Chỉ thị số 04/2001/CT-TCBĐ về việc triển khai kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị của Liên minh Bưu chính Thế giới năm 2000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 04/2001/CT-TCBĐ về việc triển khai kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị của Liên minh Bưu chính Thế giới năm 2000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/2001/CT-TCBĐ về việc triển khai kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị của Liên minh Bưu chính Thế giới năm 2000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2001/CT-TCBĐ về việc triển khai kết quả cuộc họp Hội đồng Quản trị của Liên minh Bưu chính Thế giới năm 2000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

  1. TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2001/CT-TCBĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ VIỆC: TRIỂN KHAI KẾT QUẢ CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA LIÊN MINH BƯU CHÍNH THẾ GIỚI NĂM 2000 Sau một năm triển khai kết quả Đại hội UPU lần thứ 22 theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT- TCBĐ của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện và chuẩn bị áp dụng các Văn kiện Đại hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2001; Với kết quả đạt được sau khi Đoàn của Tổng cục Bưu điện tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị đầu tiên của nhiệm kỳ 2000-2004 nêu trong báo cáo số 110/TCBĐ-HTQT ngày 8/12/2000; Nhằm đẩy mạnh các hoạt động Bưu chính trong thời gian sắp tới và để Bưu chính Việt Nam có thể tham gia tích cực hơn nữa, đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động của Liên minh Bưu chính Thế giới từ đó giúp đưa ra những chính sách quản lý và khai thác phù hợp với Bưu chính Việt nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chỉ thị các đơn vị tiếp tục triển khai các công việc sau đây cho giai đoạn 2001-2004: 1. Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đề xuất thành phần cụ thể và kế hoạch hoạt động của nhóm chuyên viên theo dõi và nghiên cứu về hoạt động của các uỷ ban, các nhóm làm việc thuộc Hội đồng Quản trị; hướng dẫn Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham gia vào các nhóm dự án, nhóm hành động của Hội đồng Khai thác Bưu chính. 2. Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách Bưu điện, Vụ Kinh tế Kế hoạch, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo dõi chương trình hoạt động của Liên Bưu trong năm 2001 và đề xuất việc tham gia các hoạt động có liên quan trực tiếp tới Việt Nam như: Cuộc họp Hội đồng Quản trị năm 2001, các cuộc họp của Hội đồng Khai thác Bưu chính, Triển lãm POST-EXPO, cuộc họp của các uỷ ban, nhóm dự án ... trình lãnh đạo Tổng cục. 3. Vụ Chính sách Bưu điện chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế tiếp tục theo dõi và nghiên cứu các tài liệu liên quan tới chính sách cấp phép dịch vụ Bưu chính, các vấn đề liên quan tới phổ cập dịch vụ bưu chính, đổi mới và phát triển bưu chính để có thể vận dụng các khuyến nghị và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng các chính sách quản lý bưu chính Việt nam.
  2. 4. Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế chủ trì theo dõi tiến độ các dự án hỗ trợ kỹ thuật dành cho khu vực Châu á Thái Bình dương để có những tác động thích hợp tới UPU và đại điện UPU tại khu vực nhằm triển khai tốt các dự án mà Việt Nam đã đăng ký. 5. Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam nghiên cứu, lên phương án, xây dựng các dự án phát triển, nâng cấp mạng lưới bưu chính với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ để có thể sử dụng được một phần nguồn vốn trong Quỹ Chất lượng Dịch vụ của Liên Bưu. 6. Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ động lên phương án triển khai các dự án đã đăng ký trong chương trình hỗ trợ kỹ thuật 2000-2004. Yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Bưu điện. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN Nơi nhận: - Các đơn vị thuộc TCBĐ; - TCTy BCVTVN - Lưu VT, CSBĐ. Mai Liêm Trực
Đồng bộ tài khoản