Chỉ thị số 06/2007/CT-BXD

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 06/2007/CT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2007/CT-BXD về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm trong cán bộ, công nhân viên chức và lao động ngành Xây dựng do Bộ Xây Dựng ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2007/CT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2007/CT-BXD Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 2007 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG LÃNH O CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TUÝ, M I DÂM TRONG CÁN B , CÔNG NHÂN VIÊN CH C VÀ LAO NG NGÀNH XÂY D NG Cùng v i c nư c, trong nh ng năm v a qua, cán b công nhân viên ch c và lao ng ngành Xây d ng ã có nh ng chuy n bi n tích c c v phòng ch ng HIV/AIDS và phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm; các t ch c ng, chính quy n, oàn th ã có ý th c cao hơn, quan tâm hơn, t o cơ s cho vi c Ny m nh u tranh nh m t ng bư c h n ch , ngăn ch n, ti n t i Ny lùi t n n ma tuý, m i dâm và gi m t l lây nhi m HIV/AIDS. Tuy nhiên, do tính ch t c thù c a lao ng ngành Xây d ng là phân tán, di bi n ng a i m làm vi c, xa gia ình, t l lao ng các vùng sâu, vùng xa cao nên công tác qu n lý ch o m t s ơn v chưa thư ng xuyên và kiên quy t, th m chí còn b buông l ng nên d xNy ra t n n ma tuý, m i dâm; trong khi ó công tác thông tin giáo d c, truy n thông công nhân, lao ng bi t cách t phòng, ch ng HIV/AIDS và t n n may tuý, m i dâm chưa ư c sâu r ng, liên t c, hi u qu còn th p. Ti p t c th c hi n Ch th s 54-CT-TW ngày 30/11/2005 c a Ban Bí thư Trung ương ng v "Tăng cư ng lãnh o công tác phòng ch ng HIV-AIDS trong tình hình m i", căn c Quy t nh s 50/2007/Q -TTg ngày 12/4/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm, căn c Công văn s 641/TTg-VX ngày 22/5/2007 c a Th tư ng Chính ph v/v ki n toàn U ban qu c gia phòng ch ng AIDS và phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm, B Xây d ng yêu c u các cơ quan, ơn v thu c Ngành tri n khai th c hi n m t s công vi c như sau: 1. Quán tri t t i m i c p u ng, chính quy n, oàn th , cán b , công nhân viên ch c và lao ng hi u, bi t và ti p t c th c hi n t t Ch th s 54-CT-TW ngày 30/11/2005 c a Ban Bí thư Trung ương ng v "Tăng cư ng lãnh o công tác phòng ch ng HIV-AIDS trong tình hình m i", Quy t nh s 50/2007/Q -TTg ngày 12/4/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm. 2. M c tiêu: - H n ch nh hư ng và ngăn ch n t n n ma tuý, m i dâm, phòng ng a s lây nhi m HIV/AIDS trong cán b , công nhân viên ch c và lao ng ngành Xây d ng. - Làm ch m quá trình phát tri n HIV thành AIDS i v i ngư i b nhi m HIV. - Làm gi m tác h i c a HIV/AIDS i v i gia ình và hi u qu kinh t c a các ơn v .
  2. M c tiêu c th : - 100% các ơn v trong ph m vi c nư c thu c B Xây d ng tri n khai công tác phòng ch ng HIV/AIDS. - Nâng cao hi u bi t c a cán b , công nhân viên ch c, lao d ng trong các cơ quan, ơn v , h c sinh trong các Trư ng v d phòng lây nhi m HIV/AIDS 100% cán b , công nhân, viên ch c, lao ng và h c sinh các Trư ng hi u úng và bi t cách d phòng HIV/AIDS. - Hoàn thi n h th ng qu n lý, theo dõi và giám sát chương trình phòng ch ng HIV/AIDS: 100% xét nghi m HIV/AIDS tuân th quy nh, tư v n xét nghi m t nguy n. - Ngăn ch n lây nhi m qua các d ch v y t : m b o 100% các ơn v máu và ch phNm ư c sàng l c HIV trư c khi truy n t t c các B nh vi n, các Tr m y t , các cơ s i u dư ng-ph c h i ch c năng thu c B . Th c hi n úng quy nh v vô khuNn, sát khuNn phòng lây nhi m HIV các cơ s y t trong toàn Ngành Xây d ng. - Th c hi n các bi n pháp can thi p i v i t t c các i tư ng có nguy cơ lây nhi m HIV/AIDS. 3. Gi i pháp th c hi n: Gi i pháp xã h i: - Tăng cư ng s lãnh o c a các c p u ng, Chính quy n và Công oàn, các oàn th xã h i i v i công tác phòng ch ng HIV/AIDS. - Ban Phòng ch ng HIV/AIDS ngành Xây d ng ch ng ưa công tác phòng ch ng vào k ho ch ho t ng hàng năm c a Ngành và ch u trách nhi m t ch c th c hi n. - L ng ghép ho t ng phòng ch ng HIV/AIDS vào các phòng trào qu n chúng, các ho t ng th thao, văn hoá, văn ngh , các l p t p hu n, các bu i nói chuy n. - Thành l p các cơ s tư v n v HIV/AIDS thông qua vi c l ng ghép v i các ho t ng y t t i doanh nghi p. T ch c khám s c kho nh kỳ (ít nh t 1 năm m t l n), khám ch a các b nh nhi m khuNn lây truy n qua ư ng tình d c cho ngư i lao ng, c bi t là lao ng n . - Thông tin giáo d c truy n thông thay i hành vi: + Tri n khai các ho t ng thông tin, giáo d c và truy n thông nh m thay i hành vi. Yêu c u Báo Xây d ng, T p chí Xây d ng, T p chí Ki n trúc, các T p san c a các Vi n, Trư ng, các doanh nghi p có bài, nh ưa tin ngư i t t, vi c t t trong phòng ch ng HIV/AIDS. + Xây d ng và phát tri n các k năng cá nhân trong d phòng và chăm sóc ngư i nhi m HIV/AIDS.
  3. + Nâng cao s lư ng và ch t lư ng các tài li u và thông i p truy n thông. + Tri n khai chương trình can thi p gi m thi u tác h i: chương trình trao i bơm kim tiêm s ch, chương trình 100% bao cao su i v i a bàn có nhi u ngư i nghi n chích ma tuý. + T p trung can thi p vào nhóm d b nhi m HIV, nhóm có hành vi nguy cơ cao, c bi t là nhóm công nhân, lao ng ngh xây d ng thư ng ph i di bi n ng a i m làm vi c, xa gia ình, trình dân trí h n ch . Gi i pháp chuyên môn, k thu t - Xây d ng phòng xét nghi m chuNn ư c phép kh ng nh HIV dương tính t i B nh vi n Xây d ng. - Giám sát huy t thanh h c HIV/AIDS: + M r ng và nâng cao ch t lư ng xét nghi m phát hi n (ch ư c xét nghi m khi i tư ng ã ư c tư v n y ). + Duy trì và nâng cao ch t lư ng các ho t ng giám sát tr ng i m, m r ng giám sát n vùng sâu, vùng xa (chú tr ng giám sát công nhân lao ng xây d ng các công trình thu i n: Sơn La, Sê San-Gia Lai, A Vương-Qu ng Nam, B n V - Ngh An, Na Hang-Tuyên Quang...). c bi t, i v i Công trình xây d ng Thu i n Sơn La, B Xây d ng giao cho B nh vi n Xây d ng k t h p v i C c Phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam ti p t c tri n khai D án: "Tăng cư ng công tác phòng ch ng HIV/AIDS t i công trình Thu i n Sơn La" v i th i gian th c hi n n năm 2010 nh m nâng cao hi u bi t và cách phòng tránh HIV/AIDS cho cán b , công nhân viên và lao ng t i công trư ng, ng th i t o mô hình m u m r ng tri n khai i v i các ơn v khác trong ngành Xây d ng trong th i gian t i. + L ng ghép giám sát hành vi, huy t thanh h c và các nhi m khuNn lây truy n qua ư ng tình d c. + Qu n lý và chăm sóc b nh nhân nhi m HIV/AIDS theo úng hư ng d n c a B Y t . + L ng ghép d ch v tư v n vào các chương trình y t qu c gia, k ho ch hoá gia ình, chăm sóc s c kho ban u và phòng ch ng các b nh ngh nghi p c a Ngành Xây d ng. V T ch c cán b , B nh vi n Xây d ng có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ch th này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  4. Nơi nh n: - Các CQ, ơn v trong ngành XD - Th tư ng CP (thay báo cáo) -B Yt - UBDS G TE - B L TBXH Cao L i Quang - Lưu VP, BVXD,V TCCB.
Đồng bộ tài khoản