Chỉ thị số 04/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 04/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/2003/CT-UB về việc Tổng vệ sinh toàn Thành phố vào 6h30 thứ Bảy hàng tuần đón Xuân Quí Mùi và hướng tới Sea games 22 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 04/2003/CT-UB Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2003 CH THN V VI C T NG V SINH TOÀN THÀNH PH VÀO 6H30' TH B Y HÀNG TU N ÓN XUÂN QUÍ MÙI VÀ HƯ NG T I SEA GAMES 22 Tr t t v sinh, môi trư ng là nét văn hóa p, là n i dung quan tr ng trong cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa", c bi t i v i Th ô Hà N i. Nhân dân Th ô ang chuNn b ón Xuân Quí Mùi, mùa xuân hòa bình và tăng trư ng, ng th i hư ng t i Sea games 22 (12/2003), s ki n th thao qu c t l n nh t t trư c t i nay ư c t ch c t i Vi t Nam. thi t th c góp ph n b o v môi trư ng, xây d ng Th ô xanh - s ch - p, ón Xuân Quí Mùi và hư ng t i Sea games 22, v i tinh th n "s ch nhà, s ch ph , p Th ô" UBND Thành ph ch th : 1. Vào 6h30' ngày th BNy hàng tu n, k t ngày th BNy 25/01/2003, t t c các cơ quan, doanh nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang c a a phương và trung ương óng trên a bàn Thành ph , các h gia ình t i các phư ng và các th tr n trong toàn Thành ph t ch c t ng v sinh nhà c a, sân vư n, ư ng ngõ, công s và khu v c cư trú, (Các cơ quan công s ngh th BNy, Ch nh t b trí làm t ng v sinh vào cu i gi chi u th Sáu) c th là : - Quét rác, thu d n ph th i t n ng; - Khơi thông c ng rãnh, h ga và hàm ch thoát nư c; - Ch nh trang nh m t trư c m i nhà (xóa qu ng cáo rao v t; không phơi qu n áo chăn màn trư c c a; quét vôi, sơn và s a ch a nh khác...). Vi c t ng v sinh vào 6h30' th BNy hàng tu n ư c duy trì t nay tr i thành n n p, thành t p quán làm s ch p c a các h gia ình, c a m i ngư i dân. Các gia ình t giác th c hi n và nh c nh nhau gi gìn văn minh nơi , không rác ph th i ra ư ng, b o v chăm sóc cây xanh (n u có) ti t ki m i n, nư c trong sinh ho t... ó chính là n p s ng văn hóa p c a ngư i Hà N i. 2. th c hi n t t phong trào t ng v sinh nói trên, UBND Thành ph giao trách nhi m : - T trư ng dân ph là ngư i tr c ti p v n ng, t ch c nhân dân th c hi n t i a bàn dân cư.
  2. - Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m t ch c th c hi n làm s ch p cơ quan vào th i gian phù h p v i cơ quan, ơn v mình. - UBND qu n, huy n, phư ng, th tr n có k ho ch tri n khai, ki m tra, giám sát trên toàn a bàn, xây d ng thành tiêu chuNn thi ua ánh giá nh kỳ cho các cơ quan và dân cư (k c ki m tra các cơ quan, ơn v trung ương và thành ph óng trên a bàn), UBND các huy n ch trì, ph i h p cùng S Y t , S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng xác nh nh ng n i dung cho các khu dân cư t ng thôn xã. - Giao các s , ngành ch u trách nhi m ôn c, giám sát, ki m tra vi c th c hi n Ch th này như sau : + S Giao thông công chính ch o Công ty Môi trư ng ô th hoàn t t v sinh v i nhân dân và ph trách qu n Hoàn Ki m. + S Y t ph trách qu n Ba ình. + S Văn hóa Thông tin ph trách qu n Hai Bà TRưng. + S Lao ng Thương binh và Xã h i ph trách qu n ng a. + S Giáo d c và ào t o ph trách qu n Tây H . + S Thương M i ph trách qu n C u Gi y. + S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ph trách qu n Thanh Xuân. - ngh U ban M t tr n T qu c và các oàn th c a Thành phó (Liên oàn Lao ng, H i Liên hi p Ph n , oàn THCS H Chí Minh, H i C u chi n binh). C ngư i tham gia các oàn ki m tra t ng v sinh t i 7qu n. - UBND các huy n tr c ti p ôn c, ki m tra i v i các th tr n thu c huy n. - Các s , ngành trên và UBND các huy n g i báo cáo k t qu ki m tra v sinh ngày th BNy vào ngày th Hai tu n ti p theo. - Thành oàn Hà N i hư ng d n Ban Ch o 23 (k t nghĩa trư ng - phư ng) huy ng sinh viên tình nguy n có k ho ch ki m tra, ôn c, nh c nh vi c v sinh sáng th BNy hàng tu n tr thành phong trào thư ng xuyên, liên t c. - S Y t ch o các Trung tâm Y t , các tr m Y t phư ng, th tr n tham mưu cho UBND phư ng, th tr n ki m tra, giám sát các h dân, các cơ quan, ơn v óng trên a bàn làm t ng v sinh sáng th BNy hàng tu n. - Yêu c u các Báo c a thành ph ưa tin, nh c nh vi c t ng v sinh sáng th BNy vào sáng th sáu hàng tu n trên trang nh t; ài phát thanh Truy n hình Hà N i dành m t phúc lúc 6h30' sáng th BNy hàng tu n thông báo nhân dân tham gia t ng v sinh và nh c các s , ngành ki m tra, giám sát.
  3. 3. Kinh phí ph c v t ng v sinh ư c trích t kinh phí cu c v n ng Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa (s có hư ng d n riêng). Trư c m t s d ng kinh phí chi thư ng xuyên c a phư ng, th tr n và s b trí vào k ho ch năm 2003. UBND thành ph yêu c u các c p, các ngành, các ơn v và ngh toàn th nhân dân ch p hành nghiêm Ch th này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản