Chỉ thị số 05/2003/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
143
lượt xem
13
download

Chỉ thị số 05/2003/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2003/CT-BYT về việc tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong các bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2003/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA ****** VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** S : 05/2003/CT-BYT Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC CHĂM SÓC NGƯ I B NH TOÀN DI N TRONG CÁC B NH VI N Chăm sóc ngư i b nh toàn di n là nhi m v c a cán b , công ch c, viên ch c và nhân viên trong toàn b nh vi n nh m m b o ch t lư ng chNn oán, i u tr và chăm sóc ngư i b nh. tăng cư ng ch t lư ng các d ch v chăm sóc và ni m tin cho ngư i b nh, B Y t ã ban hành Quy ch chăm sóc ngư i b nh toàn di n trong Quy ch b nh vi n, t i Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19/9/1997 và K ho ch tăng cư ng d ch v i u dư ng h sinh n năm 2010, t i Quy t nh s 1613/2002/Q -BYT ngày 03/5/2002. Qua 6 năm th c hi n, công tác khám ch a b nh và chăm sóc toàn di n ã t ư c nh ng k t qu bư c u: xây d ng ư c các quy trình k thu t i u tr , chăm sóc và ch ng nhi m khuNn; áp d ng ư c nhi u ti n b khoa h c công ngh m i v chNn oán, i u tr và chăm sóc ngư i b nh; nhi u b nh vi n ã xây d ng ư c các khoa i m v chăm sóc ngư i b nh toàn di n góp ph n quan tr ng vào vi c nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh. Tuy nhiên, công tác chăm sóc ngư i b nh toàn di n chưa ư c nhân r ng; công tác giáo d c s c kh e, tư v n, hư ng d n và giao ti p c a cán b y t v i ngư i b nh chưa ư c quan tâm úng m c; công tác nuôi dư ng và chăm sóc ngư i b nh còn nhi u t n t i. Nguyên nhân c a nh ng t n t i trên là do lãnh o b nh vi n nh n th c chưa y v chăm sóc ngư i b nh toàn di n, chưa quan tâm xây d ng và c ng c h th ng y tá - i u dư ng trư ng, thi u y tá - i u dư ng, thi u phương ti n chăm sóc, ng th i v vĩ mô còn thi u h th ng ch chính sách ng b cho y tá - i u dư ng. Nh m nâng cao ch t lư ng chăm sóc và i u tr cho ngư i b nh, B trư ng B Y t ch th Giám c các S Y t , Th trư ng y t các ngành. Giám c các b nh vi n trong toàn qu c tri n khai th c hi n các công vi c sau: 1. Ph i ki n toàn m ng lư i y tá - i u dư ng trư ng B Y t , S Y t , b nh vi n thu c B Y t , b nh vi n thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, b nh vi n ngành, Trung tâm y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i là trung tâm y t huy n), i u dư ng trư ng kh i, i u dư ng trư ng khoa trong b nh vi n. m b o t l 1 bác sĩ có 2,5 y tá - i u dư ng, h sinh. Giám c b nh vi n, Giám c Trung tâm y t qu n, huy n, Giám c Trung tâm y t ngành có giư ng b nh (sau ây g i chung là b nh vi n) ph i b trí y tá - i u dư ng làm úng ngh ào t o và giao nhi m v cho y tá - i u dư ng trư ng theo quy nh c a B Y t . Y tá - i u dư ng trư ng có trách nhi m th c hi n t t ch c trách ư c giao. 2. Thành l p Ban Ch o chăm sóc ngư i b nh toàn di n trong các b nh vi n. Giám c b nh vi n làm trư ng ban, Trư ng phòng y tá - i u dư ng làm thư ng tr c; Trư ng các phòng ch c năng, Trư ng khoa Dinh dư ng, Trư ng khoa Ch ng nhi m khuNn, Trư ng khoa Dư c và i di n Trư ng khoa lâm sàng (do Giám c b nh vi n
  2. l a ch n) là thành viên. Ban ch o có nhi m v xây d ng k ho ch, t ch c th c hi n chăm sóc ngư i b nh toàn di n trong toàn b nh vi n. 3. Giám c b nh vi n có trách nhi m t ch c hu n luy n, c p nh t ki n th c và k năng cho các bác s , y tá - i u dư ng, h lý v n i dung chăm sóc ngư i b nh toàn di n, ch ng nhi m khuNn, k năng giao ti p; m b o nhân l c, trang thi t b th c hi n chăm sóc toàn di n; t ch c các d ch v áp ng nhu c u v t ch t và tinh th n cho ngư i b nh. T ch c t t phong trào thi ua chăm sóc ngư i b nh toàn di n và nh kỳ ánh giá k t qu th c hi n. 4. Trư ng khoa c a b nh vi n có trách nhi m t ch c các nhóm chăm sóc toàn di n. M i nhóm ph i có y bác s , y tá - i u dư ng, h lý và ph i ch u trách nhi m th c hi n các n i dung chăm sóc toàn di n v chNn oán, i u tr , theo dõi, chăm sóc, giáo d c s c kh e, dùng thu c h p lý an toàn, m b o nuôi dư ng ngư i b nh theo ch b nh lý; cung c p qu n áo, v i cho ngư i b nh; có l ch i bu ng hàng ngày theo dõi, ti p xúc v i ngư i b nh. 5. Các khoa xét nghi m, dư c, ch ng nhi m khuNn và khoa dinh dư ng ph i cung c p d ch v n các khoa lâm sàng t o i u ki n cho y tá - i u dư ng có nhi u th i gian tr c ti p chăm sóc, ph c v ngư i b nh. Nh n ư c Ch th này, Giám c S Y t , Th trư ng y t ngành, Giám c các b nh vi n có trách nhi m tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu hàng năm v B Y t . V i u tr là u m i ph i h p v i các V T ch c - Cán b ch o ki n toàn m ng lư i y tá - i u dư ng trư ng các c p và ph i h p v i V Y h c C truy n, V S c kh e sinh s n, Thanh tra B Y t ki m tra, ánh giá vi c th c hi n Ch th . B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản