các l c lư ng thu c các cơ quan Trung ương. Các cơ quan ki m tra ch t lư ng c a B Thu s n óng trên a bàn
  2. ki m tra các n u v a, các h buôn bán tôm sú nguyên li u, các doanh nghi p ch bi n thu s n, phát hi n và x lý nghiêm kh c các hành vi vi ph m theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 và Công văn s 1570/BTS/KHCN ngày 6/6/1998 c a B trư ng B Thu s n. Tăng cư ng công tác giáo d c, phát ng và ph i h p các t ch c qu n chúng t i a bàn thôn, xã tham gia tuyên truy n, ngăn ch n và phát hi n các v ưa t p ch t vào nguyên li u thu s n. 4. Trung tâm ki m tra ch t lư ng và v sinh Thu s n ch trì, ph i h p v i C c b o v ngu n l i thu s n, các cơ quan h u quan Trung ương và a phương tăng cư ng t ch c các t ki m tra t i m t s t nh tr ng i m. C c b o v ngu n l i thu s n ch o các Chi c c tri n khai các bi n pháp c n thi t, ph i h p v i ho t ng này. B Thu s n yêu c u các a phương, các ban ngành h u quan và các ơn v tích c c ch ng ph i h p ho t ng nhanh cóng ch m d t tình tr ng ưa t p ch t vào nguyên li u thu s n. T Quang Ng c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản