Chỉ thị số 05/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 05/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2003/CT-UB về việc thực hiện Nghị định số 68/2002/CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 05/2003/CT-UB Hà N i, ngày 20 tháng 02 năm 2003 CH THN V VI C TH C HI N NGHN NNH S 68/2002/CP C A CHÍNH PH QUI NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH V QUAN H HÔN NHÂN VÀ GIA ÌNH CÓ Y U T NƯ C NGOÀI Căn c Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10/7/2002 c a Chính ph ; Thông tư s 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 c a B Tư pháp qui nh ch ti t thi hành m t s i u c a lu t Hôn nhân và Gia ình v quan h Hôn nhân và Gia ình có y u t nư c ngoài, UBND Thành ph giao S Tư pháp, Công an Thành ph , UBND các qu n, huy n cùng các s , ngành liên quan th c hi n nghiêm túc Ngh nh s 68/CP; Thông tư s 07/TT-BTP t ngày 1/1/2003, c bi t t p trung gi i quy t ngay m t s n i dung công tác chính như sau : 1. S Tư pháp Thành ph tham mưu, giúp UBND thành ph trong vi c th c hi n qu n lý Nhà nư c v hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài ư c qui nh t i chương I, i u 1 Ngh nh s 68/2002/N -CP; ti p nh n h sơ, thu phí, nghiên c u, thNm tra h sơ; gi i quy t khi u n i, t cáo ho c ti n hành xác minh, ph ng v n các bên ương s khi có nghi v n. Ch ng ph i h p v i Công an Thành ph xác minh, làm rõ m c ích các trư ng h p xin ăng ký k t hôn, nh n nuôi con nuôi có y u t ngư i nư c ngoài; t ng h p báo cáo k t qu thNm tra, xu t ý ki n trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh. Ch trì, ph i h p v i Công an Thành ph và cơ quan liên quan so n th o qui ch ph i h p ho t ng gi a S Tư pháp v i Công an Thành ph và các s , ngành, oàn th liên quan th c hi n úng các qui nh c a Ngh nh 68/2002/N -CP c a Chính ph và Thông tư 07/TT-BTP c a B Tư pháp, trình UBND Thành ph cho phép ban hành. 2. Công an Thành ph ph i h p v i S Tư pháp thư ng xuyên trao i thông tin v an ninh qu c gia, tr t t xã h i liên quan n các trư ng h p xin k t hôn, nh n nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài; xác minh, làm rõ nghi v n, th ng nh t hư ng gi i quy t và có văn b n tr l i S Tư pháp trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c ý ki n ngh xác minh c a S Tư pháp. 3. S Y t ch o các b nh vi n, trung tâm y t , nhà h sinh khi phát hi n tr em b b rơi c n thông báo ngay cho chính quy n a phương và hoàn t t các th t c chuy n tr b b rơi vào Trung tâm nuôi dư ng c a Thành ph . Ph i h p v i S Tư pháp làm th t c ch nh m t s i m khám chuyên khoa v y t c a Thành ph , có ch c năng khám và c p gi y xác nh n hi n t i ương s không
  2. m c b nh tâm th n, có kh năng nh n th c ư c hành vi c a mình, s c kho ăng ký k t hôn ho c nh n con nuôi. 4. S Lao ng Thương binh xã h i có k ho ch ki m tra, ánh giá năng l c ho t ng c a các Trung tâm nuôi dư ng tr m côi; c ng c , ki n toàn t ch c b máy ti p nh n b b rơi t các cơ s y t chuy n n; ch o các Trung tâm l p h sơ tr em ư c xin làm con nuôi theo úng quy nh c a Ngh nh 68/CP c a Chính ph ; Thông tư 07/TT-BTP c a B Tư pháp hư ng d n v trình t , th t c nh n nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài. 5. Khi có i u ki n, H i Liên hi p Ph n Thành ph ph i h p v i S Tư pháp có th thành l p Trung tâm h tr k t hôn; ho t ng theo nguyên t c nhân o, phi l i nhu n; nghiêm c m ho t ng kinh doanh d ch v , môi gi i k t hôn ho c l i d ng vi c h tr k t hôn nh m m c ích buôn bán, xâm ph m tình d c i v i Ph n hay vì m c ích tr c l i khác. 6. UBND các qu n, huy n ch o UBND các xã, phư ng, th tr n khi xác nh n, ch ng th c n i dung liên quan n quy n, l i ích h p pháp c a công dân trong lĩnh v c nh n cha, m , con; ăng ký k t hôn; công nh n k t hôn; nh n con nuôi có y u t nư c ngoài ph i ch p hành úng quy nh t i Ngh nh 68/CP c a Chính ph ; Thông tư 07/TT-BTP c a B Tư pháp và các quy nh khác c a Pháp lu t v ăng ký h t ch. Yêu c u S Tư pháp, Công an Thành ph , S Lao ng Thương binh xã h i, S Y t , H i LHPN Thành ph , UBND các qu n, huy n ch p hành nghiêm ch nh ch th này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản