Chỉ thị số 05/2006/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
77
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 05/2006/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2006/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2006/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2006/CT-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 05 năm 2006 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG B NH S T XU T HUY T B nh s t xu t huy t hi n ang có xu hư ng gia tăng và di n bi n ph c t p t i nhi u qu c gia trên th gi i. Năm 2006, các nư c ã ghi nh n trư ng h p s t xu t huy t tăng cao như Thái Lan, Malaysia, Singapore... T i Vi t Nam, theo báo cáo c a các a phương 4 tháng u năm 2006, c nư c có 9.431 trư ng h p m c b nh s t xu t huy t, trong ó có 6 trư ng h p t vong. So v i cùng kỳ năm 2005, s m c tăng 35,4%, t vong tăng g p 2 l n. Các trư ng h p m c s t xu t huy t t p trung ch y u các t nh, thành ph khu v c phía Nam, chi m 93% so v i c nư c. M t s a phương có s m c cao là thành ph H Chí Minh (1999 trư ng h p), Ti n Giang (696 trư ng h p), Sóc Trăng (676 trư ng h p)... So v i năm 2004 là năm có s m c s t xu t huy t cao thì s m c s t xu t huy t ã tăng 7,4%. Trư c tình hình nguy cơ d ch s t xu t huy t có xu hư ng tăng cao và di n bi n ph c t p, có kh năng bùng phát thành d ch l n, ch ng phòng ch ng d ch b nh, h n ch t i a t l m c và t vong, B trư ng B Y t ch th : 1. Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Báo cáo k p th i Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph v di n bi n tình hình d ch s t xu t huy t và công tác phòng ch ng d ch t i a phương. Tham mưu cho Ch t ch U ban nhân dân t nh trong vi c huy ng m i ngu n l c c a các cơ quan, t ch c và cá nhân trên a bàn t nh cho công tác phòng ch ng b nh s t xu t huy t; b) Ph i h p v i chính quy n các c p t ch c ho t ng v sinh môi trư ng, di t b g y (lăng quăng) sâu r ng n t n cơ quan, h gia ình hàng tu n trư c và trong mùa d ch s t xu t huy t, ho t ng v sinh môitrư ng, lo i tr b g y (lăng quăng) thành ho t ng thư ng xuyên t i cơ quan, h gia ình. T ch c giám sát ch t ch , phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p m c, h n ch t i a t l t vong do s t xu t huy t; c) Ch o các cơ s i u tr trên a bàn qu n lý chuNn b s n sàng cơ s thu c, phương ti n c p c u, i u tr ... k p th i chNn oán, thu dung và i u tr b nh nhân trong trư ng h p x y ra d ch l n. Thành l p i c p c u lưu ng, s n sàng h tr chuyên môn cho các ơn v trong c p c u, i u tr b nh nhân s t xu t huy t; d) Ch o Trung tâm truy n thông giáo d c s c kho t nh trong vi c ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c tuyên truy n, giáo d c v các bi u hi n c a b nh s t xu t
  2. huy t và các bi n pháp phòng ch ng ngư i dân hi u và t giác tham gia các ho t ng phòng ch ng s t xu t huy t t i c ng ng; ) Th c hi n nghiêm túc Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch ban hành kèm theo Quy t nh s 4880/2002/Q -BYT ngày 06/12/2002 c a B trư ng B Yt . 2. C c Y t d phòng Vi t Nam có trách nhi m: Ph i h p v i Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh - Ban i u hành d án phòng ch ng S t xu t huy t qu c gia giai o n 2006 - 2010 theo dõi di n bi n d ch s t xu t huy t và tham mưu cho B trư ng B Y t trong vi c ch o công tác phòng ch ng s t xu t huy t trên ph m vi toàn qu c. 3. V i u tr có trách nhi m: T ch c t p hu n cho các ơn v , a phương v công tác chNn oán và i u tr b nh s t xu t huy t, h n ch t i a t l chuy n n ng và t vong. 4. V K ho ch - Tài chính có trách nhi m: T ng h p và i u ph i các ngu n l c c a ngân sách Nhà nư c, tài tr c a các t ch c trong nư c và qu c t cho công tác phòng ch ng d ch s t xu t huy t. 5. Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh có trách nhi m: a) Là Trư ng Ban i u hành d án phòng ch ng s t xu t huy t qu c gia giai o n 2006 - 2010, tr c ti p ch o và tham gia công tác phòng ch ng, d p t t d ch m i. Hư ng d n a phương Ny m nh ho t ng giám sát, ch nh s d nghoá ch t d p d ch k p th i; b) Tham mưu cho B Y t trong vi c ch o công tác phòng ch ng s t xu t huy t trên ph m vi toàn qu c; c) Ph i h p v i V i u tr trong vi c t ch c t p hu n cho các ơn v , a phương v chNn oán, i u tr b nh nhân s t xu t huy t. 6. Các vi n: V sinh d ch t trung ương, Pasteur Nha Trang và V sinh d ch t Tây Nguyên có trách nhi m: Là Trư ng Ban i u hành d án phòng ch ng s t xu t huy t các khu v c, có trách nhi m theo dõi, giám sát và d p d ch s t xu t huy t t i các t nh, thành ph trong khu v c ư c giao qu n lý. 7. Các b nh vi n trung ương có trách nhi m: a) ChuNn b y cơ s thu c, trang thi t b y t và các phương ti n c n thi t khác k p th i h tr các a phương trong vi c chNn oán, thu dung và i u tr b nh nhân s t xu t huy t;
  3. b) C cán b chuyên môn h tr các a phương x y ra d ch s t xu t huy t theo s i u ng c a B Y t . 8. Các ơn v tr c thu c B khác trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m: Ph i h p v i các ơn v có liên quan trong vi c t ch c phòng ch ng d ch s t xu t huy t khi có yêu c u. 9. Ch th này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Ch th s 03/2004/CT-BYT ngày 24/3/2004 c a B trư ng B Y t v vi c tăng cư ng công tác phòng ch ng s t xu t huy t. Nh n ư c ch th này, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t Ngành ph i t ch c tri n khai th c hi n ngay và báo cáo k t qu v B Y t (C c Y t d phòng Vi t Nam). B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản