Chỉ thị số 05/2000/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 05/2000/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2000/CT-BYT về việc khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2000/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2000/CT-BYT Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 2000 CH THN V VI C KH N TRƯƠNG TRI N KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CH NG DNCH B NH Năm nay, lũ l t n s m v i các t nh ng b ng Sông C u Long, m c nư c cao nh t o ư c ng Tháp b ng m c nư c lũ năm 1961, ây là m c lũ cao nh t trong vòng 40 năm tr l i ây. Các t nh b thi t h i n ng là ng Tháp, Long An, An Giang, Kiên Giang, C n Thơ, Ti n Giang... Lũ l t kéo dài làm cu c s ng c a ngư i dân s ng trong vùng lũ g p r t nhi u khoa khăn, không có nư c s ch, i u ki n ăn , sinh ho t không m b o v sinh, môi trư ng b ô nhi m n ng n , s c kho gi m sút. ng b ng Sông C u Long là vùng lưu hành n ng c a các b nh S t Xu t huy t, tiêu ch y, T , Thương Hàn. Riêng t nh Long An, trong 6 tháng u năm 2000 ã có 483 trư ng h p m c S t Xu t Huy t, tăng g p 10 l n so v i cùng kỳ năm 1999, B nh T cũng có xu hư ng di n bi n ph c t p t i khu v c này. Th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph , m t s a phương ã t ch c di d i dân n nơi t m trú. Nhưng do nơi t m trú i u ki n v sinh không m b o, không có nư c s ch l i t p trung ông ngư i, s c kho gi m sút sau nhi u ngày trong s ng chung v i lũ... là nh ng y u t thu n l i cho d ch b nh phát tri n, c bi t là các b nh truy n nhi m ư ng tiêu hoá. Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i, hi n nay t i m t s t nh c a Lào và Căm pu chia có chung biên gi i v i Vi t Nam ang x y ra d ch T , m t s t nh phía B c Vi t Nam như Ngh An, Sơn La, Thái Bình ã xu t hi n d ch tiêu ch y c p. Vì v y, kh năng d ch T ã và s xâm nh p vào nư c ta là r t l n. ch ng phòng ch ng các d ch tiêu ch y, T , Thương Hàn, S t Xu t Huy t, và các d ch b nh khác, B trư ng B Y t ch th : I. I V I CÁC T NH BN LŨ L T 1. T ch c c p c u k p th i các trư ng h p tai n n, c bi t là các trư ng h p tiêu ch y c p, trang b xu ng nh cán b Y t có th n ư c t n các i m ông dân, i m dân t m trú tri n khai các ho t ng chăm sóc y t , Trung tâm Y t d phòng các t nh giám sát ch t ch các trư ng h p tiêu ch y, n u có tiêu ch y hàng lo i ph i l y m u xét nghi m xác nh nguyên nhân và i u tr k p th i. 2. Sau khi nư c rút, ph i t ch c các iyt n các vùng b ng p l t hư ng d n nhân dân x lý môi trư ng, nư c rút n âu, làm v sinh môi trư ng n ó, t ch c
  2. thu gom rác th i, x lý và chôn xác gia xúc; kh trùng nư c sinh ho t b ng Chloramin, thau r a gi ng, b , lu, kh p và các d ng c ch a nư c khác; tuyên truy n trong nhân dân th c hi n ăn chín, u ng chín... 3. S Y t các t nh xu t nhu c u nhân l c tri n khai ngay công tác phòng ch ng d ch g i B Y t - V Y t d phòng B i u ng sinh viên các trư ng i h c Y Dư c, trư ng Trung c p Y Dư c các t nh cho công tác này. 4. Chương trình Tiêm ch ng m r ng tri n khai các ho t ng tiêm ch ng theo k ho ch, c bi t chú ý cho u ng v c xin B i li t t i các a phương d c biên gi i. II. I V I CÁC NA PHƯƠNG KHÁC 1. T ch c giám sát ch t ch , phát hi n s m và x lý k p th i các trư ng h p tiêu ch y c p, Thương hàn..., c bi t t i các d ch cũ, u m i giao thông, c a khNu biên gi i, th c hi n nghiêm túc Ch th s 10/1998/CT-BYT ngày 28/12/1998 c a B trư ng B Y t v thông tin báo cáo d ch. 2. Thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng nư c s ch, c bi t chú ý n ng Clo dư trong h th ng cung c p nư c ăn và sinh ho t. 3. Ki m tra ch t ch công tác v sinh an toàn th c phNm, chú ý các nhà hàng, cơ s ch bi n th c phNm... 4. T ch c tuyên truy n trên phương ti n thông tin i chúng v các bi n pháp v sinh, phòng ch ng d ch b nh, nh t là d ch b nh tiêu ch y c n nh n m nh ăn chín, u ng chín, không ăn rau s ng, không dùng nư c á trong th i gian có d ch, nhưng không gây hoang mang trong nhân dân cũng như không nh hư ng n các ho t ng kinh t , xã h i c a a phương và toàn qu c. 5. ChuNn b y cơ s thu c, hoá ch t, v t tư chuyên d ng nhân l c và cơ s c p c u i u tr t tuy n cơ s xã/phư ng, qu n/ huy n n t nh/ thành ph ch ng i phó khi có d ch b nh x y ra. Nh n ư c Ch th này, yêu c u Giám c S Y t , th trư ng các ơn v tr c thu c khNn trương quán tri t n t ng cán b Y t trong toàn ngành tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu v B . Ph m M nh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản