Chỉ thị số 06/1999/CT-UB-VX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 06/1999/CT-UB-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/1999/CT-UB-VX về việc đẩy mạnh vận động, tập trung sức giải quyết về cơ bản nạn mù lòa do đục thủy tinh thể ở thành phố Hồ Chí Minh trong năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/1999/CT-UB-VX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 06/1999/CT-UB-VX TP. H Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 1999 CH THN V VI C Y M NH V N NG, T P TRUNG S C GI I QUY T V CƠ B N N N MÙ LÒA DO C TH Y TINH TH THÀNH PH H CHÍ MINH TRONG NĂM 1999. Trong hai năm 1997 và 1998, H i B o tr b nh nhân nghèo thành ph ph i h p v i các ngành, các a phương, c bi t là các ơn v chuyên khoa m t ti n hành chương trình “ em l i ánh sáng cho ngư i nghèo b mù” ã giúp cho trên 17.000 ng bào nghèo b mù do c th y tinh th ư c sáng m t. Vi c làm nhân o, thi t th c trên ã ư c dư lu n r ng rãi trong, ngoài nư c nhi t li t hoan nghênh, tích c c ng h . Nh ng bà con ư c sáng m t h t s c vui m ng, bày t lòng bi t ơn sâu s c i v i ng, Nhà nư c. Qua ó ã t o thêm ni m tin c a nhân dân lao ng i v i ch ta. S ngư i b mù do c th y tinh th thành ph tuy ã gi m áng k nhưng v n còn khá nhi u ngư i nghèo b mù r t tha thi t s m ư c sáng m t, thay i ư c s ph n b t h nh, tr l i cu c s ng bình thư ng. y ban nhân dân thành ph ch p thu n ch trương c a H i B o tr b nh nhân nghèo thành ph ti p t c th c hi n chương trình “ em l i ánh sáng cho ngư i nghèo b mù”, t p trung s c gi i quy t d t i m v cơ b n n n mù lòa do c th y tinh th c a ng bào thành ph trong năm 1999 và ch o t ch c th c hi n như sau : 1. H i B o tr b nh nhân nghèo thành ph ra s c v n ng các ngu n tài tr b ng nhi u hình th c phù h p, mb o kinh phí m m t ghép th y tinh th nhân t o cho 12.000 ngư i mù ư c sáng m t. H i B o tr b nh nhân nghèo thành ph ph i h p v i các l c lư ng ph u thu t m t trên a bàn thành ph th c hi n k ho ch m m t ghép th y tinh th , ph n u hoàn thành m c tiêu trên. 2- y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, tích c c và khNn trương t ch c i u tra n m chính xác v s ngư i mù do c th y tinh th , phân lo i xác nh n ngư i nghèo th t s c n gi i ph u mi n phí ho c t lo ư c m t ph n chi phí có cơ s cho H i B o tr b nh nhân nghèo thành ph xem xét gi i quy t thích h p v i hoàn c nh t ng ngư i. S Y t ch u trách nhi m hư ng d n bi u m u, i u tra th ng kê và ch o các Trung tâm Y t qu n- huy n t ch c khám m t cho ng bào b au m t phát hi n s ngư i mù do c th y tinh th , ăng ký m ghép th y tinh th . C g ng không sót ngư i nghèo b mù. Các Trung tâm Y t qu n-huy n g i báo cáo i u tra th ng kê cho S Y t ( ng g i H i B o tr b nh nhân nghèo) t ng h p chung toàn thành ph vào cu i tháng 4/1999 th ng nh t v i H i B o tr b nh nhân nghèo v k ho ch ph u thu t, ch a tr . 3. S Y t ph i h p v i H i B o tr b nh nhân nghèo ch o, i u hành th c hi n k ho ch m m t do c th y tinh th . M t khác, các l c lư ng gi i ph u trên a bàn thành ph k c các Trung tâm y t qu n-huy n không ch i u tra th ng kê xong r i m i ti n hành gi i ph u ch a tr cho ng bào b mù mà phát hi n t i âu gi i quy t t i ó. 4. S Văn hóa thông tin, các cơ quan truy n thông i chúng cùng v i M t tr n T qu c, các oàn th qu n chúng có k ho ch thông tin tuyên truy n, v a tích c c v n ng nh ng nhà h o tâm ng h kinh phí, hi n v t v a thông báo và giúp cho ng bào nghèo b mù có i u ki n i khám m t ư c xác nh phương pháp i u tr .
  2. Th c hi n m c tiêu gi i quy t v cơ b n n n mù lòa do c th y tinh th cho ng bào nghèo thành ph trong năm 1999 có ý nghĩa chính tr xã h i to l n và sâu s c. y ban nhân dân thành ph giao cho H i B o tr b nh nhân nghèo làm nòng c t và cùng các ngành, các c p nâng cao tinh th n trách nhi m, ph i h p ch t ch ng b trong vi c t ch c th c hi n, t t c vì ng bào nghèo b t h nh. nh kỳ hàng tháng ho c hàng quý, S Y t ph i h p v i H i B o tr b nh nhân nghèo báo cáo cho Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph v ti n và k t qu th c hi n, thu n l i khó khăn và ki n ngh (n u có) y ban nhân dân thành ph k p th i xem xét gi i quy t./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Nơi nh n : - /c Bí thư và TT/TU - TT H ND/TP và Ban Văn xã - Thư ng tr c UBND.TP - H i B o tr b nh nhân nghèo TP - S Y t thành ph Võ Vi t Thanh - UBND các qu n-huy n - Ban TT-VH Thành y - VPUB : CVP, PVP/VX, T VX - Lưu
Đồng bộ tài khoản