Chỉ thị số 06/1999/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 06/1999/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/1999/CT-BYT về việc tăng cường công tác lưu trữ do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/1999/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/1999/CT-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 1999 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC LƯU TR Thi hành Pháp l nh B o v tài li u lưu tr Qu c gia c a H i ng Nhà nư c công b ngày 30/11/1982, Ngh nh 142/CP ngày 23/9/1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l v công tác công văn gi y t và công tác lưu tr , Ch th s 726/TTg ngày 04/9/1997 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng ch o công tác lưu tr trong th i gian t i và Thông tư s 40/1998/TT-TCCP ngày 24/01/1998 c a Ban T ch c cán b Chính ph v hư ng d n t ch c lưu tr cơ quan Nhà nư c các c p; tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v công tác lưu tr và tài li u lưu tr trong lĩnh v c Y t , B trư ng B Y t ch th cho các V , Văn phòng, Thanh tra B Y t , C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, C c Qu n lý ch t lư ng - V sinh an toàn th c phNm và các ơn v tr c thu c B Y t (sau ây g i t t là các ơn v ) th c hi n m t s yêu c u sau: 1. T ch c th c hi n t t các nghi p v v công tác lưu tr như: Phân lo i tài li u, xác nh giá tr tài li u, thu th p, ch nh lý, b sung tài li u vào các phòng, kho lưu tr c a ơn v ; b o qu n an toàn tài li u lưu tr trong m i tình hu ng, kho lưu tr ph i cao ráo thoáng khí, trang b các phương ti n, thi t b k thu t, d ng c phòng cháy ch a cháy, các hoá ch t ch ng n m m c, m i m t cho kho lưu tr . 2. Ph i m b o n nh t ch c b máy, b trí nhân s v s lư ng theo úng tiêu chuNn nghi p v ng ch cán b , công ch c ngành lưu tr các ơn v 3. Cán b , công ch c làm công tác qu n lý Nhà nư c ho c các công vi c có liên quan n công văn gi y t ph i l p h sơ công vi c mình ã làm, cu i m i năm ph i ki m l i các h sơ công vi c ã hoàn thành và em n p cho phòng, kho lưu tr c a ơn v kèm theo danh sách h sơ, tài li u ang gi l i theo dõi nghiên c u khai thác ti p cho công vi c. 4. Không ư c t ý tiêu hu công văn tài li u: Tài li u, công văn ph i qua ch nh lý, xác nh giá tr , khi mu n tiêu hu ph i báo cáo cơ quan qu n lý Nhà nư c c p trên và ch sau khi ư c phép c a cơ quan có thNm quy n m i ti n hành tiêu hu tài li u lưu tr theo úng quy nh c a Nhà nư c. Văn phòng B Y t ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các yêu c u nêu trên. Nh n ư c Ch th này, ngh các ơn v tri n khai ngay và báo cáo k t qu th c hi n nh ng vư ng m c n y sinh (n u có) v B Y t (Văn phòng) nghiên c u và gi i quy t.
  2. Lê Ng c Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản