Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
91
lượt xem
12
download

Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2007/CT-TTg Hà N i,, ngày 28 tháng 03 năm 2007 CH THN V VI C TRI N KHAI CÁC BI N PHÁP C P BÁCH B O M V SINH AN TOÀN TH C PH M V sinh an toàn th c phNm có tác ng tr c ti p thư ng xuyên n s c kho c a m i ngư i dân, nh hư ng n phát tri n kinh t , thương m i, du l ch và an sinh xã h i, v lâu dài còn nh hư ng n phát tri n nòi gi ng dân t c. Công tác b o m v sinh an toàn th c phNm ư c ng, Qu c h i, Chính ph và toàn th xã h i r t quan tâm và ã có nhi u ti n b trong nh ng năm qua: h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý v sinh an toàn th c phNm ư c b sung hoàn thi n hơn; công tác ph i h p liên ngành ư c tăng cư ng và ngày càng có hi u qu ; công tác giáo d c truy n thông ư c Ny m nh, t o s chuy n bi n tích c c v nh n th c, nâng cao trách nhi m c a lãnh o các c p, các ngành, các t ch c xã h i và ngư i tiêu dùng, góp ph n b o v s c kho nhân dân, phát tri n kinh t - xã h i. Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu t ư c, v n v sinh an toàn th c phNm v n còn nhi u b c xúc: chưa ki m soát và ngăn ch n tri t tình tr ng m t s nơi rau qu b ô nhi m hoá ch t c h i; th t gia súc, gia c m, thu s n c a m t s cơ s s n xu t còn dư lư ng kháng sinh, hóc môn; vi c s d ng các hoá ch t, ph gia không úng quy nh trong ch bi n, b o qu n th c phNm; vi c kinh doanh th c phNm và d ch v ăn u ng t i các ch , ư ng ph , khu du l ch, l h i, trư ng h c, b nh vi n chưa ư c qu n lý t t, ng c th c phNm t i các b p ăn t p th , các khu công nghi p v n x y ra làm nh hư ng t i s c kho c a nhân dân và nh hư ng t i phát tri n kinh t , du l ch, văn minh ô th . Tình tr ng hàng th c phNm gi , kém ch t lư ng, hàng th c phNm nh p l u qua biên gi i chưa ư c ki m soát ch t ch ; các vi ph m pháp lu t chưa ư c x lý k p th i, nghiêm minh. Nguyên nhân c a tình tr ng trên là do nh n th c và ý th c trách nhi m c a các cơ quan, chính quy n, ngư i s n xu t kinh doanh, ngư i tiêu dùng chưa cao; các cơ s tr ng tr t, chăn nuôi và ch bi n th c phNm ch y u v n trình th p; h th ng t ch c, qu n lý v sinh an toàn th c phNm Vi t Nam còn chưa hoàn ch nh, năng l c qu n lý còn h n ch , c bi t là chính quy n các c p chưa quan tâm úng m c n vi c ch o th c hi n công tác qu n lý v sinh an toàn th c phNm a phương. kh c ph c tình tr ng trên nh m thi t l p tr t t k cương trong vi c ki m soát v sinh an toàn th c phNm “T trang tr i n bàn ăn”, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương, ơn v :
  2. 1. Tăng cư ng các bi n pháp giáo d c truy n thông v v sinh an toàn th c phNm, nâng cao nh n th c và th c hành c a chính quy n các c p, ngư i s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng th c phNm. c bi t chú ý giáo d c tuyên truy n cho nhân dân thay i nh ng phong t c t p quán l c h u, ph bi n nh ng ki n th c khoa h c trong tr ng tr t, chăn nuôi, b o qu n và ch bi n th c phNm an toàn. 2. KhNn trương ki n toàn, tăng cư ng năng l c h th ng qu n lý, h th ng thanh tra v sinh an toàn th c phNm và h th ng ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm t Trung ương n a phương. 3. Th c hi n nghiêm túc các quy nh pháp lu t trong s n xu t, kinh doanh, ch bi n th c phNm, c bi t là các quy nh v v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t rau qu , chăn nuôi và gi t m gia súc, gia c m, thu s n; ki m soát ch t ch rau qu , th t, thu s n nh p khNu qua biên gi i, t i các vùng s n xu t nguyên li u, các ch bán th c phNm, nguyên li u ch bi n th c phNm; ki m soát ch t ch , thư ng xuyên vi c ch bi n và s d ng th c phNm t i khu công nghi p và khu ch xu t, các trư ng h c, các ch , siêu th , các khu du l ch, các nhà hàng, khách s n, b p ăn t p th và d ch v th c ăn ư ng ph . 4. Tăng cư ng các bi n pháp ki m tra, thanh tra, x lý th t nghiêm các vi ph m pháp lu t; kh c ph c ngay tình tr ng buông l ng qu n lý, quy nh rõ trách nhi m c a ngư i ng u các ơn v khi x y ra ng c th c phNm trong ơn v mình, trư ng h p x y ra h u qu nghiêm tr ng, tái di n do buông l ng qu n lý, không tuân th pháp lu t, thì ph i cách ch c ho c truy c u trách nhi m hình s theo úng quy nh c a pháp lu t. 5. Tăng u tư v ngân sách, nhân l c và trang thi t b áp ng ư c yêu c u cơ b n ki m soát v sinh an toàn th c phNm t Trung ương n cơ s . th c hi n t t các nhi m v nêu trên, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương a) Ch o các S , ban, ngành và y ban nhân dân c p dư i xây d ng vùng s n xu t, ch bi n nông s n th c phNm, c bi t là s n xu t rau qu , chè và chăn nuôi gia súc, gia c m, thu s n an toàn, xây d ng các cơ s gi t m gia súc, gia c m h p v sinh, b o v môi trư ng. Ch o, tri n khai và ki m tra ch t ch vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm, c bi t các quy nh v i u ki n v sinh an toàn th c phNm c a các cơ s b p ăn t p th , nhà hàng, khách s n, khu du l ch, l h i, th c ăn ư ng ph , ch , c ng, trư ng h c, khu công nghi p và ch xu t; quy nh rõ trách nhi m c a các ơn v có cơ s d ch v ăn u ng, kiên quy t không các cơ s không i u ki n theo quy nh c a pháp lu t s n xu t, kinh doanh th c phNm, cung ng d ch v ăn u ng; x lý nghiêm các vi ph m. Th c hi n các bi n pháp phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm theo quy nh c a pháp lu t.
  3. b) Ch ng ch o, ph i h p v i B Y t , B Văn hóa - Thông tin, xây d ng chương trình, ph bi n ki n th c và th c hành v sinh an toàn th c phNm n các nhóm i tư ng; l ng ghép n i dung b o m v sinh an toàn th c phNm vào tiêu chuNn công nh n làng văn hoá, gia ình văn hoá. c) Ki n toàn và nâng cao hi u l c, hi u qu ho t ng c a Ban Ch o liên ngành v sinh an toàn th c phNm t c p t nh n c p xã. Hàng năm c n xây d ng k ho ch ho t ng, t ch c phân công th c hi n và giám sát, ki m tra, ánh giá th c hi n k ho ch c a các c p, các ngành và các cơ quan, t ch c có liên quan. d) Ch o b trí nhân l c qu n lý v sinh an toàn th c phNm n tuy n xã, phư ng, th tr n; t ch c và b trí nhân l c thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm n tuy n qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh. ) Tăng cư ng u tư ngân sách và trang thi t b cho các ho t ng v sinh an toàn th c phNm a phương. 2. B Y t a) Ch trì cùng các B , cơ quan liên quan th c hi n t t ch c năng, nhi m v c a Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm, ch o ki m tra, ôn c các B , ngành, a phương th c hi n có hi u qu công tác b o m v sinh an toàn th c phNm. b) Ch trì, ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin và các B , ngành liên quan xây d ng k ho ch và ch o t ch c tri n khai công tác thông tin, giáo d c truy n thông v v sinh an toàn th c phNm phù h p v i t ng i tư ng; qu n lý ch t ch n i dung thông tin, qu ng cáo v v sinh an toàn th c phNm. c) Ch o th c hi n vi c c p Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm theo quy nh pháp lu t cho t t c các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao tiêu dùng trong nư c và th c phNm nh p khNu; giám sát, ki m tra, ch n ch nh vi c th c hi n c p Gi y ch ng nh n c a các a phương, kiên quy t không các cơ s không i u ki n v sinh an toàn th c phNm s n xu t, kinh doanh th c phNm. d) Ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các c p thư ng xuyên ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm; ki m soát ô nhi m vi sinh v t và t n dư hóa ch t trong th c phNm lưu thông trên th trư ng. ) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c t t công tác phân tích, d báo nguy cơ, phòng ch ng ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm cho các tuy n t Trung ương n cơ s ; hư ng d n tri n khai vi c áp d ng h th ng qu n lý v sinh an toàn th c phNm: th c hành s n xu t t t (GMP), th c hành v sinh t t (GHP) và h th ng phân tích m i nguy và ki m soát i m t i h n (HACCP). e) Ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh và các B , ngành liên quan hoàn thành vi c xây d ng án T ch c và tăng cư ng năng l c cho các phòng ki m
  4. nghi m tr ng i m v v sinh an toàn th c phNm trong c nư c, trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2007. Ph i h p v i B N i v và các B , ngành liên quan xây d ng án v t ch c h th ng qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm t Trung ương n cơ s . g) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp và các B , ngành liên quan rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t, quy chuNn k thu t v v sinh an toàn th c phNm, xu t nh ng văn b n c n s a i, b sung ho c xây d ng m i áp ng yêu c u phát tri n c a t nư c và h i nh p qu c t ; xây d ng d án Lu t An toàn th c phNm trình Chính ph vào quý IV năm 2008. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n a) KhNn trương ch o xây d ng và phát tri n các vùng nguyên li u s n xu t nông s n th c phNm an toàn; tri n khai áp d ng GMP, GHP, HACCP cho các doanh nghi p s n xu t, ch bi n th c phNm thu c ngành qu n lý; t ch c t p hu n, tuyên truy n v các quy trình, quy ph m b o m an toàn th c phNm cho các h nông dân s n xu t nông s n, th y s n th c phNm; thông tin, hư ng d n ngư i s n xu t v tiêu chuNn c a các th trư ng qu c t . b) Ch o thư ng xuyên giám sát, ki m tra t n dư hoá ch t c h i trong nông s n, thu s n th c phNm trư c khi thu ho ch, sơ ch , b o qu n các vùng s n xu t nông s n th c phNm, ki m soát ch t ch gi t m và v sinh thú y, v sinh thu s n; x lý nghiêm các vi ph m. S n phNm nông s n, th y s n trư c khi xu t khNu ho c ưa ra th trư ng tiêu th trong nư c ph i ư c ch ng nh n b o m v sinh an toàn th c phNm. c) Tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c s n xu t, kinh doanh v t tư nông nghi p ki m soát ch t ch vi c s d ng úng ch t lư ng, ch ng lo i, li u lư ng, th i gian cách ly c a các lo i v t tư nông nghi p s d ng trong tr ng tr t, chăn nuôi, b o qu n, ch bi n. X lý nghiêm, k p th i các vi ph m. d) Ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành các quy nh, quy chuNn k thu t v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t, b o qu n, ch bi n s n phNm nông nghi p, thu s n. 4. B Công nghi p a) Ch trì, ph i h p v i B Y t xây d ng và ch o t ch c th c hi n các bi n pháp b o m v sinh an toàn th c phNm i v i các cơ s s n xu t, ch bi n và b p ăn t p th trong các nhà máy, xí nghi p, phòng ng a ng c th c phNm trong khu công nghi p. Ki m soát ch t ch ngu n ch t th i c a các nhà máy, xí nghi p do B Công nghi p qu n lý, ngăn ch n nh hư ng t i các vùng nguyên li u cho ch bi n th c phNm; xây d ng l trình và tri n khai áp d ng GMP, GHP và HACCP cho các doanh nghi p s n xu t, ch bi n th c phNm thu c ngành qu n lý.
  5. b) Ph i h p v i B Y t rà soát, xây d ng, thNm nh, ban hành và qu n lý ch ng nh n h p quy các quy chuNn k thu t v v sinh an toàn th c phNm trong lĩnh v c ư c phân công ph trách. c) Tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra v v sinh an toàn th c phNm trong các cơ s s n xu t thu c ph m vi B qu n lý; x lý nghiêm các vi ph m. 5. B Thương m i a) Tăng cư ng ki m tra, ki m soát ngăn ch n vi c kinh doanh hàng th c phNm gi , kém ch t lư ng, quá h n s d ng, vi ph m quy nh ghi nhãn hàng hóa, có ngu n g c nh p l u và gian l n thương m i, hàng th c phNm vi ph m pháp lu t v sinh an toàn th c phNm thu c lĩnh v c B qu n lý. Ph i h p v i các cơ quan liên quan truy nguyên ngu n g c, x lý nghiêm, tri t các vi ph m. b) Ph i h p v i y ban nhân dân các c p ch o tri n khai và ki m tra vi c th c hi n các quy inh b o m i u ki n v sinh an toàn th c phNm t i các ch , siêu th , các cơ s kinh doanh d ch v ăn u ng. c) Ch trì, ph i h p v i B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các B , ngành liên quan xây d ng án ngăn ch n tình tr ng nh p l u th c phNm qua biên gi i; nghiên c u xu t t ch c cơ quan ki m soát th c phNm qua biên gi i theo hư ng th ng nh t m t u m i, b o m g n nh , hi u qu trình Th tư ng Chính ph vào quý III năm 2007. 6. B Khoa h c và Công ngh a) Ch trì, ph i h p v i các B ngành liên quan khNn trương xây d ng và ban hành y h th ng tiêu chuNn qu c gia (TCVN), các quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh an toàn th c phNm phù h p v i yêu c u phát tri n c a t nư c và h i nh p qu c t . b) Ph i h p v i các B , ngành liên quan, rà soát các quy nh qu n lý liên quan n ch t lư ng, tiêu chuNn và nhãn mác s n phNm th c phNm theo nguyên t c b o m s th ng nh t, ch t ch và không ch ng chéo. 7. B Qu c phòng, B Công an theo ch c năng và nhi m v ư c giao a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan phát hi n, i u tra x lý và h tr x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. Ch o các l c lư ng công an liên quan, b i biên phòng ph i h p v i l c lư ng h i quan và cơ quan c a a phương ki m soát ngăn ch n vi c nh p l u th c phNm qua biên gi i. xu t các ch tài, cơ ch , bi n pháp x lý các vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. b) Ph i h p v i các B , ngành liên quan tham gia tuyên truy n giáo d c nâng cao nh n th c và th c hành v sinh an toàn th c phNm, phòng ng a ng c th c phNm và
  6. các b nh truy n qua th c phNm cho ng bào dân t c khu v c óng quân, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o. 8. B Văn hoá - Thông tin a) Ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan ch o t ch c công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n ki n th c pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. b) Ch o h th ng báo chí, ài phát thanh, truy n hình các c p t Trung ương n c p xã, các i thông tin lưu ng, c bi t ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, h th ng truy n thanh xã, phư ng dành th i lư ng thích áng, th i gian phát sóng phù h p ph bi n ki n th c, quy nh pháp lu t và các ho t ng b o m v sinh an toàn th c phNm cho nhân dân. 9. B N i v Ch trì, ph i h p v i B Y t , Thanh tra Chính ph và các B , ngành liên quan xây d ng án v t ch c h th ng qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm, s phân công phân nhi m gi a các B , ngành, s phân c p gi a Trung ương và các c p a phương nh m b o m hi u l c, hi u qu công tác qu n lý v sinh an toàn th c phNm và yêu c u h i nh p qu c t , trình Chính ph trong quý IV năm 2007. 10. B Tài chính a) Ph i h p v i B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, và các cơ quan liên quan xây d ng cơ ch ph i h p và tri n khai các bi n pháp tăng cư ng qu n lý, ki m soát vi c nh p khNu th c phNm, v t tư ph c v chăn nuôi, tr ng tr t, ch bi n, b o qu n th c phNm. b) Cân ib o m tài chính cho các ho t ng c a chương trình v sinh an toàn th c phNm. 11. B K ho ch và u tư a) Xây d ng k ho ch u tư và huy ng các ngu n l c t xã h i và các t ch c qu c t xây d ng h th ng cơ s v t ch t và k thu t cho công tác b o m v sinh an toàn th c phNm. b) Ph i h p v i B Y t xây d ng Quy ch qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm i v i Ban qu n lý khu công nghi p và khu ch xu t. 12. B Giáo d c và ào t o a) Ch o b o m v sinh an toàn th c phNm trong h th ng các trư ng h c. Tuy t i không các cơ s d ch v ăn u ng không i u ki n v sinh an toàn th c phNm cung ng các d ch v ăn u ng trong các trư ng h c. Ch ng xây d ng các mô hình b p ăn b o m v sinh an toàn th c phNm các trư ng h c g n v i phong trào d y t t, h c t t và các phong trào khác c a ngành giáo
  7. d c. Xây d ng l trình ưa n i dung an toàn th c phNm vào giáo trình gi ng d y các c p h c. b) Ph i h p v i B Y t t ch c tuyên truy n, giáo d c v sinh an toàn th c phNm trong các trư ng h c, ng th i huy ng giáo viên và h c sinh tham gia tích c c công tác v v sinh an toàn th c phNm. B Y t là cơ quan u m i ch u trách nhi m giám sát, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ch th này. Các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o tri n khai th c hi n theo ch c năng, nhi m v ư c giao; ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i, các oàn th , tăng cư ng tuyên truy n, ph bi n ki n th c, ki m tra vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm; nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo k t qu th c hi n Ch th v B Y t t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Ch th này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ch th này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Ban Ch đ o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n Sinh Hùng - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b).
Đồng bộ tài khoản