Chỉ thị số 04/CT-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
103
lượt xem
10
download

Chỉ thị số 04/CT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/CT-BCT về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2009 và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/CT-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/CT-BCT Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH MÙA KHÔ NĂM 2009 VÀ HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2009 Nhằm đảm bảo việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, ổn định cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, hạn chế mức thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện có thể xảy ra trong các tháng của mùa khô năm 2009; đồng thời hưởng ứng Giờ Trái đất góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân nhằm tiết kiệm điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, các cơ quan trong toàn ngành Công Thương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: I. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 1. Giao Sở Công Thương địa phương thực hiện các công việc sau: a) Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện cụ thể theo Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quản lý, tổng hợp tình hình thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện báo cáo Bộ Công Thương. b) Phối hợp với các Công ty Điện lực/Điện lực tỉnh giám sát chặt chẽ biểu đồ phụ tải của các khách hàng sử dụng điện, đề xuất lịch làm việc ca ba luân phiên phù hợp đối với các phụ tải có tỷ lệ Pmax/Pmin > 2,5 lần, nhằm điều chỉnh biểu đồ phụ tải, tránh phải hạn chế công suất khi xẩy ra thiếu điện. c) Phối hợp với các Công ty Điện lực/Điện lực tỉnh lập danh sách các khách hàng sử dụng điện theo thứ tự ưu tiên trong điều kiện thiếu điện trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, công bố công khai và thực hiện việc ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện theo quy định tại Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện. d) Xử lý nghiêm đối với khách hàng sử dụng điện vi phạm biểu đồ công suất đã đăng ký.
  2. đ) Thường xuyên kiểm tra và giám sát tình hình sử dụng điện chiếu sáng trong công sở, chiếu sáng công cộng và quảng cáo …, tùy theo đặc điểm của từng địa phương quy định chế độ chiếu sáng tiết kiệm phù hợp. 2. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện, vận động các hộ sử dụng điện sử dụng các thiết bị điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm. 3. Tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong tháng 3 năm 2009 thu hút được sự quan tâm đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào chiến dịch và tắt đèn “tự nguyện” vào thời gian diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2009 (20h30’ đến 21h30’ ngày 28 tháng 3 năm 2009) và nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, góp phần tích cực vào việc giảm thiểu hiệu ứng khí nhà kính và biến đổi khí hậu. II. TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 1. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu điện giai đoạn 2006 – 2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đầu tư các công trình đường dây đồng bộ với các dự án nguồn điện đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nguồn điện cho hệ thống điện. 2. Khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí hỗn hợp, nhiệt điện dầu ngay từ các tháng đầu mùa khô. Điều chỉnh kế hoạch phát điện của các nguồn tua bin khí dầu tùy theo tình hình thực tế phụ tải và phù hợp với điều kiện thủy văn. 3. Thường xuyên tính toán, cập nhật kế hoạch vận hành 2009 để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia phù hợp với diễn biến tình hình thực tế. 4. Chỉ đạo các Công ty Điện lực/Điện lực tỉnh phối hợp với các Sở Công Thương trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn quản lý. 5. Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện (DSM) như quản lý phụ tải, lắp đặt công tơ điện tử nhiều giá, tụ bù để nâng cao hệ số công suất, nhắm khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả. 6. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. 7. Chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Giờ Trái đất 20h30’ đến 21h30’ ngày 28 tháng 3 năm 2009, đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm.
  3. Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền nhằm thu hút được sự quan tâm đông đảo của các tổ chức, cơ quan, người dân tham gia vào chiến dịch và tắt đèn “tự nguyện”. III. CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY VÀ CÁC CƠ QUAN TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG 1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ và ổn định nhu cầu khí và than cho các nhà máy nhiệt điện. 2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đảm bảo công suất và sản lượng các tổ máy phát điện của nhà máy điện Cà Mau I, II và Nhơn Trạch I; đảm bảo tiến độ đầu tư đuôi hơi Nhơn Trạch I theo chỉ đạo của Chính phủ. 3. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành thí nghiệm chạy thử để phát điện thương mại Dự án nhiệt điện Sơn Động trong quý II năm 2009. 4. Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành các văn bản quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị để thực hiện Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tại cơ quan, doanh nghiệp. Bố trí các thiết bị sử dụng điện hợp lý, giảm công suất vào giờ cao điểm, chuẩn bị tốt các nguồn phát điện độc lập để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và ổn định sản xuất trong trường hợp xảy ra thiếu điện. 5. Lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty cơ quan, doanh nghiệp phát động chiến dịch vận động các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng và tham gia tắt đèn “tự nguyện” 01 giờ từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 28 tháng 3 năm 2009. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương, Hội đồng quản trị các Tập đoàn, Tổng công ty và Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện Chỉ thị này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo) - VP Chính phủ; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các Sở Công Thương; - Các Tập đoàn Điện lực VN; Tập đoàn Dầu khí VN; Tập đoàn Vũ Huy Hoàng CN Than – Khoáng sản VN; - Các Tập đoàn, Tổng công ty; - Các cơ quan doanh nghiệp thuộc Bộ; - Bộ CT: Bộ trưởng, Các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ;
  4. - Lưu: VP, KHCN.
Đồng bộ tài khoản