Chỉ thị số 06/1999/CT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 06/1999/CT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/1999/CT-BCN về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/1999/CT-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1999/CT-BCN Hà N i, ngày 05 tháng 06 năm 1999 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC B O Đ M CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M Th c phNm là s n phNm thi t y u i v i i s ng con ngư i. Trong nhi u năm qua, ng và Nhà nư c r t chú tr ng n vi c phát tri n s n xu t, cung c p, ch bi n th c phNm. Ngành ch bi n th c phNm ã có nhi u n l c t o ra nhi u th c phNm hàng hoá, t ng bư c tho mãn nhu c u tiêu dùng trong nư c và xu t khNu. Cùng v i vi c Ny m nh phát tri n s n xu t tăng s n lư ng, chúng ta cũng ã quan tâm n vi c nâng cao ch t lư ng, b o m an toàn v sinh th c phNm nh m b o v tính m ng, tăng cư ng ch t lư ng cu c s ng cho nhân dân, b o m s c kho ngư i tiêu dùng và tương lai lâu dài c a c ng ng. Tuy nhiên, hi n nay trong ngành th c phNm, nhi u ơn v s n xu t chưa có nhi u s n phNm t ư c ch t lư ng theo òi h i ngày càng cao c a th trư ng, chưa áp ng nh ng yêu c u nghiêm ng t v ch t lư ng, b o m an toàn th c phNm i v i ngư i tiêu dùng và xu t khNu. S c c nh tranh c a nhi u s n phNm còn y u, nên nhi u s n phNm có kh năng s n xu t trong nư c v n ph i nh p ngo i. Trong khi ó, n nay v n chưa t ch c t t vi c ph i h p ch t ch gi a các cơ quan ch c năng qu n lý v ch t lư ng v i các cơ s s n xu t, cung c p th c phNm trong ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v ... kh c ph c tình tr ng nêu trên, nh m tăng kh năng c nh tranh c a s n phNm, d ch v , h i nh p tích c c vào th trư ng khu v c, th gi i và th c hi n nghiêm ch nh Ch th s 08/1999/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v “Tăng cư ng công tác b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm”, B trư ng B Công nghi p ch th : 1. Các S Công nghi p t nh, thành ph , các ơn v ho t ng s n xu t, d ch v v ch bi n, cung c p th c phNm, các t ch c tư v n, các ơn v s nghi p (Vi n, Trung tâm, Trư ng...) liên quan n ho t ng ch bi n th c phNm ph i nghiên c u và t ch c th c hi n nghiêm ch nh Ch th c a Th tư ng Chính ph s 08/1999/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1999, có k ho ch c th th c hi n “Tháng hành ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm” do B Y t xu t và quy nh; duy trì ho t ng và phát huy k t qu c a “Tháng hành ng” ư c t ch c thư ng xuyên hàng năm. 2. Các S Công nghi p t nh, thành ph ph i h p ch t ch v i S Y t , S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng và các cơ quan ch c năng liên quan làm t t ch c năng qu n lý nhà nư c v ki m tra ch t lư ng s n phNm, v sinh an toàn th c phNm i v i các S Công nghi p s n xu t th c phNm t i a phương; tuyên truy n ph bi n, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n pháp lu t, các h th ng qu n lý ch t lư ng, các
  2. tiêu chuNn b t bu c áp d ng và các tiêu chuNn t nguy n áp d ng; duy trì ch báo cáo nh kỳ m t quý m t l n cho cơ quan Qu n lý ch t lư ng c a B . 3. Các ơn v ho t ng s n xu t, d ch v ch bi n th c phNm có trách nhi m th c hi n thư ng xuyên các công vi c sau : 3.1. Xây d ng k ho ch hàng năm, k ho ch năm năm và u tư ngu n l c cho ho t ng b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm c a ơn v mình. coi công tác b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm là nhi m v tr ng tâm c a ơn v . 3.2. Căn c lo i s n phNm c th c a ơn v , căn c yêu c u v v sinh an toàn th c phNm, xúc ti n tri n khai áp d ng thích h p các h th ng qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm : Tiêu chuNn th c hành s n xu t t t (GMP), Phương pháp phân tích và ki m soát các m i nguy tr ng y u trong quá trình s n xu t ch bi n th c phNm (HACPP), H th ng qu n lý ch t lư ng (ISO 9000); th c hi n nghiêm ch nh các quy nh v s h u công nghi p, v nhãn hi u hàng hoá. i v i các ơn v chưa có i u ki n tri n khai áp d ng H th ng qu n lý ch t lư ng, trư c m t yêu c u ki n toàn t ch c b máy qu n lý ch t lư ng s n phNm, tăng cư ng công tác ch ng nh n ch t lư ng s n phNm và t công b ch t lư ng s n phNm. 3.3 Th c hi n các bi n pháp tuyên truy n, ph bi n các văn b n pháp lu t, các tiêu chuNn b t bu c áp d ng, các tiêu chuNn t nguy n áp d ng. M r ng vi c ào t o, giáo d c ki n th c v sinh an toàn th c phNm t i các phân xư ng, n t ng công nhân thao tác v n hành trên dây chuy n công ngh . 3.4. T ng bư c u tư chi u sâu, nâng c p, c i ti n, ng b hoá dây chuy n thi t b , hư ng t i công ngh s ch, công ngh tiên ti n, hi n i, b o m s n xu t ra các s n phNm s ch và ch t lư ng cao. Kiên quy t lo i b nh ng thi t b không phù h p cho công ngh s n xu t, ch bi n th c phNm, không h p v sinh và nh hư ng x u n môi trư ng. Tăng cư ng công tác b o v môi trư ng, x lý các ch t b i, khí, r n, ch t th i c, gi m thi u t i a các ch t nh hư ng x u n môi trư ng. 3.5. Thư ng xuyên ki m tra vi c ch p hành các quy nh liên quan n ho t ng b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trong h th ng s n xu t, b o qu n t i kho, trong lưu thông phân ph i và d ch v . K t h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng qu n lý ch t lư ng ki m tra x lý các v vi c có liên quan n b o m ch t lư ng và v sinh an toàn th c phNm. Duy trì vi c báo cáo m t quý m t l n theo n i dung do cơ quan qu n lý ch t lư ng quy nh. 4. Yêu c u Vi n Công nghi p Th c phNm và các Vi n, Trung tâm nghiên c u liên quan thu c Ngành Công nghi p tăng cư ng năng l c và hi u qu ho t ng c a các phòng thí nghi m, xúc ti n nghiên c u xây d ng tiêu chuNn, xây d ng m c ch t lư ng v an toàn hoá ch t, an toàn v t lý, an toàn vi sinh và an toàn ph gia th c phNm ph c v vi c ki m soát các m i nguy h i c a các ch t trong công nghi p ch bi n th c phNm. Cùng ph i h p v i các cơ quan ch c năng qu n lý ch t lư ng c a các B t ch c ki m tra và giám nh ch t lư ng s n phNm th c phNm. 5. Yêu c u các Trư ng ào t o, d y ngh chuyên ngành công nghi p th c phNm ưa vào chương trình ào t o chính th c các n i dung v tiêu chuNn hoá, các văn b n pháp
  3. quy c a Nhà nư c v lĩnh v c tiêu chuNn th c phNm, b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 6. Các cơ quan, các phương ti n thông tin i chúng (Báo Công nghi p, các T p chí, B n tin, T p san Công nghi p... c a B và các T ng công ty, các Hi p h i ngành Công nghi p) c n c p nh p và ph bi n ki n th c ph thông v tiêu chuNn hoá th c phNm, v ch t lư ng, v sinh th c phNm có tác ng tr c ti p, thư ng xuyên n s c kho con ngư i, hư ng d n ngư i tiêu dùng l a chon th c phNm b o m ch t lư ng, v sinh an toàn, qu ng bá thông tin v các cơ s s n xu t th c phNm có uy tín và có s n phNm ch t lư ng cao. 7. M t quý m t l n các ơn v ph i báo cáo tình hình th c hi n và k t qu ho t ng công tác b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm v B Công nghi p (V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n phNm). 8. Giao nhi m v cho V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n phNm : - Là cơ quan u m i, ph i h p v i các cơ quan qu n lý ch t lư ng c a các B , ngành, cơ quan có liên quan, tri n khai công tác ki m tra, thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a pháp lu t, ch ng ph i h p v i các B , cơ quan liên quan xây d ng k ho ch hành ng, k ho ch và d trù kinh phí hàng năm v công tác b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm ngành Công nghi p. - T ch c ph bi n, tuyên truy n, ào t o cho các doanh nghi p nâng cao nh n th c và trách nhi m c a ơn v trong công tác b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. - Ch o các doanh nghi p, cơ quan nghiên c u, trư ng ào t o áp d ng các h th ng qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. - T p h p báo cáo hàng quý t các ơn v v ch t lư ng s n phNm, v sinh an toàn th c phNm, báo cáo ki m tra và ánh giá k t qu ho t ng h ng năm c a các ơn v s n xu t, ch bi n th c phNm thu c ngành Công nghi p. Nhân ư c Ch th này, yêu c u các ng chí Giám c các S Công nghi p, T ng giám c các T ng công ty, Công ty và Th trư ng các cơ quan ơn v thu c B Công nghi p khNn trương tri n khai th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, yêu c u các ơn v liên h v i V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n phNm, B Công nghi p ti p nh n s ch o, hư ng d n c th c a B ./.
  4. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: - TTg CP ( b/c), - B Y t ( ph i h p), - B KHCN&MT ( ph i h p), - Các S Công nghi p, - Các V , C c, Vi n, ng Vũ Chư - Các DN ngành Công nghi p, - Các trư ng ngành Công nghi p, - Báo Công nghi p, - Lưu VP, CNCL.
Đồng bộ tài khoản