Chỉ thị số 06/2003/CT-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 06/2003/CT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2003/CT-BTS về việc ngăn chặn ngộ độc cá nóc do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2003/CT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2003/CT-BTS Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2003 CH THN V VI C NGĂN CH N NG C CÁ NÓC Trong th i gian qua các B Thu s n, Y t , Thương m i và U ban nhân dân m t s t nh ã ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngăn ch n ng c cá nóc; các phương ti n truy n thông ã c nh báo nhưng tình tr ng ng c th c phNm và t vong do ăn cá nóc ho c s n phNm ch bi n t cá nóc v n xNy ra, nh hư ng nghiêm tr ng n s c kho và tính m ng c a nhân dân. Ph m vi x y ra các v ng c không ch các vùng ven bi n nơi ánh b t nhi u cá nóc mà còn x y ra thành ph l n như Hà N i và các vùng nông thôn, mi n núi do ăn ph i cá nóc ã qua sơ ch , ch bi n. Trư c tình hình nêu trên, Th tư ng Chính ph ã có công văn s 681/CP-VX ngày 23/5/2003 yêu c u các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các công vi c c p bách theo thNm quy n phòng ch ng ng c do ăn cá nóc. Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph và ngăn ch n tình tr ng ng c và ch t ngư i do ăn ph i cá nóc và các s n phNm ch bi n t cá nóc, B trư ng B Thu s n ch th : 1. Nghiêm c m hành vi s d ng các lo i ngh ho c công c chuyên khai thác cá nóc; các hành vi thu gom, v n chuy n, b o qu n, ch bi n, tiêu th cá nóc ho c s n phNm ch bi n t cá nóc dư i m i hình th c. 2. Ph i lo i b s cá nóc b l n trong h i s n khai thác ư c khi s d ng các ngh ho c công c khai thác h i s n khác; vi c lo i b cá nóc không ư c gây ô nhi m môi trư ng . 3. T ch c, cá nhân vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 2 c a Ch th này s b x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, c th như sau: a/ X ph t hành chính i v i hành vi s d ng các lo i ngh ho c công c chuyên khai thác cá nóc theo quy nh t i kho n 4 i u 10 Ngh nh s 70/2003/N -CP ngày 17/6/2003 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu s n ( sau ây g i t t là Ngh nh s 70 ). b/ X ph t hành chính i v i các hành vi thu gom, v n chuy n, b o qu n, ch bi n, tiêu th cá nóc ho c s n phNm ch bi n t cá nóc theo quy nh t i i m kho n 5 i u 15, i m d kho n 4 i u 18 Ngh nh s 70, hàng hoá là tang v t vi ph m b bu c tiêu hu .
  2. c/ X ph t hành chính i v i hành vi lo i b cá nóc gây ô nhi m môi trư ng s ng c a thu s n theo quy nh t i kho n 1 i u 8 Ngh nh s 70. d/ Trư ng h p vi ph m có d u hi u c u thành t i ph m thì ương s ph i b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 4/ V Pháp ch , C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n; các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương Ny m nh công tác tuyên truy n, giáo d c nhân dân v tính c h i c a cá nóc, v các quy nh pháp lu t liên quan phòng ch ng ng c cá nóc. 5/ C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n; C c Qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n theo ch c năng nhi m v có trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát vi c th c hi n Ch th này. Các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n có trách nhi m ch o các Chi c c B o v ngu n l i thu s n tr c thu c ph i h p v i các ban, ngành có liên quan a phương ti n hành ki m tra, giám sát vi c th c hi n Ch th này và các quy nh pháp lu t v phòng ch ng ng c cá nóc trong ph m vi a phương. L c lư ng Thanh tra chuyên ngành thu s n x lý các hành vi vi ph m quy nh nêu t i kho n 1, kho n 2 c a Ch th này theo thNm quy n và úng quy nh c a pháp lu t. 6/ V Khoa h c công ngh ch o cơ quan nghiên c u c a Ngành s m tri n khai có k t qu vi c nghiên c u v cá nóc , các gi i pháp x lý, ch bi n cá nóc m b o an toàn th c phNm B Thu s n có cơ s khoa h c xây d ng trình Th tư ng Chính ph án khai thác, t n d ng ngu n l i thu s n này cho m c ích tiêu dùng trong nư c và xu t khNu mà không gây nguy h i cho s c kho và tính m ng con ngư i. Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B , Giám c các S Thu s n và S Nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n có trách nhi m t ch c th c hi n Ch th này ; g i báo cáo k t qu tri n khai hàng quý v B có bi n pháp ch o k p th i. B TRƯ NG B THU S N Nơi nh n: - Th tư ng, Các Phó Th t ơng CP( B/C) - VP Chính ph ( B/C) - Ban Tư tư ng VH TW, Ban Khoa giáo TW T Quang Ng c -UBND các t nh , TP tr c thu c TW - Các B : TP,Y t , Thương m i , TC,KHCN, TN&MT, VHTT, NN&PTNT - Công báo -L B - Các S TS, S NN&PTNT có qu n lý TS - Các V , C c, Thanh tra, VP B - C TS Vi t Nam - Các dơn v tr c thu c B - U,C cơ quan B - Lưu VT, PC
Đồng bộ tài khoản