Chỉ thị số 06/2005/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
14
download

Chỉ thị số 06/2005/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2005/CT-BYT về việc tăng cường công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2005/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2005/CT-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2005 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC CH NG NHI M KHU N B NH VI N Trong nh ng năm qua, ngành Y t nư c ta ã có nh ng bư c phát tri n l n trong vi c áp d ng khoa h c công ngh y h c hi n i ph c v cho công tác khám ch a b nh. Nhi u k thu t y h c hi n i ã th c hi n thành công như k thu t ghép th n, gan, m tim h , nong ng m ch vành, th tinh trong ng nghi m, ph u thu t n i soi, m pha - cô …. Cùng v i s ti n b c a k thu t y h c, công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n ã có nhi u ti n b , góp ph n quan tr ng vào vi c nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh, b o m an toàn cho ngư i b nh và nhân viên y t . Ngày 19/09/1997,B trư ng B Y t ã ra Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q v vi c ban hành Quy ch b nh vi n, trong ó có Quy ch ch ng nhi m khuNn b nh vi n và Quy ch công tác c a khoa ch ng nhi m khuNn. Sau m t th i gian th c hi n, công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n ã t ư c nh ng k t qu bư c u. V t ch c, h th ng khoa ch ng nhi m khuNn b nh vi n ư c thành l p và m ng lư i ch ng nhi m khuNn b nh vi n ã d n phát tri n. V chuyên môn, B Y t ã ban hành tài li u hư ng d n quy trình ch ng nhi m khuNn, t ch c nhi u l p t p hu n, ào t o cán b v lĩnh v c này. Các b nh vi n ã u tư mua s m trang thi t b , th c hi n ki m tra giám sát v ch ng nhi m khuNn b nh vi n,... Nh ó, ã bư c u h n ch nhi m khuNn b nh vi n, góp m t ph n quan tr ng vào vi c nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh. Tuy nhiên, công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n v n còn nhi u t n t i. Tình tr ng nhi m khuNn b nh vi n và y u t nguy cơ lây nhi m trong b nh vi n còn cao, Vi c th c hi n ch ch ng nhi m khuNn trong b nh vi n còn l ng l o. M t s b nh truy n nhi m, c bi t là HIV, viêm gan B, s t rét và nhi u b nh truy n nhi m khác chưa ư c giám sát ch t ch nhi u b nh vi n. Chi phí cho i u tr nhi m khuNn m c ph i trong b nh vi n cao g p hai n ba l n so v i i u tr không b nhi m khuNn. u tư cho công tác ch ng nhi m khuNn chưa áp ng yêu c u theo quy nh. Nguyên nhân ch y u c a nh ng t n t i trên là do các c p lãnh o S Y t , B nh vi n chưa nh n th c y t m quan tr ng và chưa quan tâm u tư úng m c cho công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n. Nh m b o m ch t lư ng và an toàn trong i u tr cho ngư i b nh, th c hi n t t công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n, góp ph n nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh, gi m chi phí cho i u tr , B trư ng B Y t ch th : 1. V công tác t ch c: Các V , C c có liên quan c a B Y t , các S Y t và Giám c các b nh vi n chú tr ng phát tri n m ng lư i ch ng nhi m khuNn b nh vi n. Trư c h t ph i ki n toàn H i ng ch ng nhi m khuNn b nh vi n ch o c th và sâu sát công tác này; ng th i, c ng c khoa ch ng nhi m khuNn, phát tri n và ki n
  2. toàn khoa vi sinh, phát huy cao vai trò nòng c t v chuyên môn k thu t c a hai khoa này trong ch ng nhi m khuNn. 2. V công tác ào t o và nghiên c u khoa h c: Các V , C c liên quan c a B Y t , các S y t và các Giám c các b nh vi n c n tăng cư ng ào t o phát tri n ngu n nhân l c cho công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n; xây d ng n i dung chương trình và giáo trình ào t o phù h p; thư ng kỳ t ch c t p hu n cho các thày thu c; i u dư ng viên và nhân viên các khoa phòng v các qui nh, quy trình k thu t ch ng nhi m khuNn, tăng cư ng công tác nghiên c u khoa h c nh m phát tri n khoa h c chuyên ngành v ch ng nhi m khuNn b nh vi n. 3. V vi c th c hi n các quy trình k thu t chuyên môn: Giám c các b nh vi n, vi n có giư ng b nh ph i c th hoá nh ng quy nh, quy trình v nh ng ho t ng ki m soát nhi m khuNn phù h p v i c thù và i u ki n hi n t i c a ơn v trên cơ s nh ng văn b n, quy nh do B Y t ban hành. Các thày thu c, i u dư ng viên, nhân viên, h c sinh và sinh viên công tác và h c t p t i các khoa phòng trong b nh vi n ph i tuy t i tuân th th c hi n quy trình k thu t chuyên môn, quy trình vô khuNn, ti t khuNn và ch ng nhi m khuNn. 4. V u tư trang thi t b , v t tư và hoá ch t: Lãnh o các ơn v có trách nhi m m b o u tư, mua s m các trang thi t b , v t tư và hoá ch t th c hi n t t các quy trình k thu t chuyên môn, c bi t là các quy trình ch ng nhi m khuNn b nh vi n và v sinh môi trư ng b nh vi n, t ng bư c hi n i hoá các trang thi t b cho công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n. 5. V công tác giám sát ch ng nhi m khuNn b nh vi n: H i ng Ch ng nhi m khuNn và khoa ch ng nhi m khuNn b nh vi n có trách nhi m giám sát ch t ch các quy trình ch ng nhi m khuNn, v sinh môi trư ng và ch t th i y t trong toàn b nh vi n, xác nh t n xu t m c, vi khuNn kháng thu c kháng sinh, phát hi n và thông báo d ch k p th i cho Lãnh o b nh vi n. 6. V h p tác qu c t : Các s y t , các b nh vi n tích c c m r ng quan h qu c t nh m phát tri n chuyên ngành ch ng nhi m khuNn b nh vi n, c p nh t v i trình khu v c và h i nh p qu c t . 7. V thanh tra, ki m tra: Các b nh vi n c n th c hi n t t công tác thanh tra, ki m tra thư ng kỳ và t xu t các quy nh v chuyên môn k thu t ch ng nhi m khuNn b nh vi n. 8. V công tác thi ua: Các b nh vi n c n Ny m nh phong trào thi ua th c hi n t t công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n thư ng xuyên, liên t c, có sơ k t ánh giá và khen thư ng k p th i. 9. T ch c th c hi n: - V i u tr có trách nhi m hư ng d n và ti p t c ch o xây d ng các văn b n pháp quy, chuyên môn k thu t; t ng h p và báo cáo B trư ng v công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n.
  3. - V T ch c cán b ph i h p v i V i u tr ch o ki n toàn m ng lư i khoa ch ng nhi m khuNn b nh vi n và xây d ng cơ ch chính sách phù h p. - V Khoa h c và ào t o ph i h p v i V i u tr xây d ng k ho ch và ch o ào t o phát tri n ngu n nhân l c và nghiên c u khoa h c v ch ng nhi m khuNn b nh vi n áp ng yêu c u nhi m v . - V K ho ch - Tài chính b o m ngu n kinh phí cho công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n. - V Y h c c truy n và V S c kho sinh s n k t h p v i V i u tr ch o th c hi n trong lĩnh v c chuyên ngành. - Thanh tra B Y t k t h p v i V i u tr ch o và t ch c tri n khai thanh tra ki m tra công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n ch t ch . - Các S Y t , Y t các ngành có trách nhi m ch o các ơn v t ch c th c hi n t t công tác ch ng nhi m khuNn b nh vi n. - Các b nh vi n, vi n có giư ng b nh ch u trách nhi m tri n khai th c hi n có hi u qu v công tác ch ng nhi m khuNn, m b o an toàn cho ngư i b nh. Nh n ư c Ch th này, Giám c S Y t , Th trư ng y t Ngành, Giám c các b nh vi n, vi n có giư ng b nh có trách nhi m tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu hàng năm v B Y t ./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản