Chỉ thị số 05/2005/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 05/2005/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2005/CT-BYT về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2005/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2005/CT-BYT Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 2005 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC B O M V SINH AN TOÀN TH C ĂN Ư NG PH Th c ăn ư ng ph là lo i th c ăn, u ng ã làm s n ho c ch bi n, n u nư ng t i ch , có th ăn ngay, k c rau, qu tươi s ng không qua ch bi n và ư c bày bán trên ph , nh ng nơi công c ng. Th c ăn ư ng ph r t thu n ti n i v i ngư i tiêu dùng v a i m bày bán, v ch ng lo i th c ăn phong phú, a d ng, giá c phù h p v i m i i tư ng ngư i tiêu dùng. Do ó, các d ch v cung c p th c ăn ư ng ph ngày càng phát tri n, nhưng do thi u h t ng cơ s , d ch v v sinh môi trư ng không b o m, thi u s qu n lý c a các cơ quan ch c năng nên d ch v th c ăn ư ng ph làm nh hư ng t i n p s ng văn minh ô th , ô nhi m môi trư ng và là m t trong nh ng nguy cơ ti m Nn gây ra các v ng c th c phNm. Theo th ng kê chưa y c a B Y t t năm 1999 n năm 2004, c nư c có 1386 v ng c th c phNm, trong ó có t i 1056 v ng c là do th c ăn ư ng ph và b p ăn t p th gây ra. Nguyên nhân c a tình tr ng trên, trư c h t là do nhi u a phương chưa th c s quan tâm n công tác b o m v sinh, an toàn th c ăn ư ng ph , chưa có quy ho ch cho lo i hình d ch v này; công tác thông tin, giáo d c, truy n thông chưa ư c Ny m nh. Ngư i buôn bán và ngư i tiêu dùng còn thi u ki n th c v v sinh an toàn th c phNm; s ph i h p liên ngành chưa ng b ; công tác thanh tra, ki m tra chưa thư ng xuyên và vi c x lý các hành vi vi ph m chưa nghiêm; chưa huy ng ư c s tham gia c a các t ch c xã h i vào công tác giám sát v sinh, an toàn th c ăn ư ng ph . kh c ph c tình tr ng trên, t ng bư c tăng cư ng b o m v sinh an toàn th c ăn ư ng ph , B trư ng B Y t ch th : 1. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c trên các phương ti n thông tin i chúng, c bi t tuyên truy n, giáo d c t i t ng ngư i ch bi n, kinh doanh th c ăn ư ng ph . b) Tham mưu cho U ban nhân dân các bi n pháp kh thi phù h p i u ki n kinh t , xã h i c a t ng a phương nh m b o m v sinh, văn minh th c ăn ư ng ph .
  2. c) ôn c và duy trì công tác ki m tra, thanh tra và x lý nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm, h n ch và ti n t i không x y ra ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm do th c ăn ư ng ph gây nên. d) Ch o Trung tâm y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trung tâm y t d phòng qu n, huy n, th xã và tr m y t xã, phư ng th tr n t ch c tuyên truy n, ph bi n ki n th c, quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn; thư ng xuyên ho c nh kỳ ki m tra, giám sát vi c th c hi n v sinh an toàn i v i th c ăn ư ng ph theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o th c hi n m t s n i dung sau: a) Ch o U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n làm u m i huy ng s ph i h p c a các t ch c xã h i, cá nhân có liên quan trên a bàn tham gia tri n khai th c hi n các bi n pháp b o m v sinh an toàn th c ăn ư ng ph ; xây d ng quy ho ch các i m kinh doanh th c ăn ư ng ph trên a bàn. b) Huy ng liên ngành dư i s i u ph i c a U ban nhân dân các c p tích c c tham gia các ho t ng ki m soát th c ăn ư ng ph , c bi t là huy ng s ph i h p gi a các ngành công an, qu n lý th trư ng, y t , văn hoá thông tin; g n công tác ki m soát v sinh an toàn th c ăn ư ng ph v i quy ho ch xây d ng ô th văn minh và xây d ng làng, khu ph văn hoá- s c kho . c) Xã h i hoá công tác giám sát, t qu n v sinh an toàn th c ăn ư ng ph trên a bàn xã, phư ng, th tr n. Phát huy vai trò c a các t ch c: oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh, H i Ph n , H i Nông dân, H i Ch th p trong các ho t ng vì ph phư ng, làng, xã t tiêu chuNn v sinh an toàn th c ăn ư ng ph . 3. C c An toàn v sinh th c phNm - Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm có k ho ch hư ng d n, ki m tra, giám sát, t ng h p và xu t các gi i pháp can thi p có hi u qu ki m soát th c ăn ư ng ph , ng th i so n th o các quy nh, tiêu chuNn còn thi u v v sinh an toàn th c ăn ư ng ph trình B trư ng ban hành. Nh n ư c Ch th này, ngh Ch t ch U ban nhân dân, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khNn trương ch o, t ch c tri n khai th c hi n và hàng năm (t 20-30 tháng 12) báo cáo k t qu th c hi n v B Y t (C c An toàn v sinh th c phNm- Văn phòng thư ng tr c c a Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm) t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản