Chỉ thị số 05/2007/CT-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 05/2007/CT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2007/CT-BTS về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của thanh tra thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2007/CT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2007/CT-BTS Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2007 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA THU S N Tri n khai th c hi n Ngh nh s 107/2005/N -CP ngày 17/08/2005 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Th y s n, h th ng Thanh tra Th y s n ã ư c ki n toàn. Trung ương, t ch c Thanh tra B ang ư c ki n toàn; ã ti p nh n biên ch , nhi m v thanh tra chuyên ngành b o v ngu n l i th y s n t C c Khai thác và B o v ngu n l i Th y s n. Theo Ngh nh s 107/2005/N -CP, Thanh tra B th c hi n ch c năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, nhưng hi n nay ho t ng ch y u c a Thanh tra B v n là ti n hành các cu c thanh tra kinh t - xã h i, gi i quy t khi u n i, t cáo, xây d ng văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 107/2005/N -CP; v thanh tra chuyên ngành m i tri n khai ư c các ho t ng thanh tra chuyên ngành thu c lĩnh v c b o v ngu n l i th y s n, ho t ng thanh tra chuyên ngành thu c lĩnh v c an toàn v sinh và thú y th y s n chưa tri n khai ư c do thi u biên ch . a phương, h u h t các S Th y s n ã ki n toàn xong t ch c c a Thanh tra S theo Ngh nh s 107/2005/N -CP và ho t ng có hi u qu . Tuy nhiên t ch c ho t ng c a Thanh tra Th y s n t Trung ương n a phương còn nhi u lúng túng, B chưa xây d ng ư c quy ch ph i h p ho t ng c a Thanh tra B v i các c c qu n lý chuyên ngành làm cơ s cho các S Th y s n xây d ng quy ch ph i h p gi a Thanh tra S v i Chi c c qu n lý chuyên ngành th y s n. các Vi n, Trư ng, Trung tâm, các T ng công ty m t s v vi c t n ng chưa ư c gi i quy t d t i m, làm n y sinh ơn thư vư t c p. Có nh ng n i dung trong k t lu n thanh tra chưa ư c th trư ng các ơn v tr c thu c B (là i tư ng thanh tra) th c hi n tri t . Th c tr ng trên là do: Văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 107/2005/N -CP và các văn b n liên quan có nh ng i m chưa th ng nh t, m t s quy nh chưa phù h p. Th trư ng m t s ơn v chưa th t s coi tr ng công tác thanh tra, gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo; có ơn v chưa có t ch c thanh tra, chưa b trí cán b có năng l c làm công tác thanh tra, hi n tư ng cán b t ch c, văn phòng kiêm nhi m Thanh tra còn ph bi n. kh c ph c tình tr ng nêu trên, B trư ng B Th y s n ch th :
  2. 1. Thanh tra B ph i h p v i V Pháp ch và các V , C c ch c năng c a B rà soát l i các văn b n liên quan n t ch c và ho t ng Thanh tra Th y s n, ki n ngh xu t v i B trư ng hư ng s a i, b sung, xây d ng m i các văn b n nh m hoàn thi n cơ c u t ch c c a Thanh tra Th y s n t Trung ương n a phương. Trong Quý III/2007 t ch c h i ngh toàn qu c sơ k t 02 năm th c hi n Ngh nh s 107/2005/N -CP. 2. Thanh tra B ph i h p v i V T ch c cán b ki n toàn t ch c c a Thanh tra B theo Quy t nh s 08/2006/Q -BTS ngày 19/04/2006 c a B trư ng B Th y s n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a Thanh tra B ; ki n toàn t ch c các phòng thu c Thanh tra B ; b sung biên ch theo ch tiêu ã ư c B trư ng phê duy t năm 2007; vi c ki n toàn t ch c b máy c a Thanh tra B ph i xong trong Quý III/2007. 3. Các S Th y s n ti p t c ki n toàn t ch c Thanh tra S theo úng quy nh c a Ngh nh s 107/2005/N -CP ngày 17/08/2005 c a Chính ph và Thông tư liên t ch s 01/2006/TTLT-BTS-BNV ngày 20/03/2006 c a B Th y s n và B N i v hư ng d n nhi m v , quy n h n, t ch c và biên ch c a Thanh tra Th y s n a phương. Vi c ki n toàn t ch c Thanh tra S ph i m b o biên ch , tinh g n, tăng cư ng hi u l c, hi u qu c a công tác thanh tra, ti n hành ng th i vi c ki n toàn t ch c c a các Chi c c qu n lý chuyên ngành th y s n tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v th y s n a phương. Báo cáo k t qu th c hi n v B Th y s n trư c ngày 31/12/2007. 4. V T ch c cán b ch trì ph i h p v i Thanh tra B hư ng d n các ơn v tr c thu c B , các T ng công ty trong vi c ki n toàn t ch c Thanh tra, l a ch n cán b có phNm ch t o c, chuyên môn nghi p v làm công tác thanh tra: - Các T ng công ty ph i t ch c phòng ho c ban thanh tra, ít nh t ph i có t 2 n3 cán b chuyên trách làm công tác thanh tra. - Các Vi n, Trư ng, Trung tâm c t 1 n 2 cán b chuyên trách thu c phòng t ch c làm công tác thanh tra. 5. Th trư ng các ơn v tr c thu c B , T ng giám c các T ng công ty: - Căn c hư ng d n c a B Th y s n ph i ki n toàn l i t ch c thanh tra c a ơn v mình. Báo cáo k t qu th c hi n v B Th y s n trư c 31/12/2007. - Ph i l p k ho ch thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng, Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí c a ơn v ; nh kỳ báo cáo (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, t ng k t năm) k t qu th c hi n k ho ch v B Th y s n. - Th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v thanh tra và gi i quy t khi u n i, t cáo. 6. Chánh Thanh tra B có trách nhi m ki m tra, ôn c, nh kỳ báo cáo B trư ng v vi c th c hi n Ch th này.
  3. Ch th này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. B TRƯ NG T Quang Ng c
Đồng bộ tài khoản