Chỉ thị số 06/2002/CT-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 06/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2002/CT-UB về việc triển khai lập dự án xây dựng kè, làm đường du lịch; điều chỉnh, sắp xếp lại dân cư và qui hoạch khai thác sử dụng đất ngoài để sông Hồng cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 06/2002/CT-UB Hà N i, ngày 29 tháng 01 năm 2002 CH THN V VI C TRI N KHAI L P D ÁN XÂY D NG KÈ, LÀM Ư NG DU LNCH; I U CH NH, S P X P L I DÂN CƯ VÀ QUI HO CH KHAI THÁC S D NG T NGOÀI SÔNG H NG CHO PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I TH Ô THEO Ý KI N CH O C A TH TƯ NG CHÍNH PH . Ngày 14/01/2002 Văn phòng Chính ph ã có văn b n s 05/TB-VPCP thông báo ý ki n k t lu n c a Th tư ng Phan Văn Kh i v chuy n kh o sát, làm vi c v i UBND t nh Nam nh và UBND Thành ph Hà N i. tri n khai th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Phan Văn Kh i v vi c l p d án xây kè, làm ư ng du l ch hai bên sông H ng nh m n nh b sông, ch ng l n chi m, ph th i thu h p dòng sông, t o thông thoáng dòng ch y, thoát lũ t t hơn trong mùa mưa lũ, m b o an toàn hơn cho Th ô; ng th i i u ch nh, s p x p l i dân cư hi n có ngoài ê, c i thi n i s ng, v sinh môi trư ng và qui ho ch khai thác, s d ng h p lý di n tích t ngoài ê cho phát tri n kinh t - xã h i Th ô, UBND Thành ph yêu c u : 1) UBND các Qu n, huy n ven sông H ng: - Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v t ai, u tư, xây d ng; ch ng l n chi m t công, mua bán, chuy n như ng, xây d ng nhà, công trình không phép, trái phép khu v c ngoài ê hai bên sông H ng. - T ch c thông tin tuyên truy n, có bi n pháp kiên quy t ngăn ch n, phá d các công trình xây d ng trái phép, không phép; ng th i thu h i t hoang hoá, t công b l n chi m, giao qu n lý và t m s d ng vào m c ích công c ng. 2) Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch trì, ph i h p v i Giám c các S : Nông nghi p và PTNT, Giao thông Công chính, Xây d ng, a chính Nhà t, K ho ch và u tư, Tài chính V t giá, UBND các qu n huy n liên quan, cơ quan chuyên môn c a các B , Ngành Trung ương; các nhà khoa h c, chuyên gia và các t ch c tư v n có kinh nghi m tri n khai khNn trương, hoàn thành d án xây d ng kè, làm ư ng du l ch; i u ch nh, s p x p l i dân cư và qui ho ch khai thác, s d ng t ngoài sông H ng cho phát tri n kinh t - xã h i Th ô, báo cáo UBND Thành ph trư c ngày 15/02/2002, t ch c h p v i các b , ngành Trung ương tham gia ý ki n và t ng h p, hoàn ch nh, trình Th tư ng Chính ph vào 25/2/2002. ng th i v i vi c l p d án t ng th , Ki n trúc sư trư ng Thành ph l p d án kh thi xây d ng, c i t o thí i m trên m t o n bãi sông dài kho ng 1km b H u sông
  2. H ng thu c Qu n Tây H , báo cáo UBND Thành ph trình Th tư ng Chính ph cho phép tri n khai ngay trong năm 2002 có cơ s th c t , rút kinh nghi m tri n khai trên toàn tuy n. 3) Giám c S K ho ch và u tư ch trì, cùng giám c S Tài chính V t giá, Ki n trúc sư trư ng Thành ph . - Th ng nh t d trù kinh phí, b trí v n chuNn b u tư cho các d án, báo cáo U ban nhân dân Thành ph ưa vào k ho ch năm 2002. - xu t cơ ch huy ng các ngu n v n tri n khai th c hi n các d án. 4) Giám c S Nông nghi p và PTNT ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan xem xét, t p h p các v n có vư ng m c khi tri n khai các d án khai thác quĩ t xây d ng các công trình cho phát tri n kinh t - xã h i hai bên b sông H ng, xu t bi n pháp kinh t - xã h i hai bên b sông H ng, xu t bi n pháp gi i quy t, báo cáo B Nông nghi p và PTNT B báo cáo Th tư ng Chính ph xin ý ki n B Chính tr và trình U ban Thư ng v Qu c h i cho phép x lý c i m riêng khu v c ê Hà N i Pháp l nh ê i u phù h p v i Pháp l nh Th ô Hà N i. Vi c l p các d án trên òi h i ph i nghiên c u chi ti t và r t khNn trương. U ban nhân dân Thành ph yêu c u Giám c các S , Th trư ng các ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n có liên quan t p trung ch o, ph i h p ch t ch hoàn thành úng th i gian qui nh. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản