Chỉ thị số 05/2004/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
116
lượt xem
13
download

Chỉ thị số 05/2004/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2004/CT-BYT về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện do Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2004/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2004/CT-BYT Hà N i , ngày 16 tháng 04 năm 2004 CH TH V VI C CH N CH NH CÔNG TÁC CUNG NG, S D NG THU C TRONG B NH VI N Trong th i gian v a qua, các cơ s khám ch a b nh (sau ây g i chung là b nh vi n) ã có nhi u c g ng trong vi c cung ng thu c cho ngư i b nh, c bi t t năm 1997 n nay, các H i ng thu c và i u tr b nh vi n ã ho t ng tích c c, góp ph n cung c p thu c m b o ch t lư ng và s d ng thu c h p lý, an toàn, ch t lư ng i u tr ngày m t nâng cao. Tuy nhiên, nhi u b nh vi n chưa m b o cung ng thu c ch y u, ngư i b nh n i trú ph i t mua thu c; nhà thu c b nh vi n chưa th c hi n nghiêm các qui nh c a B Y t ; chưa th c hi n nghiêm túc Qui ch kê ơn và bán thu c theo ơn. ch n ch nh vi c cung ng thu c nh m m b o ch t lư ng khám ch a b nh và s d ng thu c h p lý an toàn, B trư ng B Y t ch th : 1. Giám c b nh vi n có trách nhi m: a) mb o thu c ch a b nh theo Danh m c thu c ch y u s d ng t i cơ s khám ch a b nh, không ngư i b nh n i trú ph i t mua thu c trong danh m c thu c ch y u. T ch c u th u mua thu c ch a b nh theo qui nh c a pháp lu t. b) m b o m i ho t ng c a nhà thu c b nh vi n theo úng qui nh do B Y t ban hành. Giá thu c t i nhà thu c b nh vi n không ư c cao hơn giá thu c bán l trên th trư ng t i a phương cùng th i i m. c) Ch o ho t ng c a H i ng thu c và i u tr trong vi c l a ch n thu c và s d ng thu c h p lý, an toàn. Tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n qui ch kê ơn và bán thu c theo ơn trong b nh vi n. d) T ch c c p phát thu c t i các khoa lâm sàng; phát huy vai trò ho t ng c a ơn v thông tin thu c trong b nh vi n. ) Nghiêm c m các hành vi sau: Các cá nhân, khoa, phòng bán thu c trong b nh vi n. Các cơ s kinh doanh dư c, ngư i gi i thi u thu c (trình dư c viên) liên k t v i nhân viên y t bán thu c trong khoa, phòng, b nh vi n; chi ph i vi c kê ơn hư ng hoa h ng.
  2. e) Th c hi n nghiêm túc Qui ch thông tin, qu ng cáo thu c dùng cho ngư i, m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i. 2. Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m: a) Hư ng d n, ch o, ki m tra vi c u th u mua thu c c a các b nh vi n tr c thu c S Yt ; b) T ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n u th u mua thu c, qui ch kê ơn và bán thu c theo ơn trong ph m vi a phương. Các trư ng h p vi ph m ph i x lý theo úng quy nh c a pháp lu t; c) Ki m tra vi c cung ng và s d ng thu c trong các b nh vi n nhà nư c, bán công và tư nhân trên a bàn thu c S Y t . 3. V trư ng, C c trư ng, Chánh thanh tra B Y t có trách nhi m: a) V i u tr hư ng d n phương th c ki m tra vi c kê ơn và bình b nh án; ph i h p v i C c Qu n lý Dư c Vi t Nam hư ng d n, ch o các b nh vi n th c hi n s d ng thu c h p lý, an toàn; b) V K ho ch-Tài chính làm u m i, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng hư ng d n u th u thu c s d ng t i b nh vi n; c) Thanh tra B Y t ch u trách nhi m ch o và t ch c thanh tra vi c mua bán thu c, vi c th c hi n quy ch kê ơn và bán thu c theo ơn trong ph m vi c nư c; Tr c ti p thanh tra các b nh vi n tr c thu c B Y t và Y t các ngành. Các trư ng h p vi ph m ph i x lý theo úng quy nh c a pháp lu t. 4. Vi n trư ng Vi n ki m nghi m, Phân Vi n trư ng Phân vi n ki m nghi m thành ph H Chí Minh, Giám c Trung tâm Ki m nghi m dư c phNm, m phNm t nh, thành ph tr c thu c trung ương tăng cư ng ki m tra, giám sát ch t lư ng thu c t i b nh vi n. Nh n ư c Ch th này, các ông, bà V trư ng V i u tr , V K ho ch- Tài chính, C c trư ng C c qu n lý Dư c Vi t Nam, Chánh Thanh tra B , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t Ngành, khNn trương tri n khai th c hi n Ch th và báo cáo k t qu th c hi n v B Y t (V i u tr )./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản