Chỉ thị số 06/2006/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 06/2006/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2006/CT-BYT về việc bảo đảm chất lượng đào tạo nhân lực y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2006/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2006/CT-BYT Hà N i, ngày 14 tháng 06 năm 2006 CH THN V VI C B O M CH T LƯ NG ÀO T O NHÂN L C Y T B Chính tr ã có Ngh quy t s 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i, trong ó ã ch o: ngh y là ngh c bi t c n ư c ào t o c bi t, vì v y ch t lư ng công tác ào t o ngu n nhân l c y t c n ư c c bi t quan tâm. ch n ch nh công tác ào t o b o m có ch t lư ng, B trư ng B Y t yêu c u các cơ s ào t o i h c, cao ng, trung c p ngành y t c n th c hi n t t nh ng vi c sau ây: 1. V ch tiêu k ho ch ào t o: Hàng năm các trư ng xây d ng ch tiêu ào t o trình cơ quan có thNm quy n phê duy t c n căn c vào năng l c c a trư ng như: i ngũ cán b gi ng d y, cơ s v t ch t c a trư ng và b nh vi n (xí nghi p dư c) th c hành. Trư c m t, B Y t quy nh m t s tiêu chuNnlàm cơ s xây d ng k ho ch như sau: a) T ng s sinh viên, h c sinh ang h c c a trư ng ư c xác nh khôngquá nh m c sau: h trung c p: 20 h c sinh/1 giáo viên; h cao ng: 15 sinh viên/1 gi ng viên và h i h c: 10 sinh viên /1 gi ng viên. V i các trư ng ào t o a c p t l trên ư c tính riêng cho t ng lo i h c sinh, sinh viên (k c h c viên sau i h c) r i c ng l i. S giáo viên, gi ng viên cơ h u c a trư ng t t i thi u 60% t ng s cánb gi ng d y. Gi ng viên, giáo viên th nh gi ng, kiêm nhi m ư c quy i tính toán tương ương v i 1/2 th i gian c a gi ng viên, giáo viên cơ h u. b) S h c sinh, sinh viên h không chính quy ph i ít hơn 40% so v i t ng s h c sinh, sinh viên chính quy. Trong các trư ng i h c ào t o a c pthì t ng s sinh viên cao ng và h c sinh trung c p không ư c nhi u hơn s sinh viên i h c các trư ng t p trung vào ào t o trình i h c và sau i h c. c) V Khoa h c và ào t o B Y t có trách nhi m hư ng d n các trư ng y, dư c th c hi n nh ng tiêu chuNn khác v cơ s v t ch t, trang thi t b và ch t lư ng i ngũ cán b giáo viên. 2.Vi c liên k t ào t o trong ngành y t th c hi n như sau: a) i v i h i h c: Liên k t ào t o i h c y, dư c ch ư c th c hi n gi a các trư ng i h c có ch c năng ào t o nhân l c y, dư c ã ư c c p có thNm quy n giao nhi m v .
  2. b) i v i h Cao ng và Trung c p: Liên k t ào t o cao ng và trung c p ch ư c th c hi n gi a các trư ng có nhi m v ào t o nhân l c y t ã ư c c p có thNm quy n giao nhi m v . Không liên k t ào t o y sĩ a khoa. c) Vi c t ch c ào t o nhân l c y t ph i ư c th c hi n trong các trư ng y, dư c b o m ch t lư ng ào t o, không ư c liên k t và t ch c ào t o t i các cơ s không có nhi m v ào t o nhân l c y t . 3. ào t o y sĩ: Hi n nay, B Y t ã giao nhi m v ào t o y sĩ cho nh ng a phương còn g p khó khăn v nhân l c y t . Các trư ng Cao ng và Trung c p ư c giao nhi m v ào t o i tư ng này c n tăng cư ng công tác qu n lý m b o ch t lư ng ào t o. 4. Ch th này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Nh n ư c Ch th này yêu c u các cơ s ào t o y, dư c c n nghiêm ch nh th c hi n. B Y t s ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c t ch c thanh tra, ki m tra, giám sát và ki n ngh các hình th c x lý theo pháp lu t nh ng cơ s ào t o vi ph m các quy nh hi n hành. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các cơ s k p th i thông báo v B Y t (V Khoa h c và ào t o) xem xét gi i quy t. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản