Chỉ thị số 04/2002/CT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 04/2002/CT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/2002/CT-BTC về việc tiếp tục ổn định, xây dựng, phát triển ngành hải quan và thực hiện thắng lợi chương trình công tác của ngành do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2002/CT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2002/CT-BTC Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2002 CH TH V VI C TI P T C N Đ NH, XÂY D NG, PHÁT TRI N NGÀNH H I QUAN VÀ TH C HI N TH NG L I CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC C A NGÀNH Trong nh ng năm qua, cán b công ch c toàn ngành H i quan đã liên t c ph n đ u hoàn thành th ng l i nhi m v đư c Đ ng và Nhà nư c giao cho, đ c bi t trong 9 tháng đ u năm 2002 toàn ngành đã hoàn thành m t kh i lư ng l n các công vi c theo m c tiêu, k ho ch và ti n đ đã đ ra, t ng bư c đưa Lu t H i quan vào cu c s ng. Đ t đư c nh ng k t qu đó là nh có s ph n đ u n l c, c g ng tích c c c a đ i ngũ cán b công ch c trong toàn ngành t Trung ương đ n đ a phương. Ti p t c tri n khai Chương trình c i cách hành chính c a Chính ph , trong đó có vi c t ch c s p x p l i h th ng b máy qu n lý hành chính nh m nâng cao hi u l c, hi u qu ho t đ ng qu n lý nhà nư c, ngày 04/9/2002, Th tư ng Chính ph đã có Quy t đ nh s 113/2002/QĐ-TTg v vi c chuy n T ng c c H i quan vào B Tài chính. Th c hi n quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , 'T ng c c trư ng T ng c c H i quan đã có quy t đ nh bàn giao và B trư ng B Tài chính đã có quy t đ nh ti p nh n nguyên tr ng toàn b h th ng t ch c H i quan vào B Tài chính t ngày 10/9/2002. Đ tri n khai th c hi n nghiêm ch nh quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , đ ng th i b o đ m cho ngành H i quan ti p t c n đ nh nh m th c hi n th ng l i nhi m v chính tr đư c giao, B trư ng B Tài chính yêu c u: 1/ Th trư ng các đơn v các c p trong toàn ngành H i quan ph i h p v i các c p u Đ ng, đoàn th tăng cư ng công tác giáo d c chính tr tư tư ng đ n t ng cán b , công ch c trong đơn v , quán tri t tinh th n, n i dung và nghiêm ch nh thi hành Quy t đ nh s 113/2002/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , các quy t đ nh v t ch c cán b c a B trư ng B Tài chính liên quan đ n vi c chuy n T ng c c H i quan vào B Tài chính; đ ng viên cán b , công ch c n đ nh tư tư ng, yên tâm công tác, phát huy truy n th ng c a ngành, đoàn k t, kh c ph c khó khăn đ hoàn thành xu t s c nhi m v đư c giao. 2/ Lãnh đ o T ng c c H i quan ch đ o đi u hành các đơn v trong toàn ngành ti p t c th c hi n các chương trình công tác đã đ ra v ki n toàn t ch c b máy và cán b ; xây d ng, hoàn ch nh các văn b n quy ph m pháp lu t đ th c hi n nghiêm ch nh Lu t H i quan, c i cách th t c hành chính; hoàn thi n Đ án tin h c hoá và hi n đ i hoá ngành H i quan; tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, giám sát vi c th c hi n nhi m v đư c giao c a các đơn v trong ngành; xem xét, rà soát l i quy trình gi i quy t công vi c, tăng cư ng ki m tra, ki m soát vi c th c hi n ch c trách, nhi m v
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c a t ng t ch c và cá nhân cán b , công ch c; đ m b o k lu t, k cương trong t t c các lĩnh v c ho t đ ng c a ngành theo quy đ nh c a Lu t H i quan Th trư ng các đơn v các c p trong toàn ngành ti p t c qu n lý, đi u hành đơn v theo đúng các văn b n, quy ch , quy đ nh hi n hành c a pháp lu t, c a B Tài chính và c a T ng c c H i quan. 3/ Các đơn v ch c năng c a B Tài chính và c a T ng c c H i quan kh n trương ph i h p th c hi n các bi n pháp, gi i pháp c n thi t đ ti p t c duy trì n đ nh m i ho t đ ng bình thư ng c a các t ch c H i quan t Trung ương đ n đ a phương, b o đ m cho ngành H i quan th c hi n th ng l i chương trình, k ho ch công tác năm 2002 và các năm ti p theo. 4/ Th trư ng các đơn v các c p trong toàn ngành tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát vi c ch p hành các văn b n quy ph m pháp lu t v H i quan, các văn b n ch đ o nghi p v c a T ng c c và các cơ ch , chính sách khác có liên quan đ n ho t đ ng c a ngành H i quan; k p th i phát hi n và x lý nh ng v n đ vư ng m c phát sinh theo phân c p, đ ng th i báo cáo B trư ng B Tài chính có ý ki n ch đ o gi i quy t k p th i nh ng v n đ vư t th m quy n qui đ nh cho đơn v , tránh đ x y ra tình tr ng ách t c trong công vi c. 5/ Th trư ng các đơn v các c p trong toàn ngành ch đ o cán b công ch c trong đơn v nghiên c u đ xu t các bi n pháp tích c c đ qu n lý và t ch c th c hi n thu thu xu t nh p kh u đúng quy đ nh c a pháp lu t và k ho ch đã đư c giao; kiên quy t ngăn ch n có hi u qu tình tr ng gian l n, tr n thu , l u thu , tranh th s lãnh đ o c a c p u Đ ng và s ng h , h tr c a chính quy n đ a phương và c a các ngành liên quan trong vi c x lý nh ng t n đ ng v thu , ph n đ u hoàn thành và hoàn thành vư t m c k ho ch thu thu và các lo i thu khác đư c giao; ch đ ng ho t đ ng có hi u qu và ph i h p ch t ch v i các l c lư ng ch c năng ch ng buôn l u Trung ương và đ a phương đ th c hi n có k t qu nhi m v ch ng buôn l u, ch ng gian l n thương m i trong ph m vi đ a bàn ho t đ ng h i quan; ti p t c c ng c , n đ nh ho t đ ng đ phát huy vai trò tích c c c a t ch c Đ ng, các Đoàn th trong đơn v ; v n d ng sáng t o các hình th c, bi n pháp thích h p trong công tác giáo d c chính tr tư tư ng đ nâng cao nh n th c và tính t giác th c hi n cu c v n đ ng sâu r ng v xây d ng n n p, k cương, liêm chính đ i v i cán b công ch c trong đơn v. 6/ Lãnh đ o T ng c c H i quan ti p t c th c hi n nghiêm ch nh ch đ báo cáo công tác v i các cơ quan Đ ng và Th tư ng Chính ph theo quy đ nh, đ ng th i báo cáo B trư ng B Tài chính đ theo dõi, ch đ o; th c hi n vi c xây d ng chương trình, k ho ch công tác và ch đ báo cáo đ nh kỳ 10 ngày v k t qu tri n khai th c hi n nhi m v và các báo cáo khác theo quy đ nh c a B Tài chính nh m đ m b o s đi u hành th ng nh t công tác c a B trư ng B Tài chính v i h th ng t ch c T ng c c H i quan. 7/ Th trư ng các đơn v các c p trong toàn ngành ch đ ng đánh giá tình hình tri n khai th c hi n nhi m v năm 2002 và chu n b xây d ng chương trình, k ho ch công tác năm 2003 c a đơn v .
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8/ Th trư ng các đơn v thu c và tr c thu c B và Th trư ng các đơn v các c p trong ngành H i quan căn c vào ch c năng, nhi m v c th c a đơn v đ t ch c tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này. Phát huy truy n th ng t t đ p 57 năm xây d ng và trư ng thành c a ngành H i quan Vi t Nam (10/9/1945 - l0/9/2002) và k t qu 3 năm li n (1999, 2000, 2001) liên t c hoàn thành vư t m c các m c tiêu nhi m v ch y u đư c Chính ph giao, toàn th cán b công ch c ngành H i quan đoàn k t ch t ch , th ng nh t ý chí, ti p t c ph n đ u hoàn thành th ng l i nhi m v năm 2002 và các năm ti p theo. Nguy n Sinh Hùng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản