Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN về thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 06/2008/CT-NHNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 CH THN V TH C HI N CÁC BI N PHÁP NH M GÓP PH N THÚC Y S N XU T KINH DOANH, LƯU THÔNG HÀNG HOÁ, NGĂN CH N SUY GI M KINH T , DUY TRÌ TĂNG TRƯ NG KINH T , B O M AN SINH XÃ H I Bư c vào th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, n n kinh t nư c ta có i u ki n duy trì tăng trư ng kinh t nhưng s g p khó khăn, do tác ng tiêu c c c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy gi m kinh t th gi i. tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i và Ch th s 35/2008/CT-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng th c hi n các gi i pháp thúc Ny s n xu t kinh doanh, lưu thông hàng hoá, bình n th trư ng và ph c v T t Nguyên án K S u 2009, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c yêu c u các t ch c tín d ng như sau: 1. Ti p t c theo dõi ch t ch di n bi n và d báo v nh hư ng c a kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t th gi i i v i n n kinh t , th trư ng ti n t và ho t ng ngân hàng trong nư c ch ng th c hi n các bi n pháp ngăn ng a r i ro có th x y ra theo Ch th s 05/2008/CT-NHNN ngày 09 tháng 10 năm 2008 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v m t s bi n pháp m b o an toàn, hi u qu ho t ng kinh doanh c a các t ch c tín d ng. 2. Th c hi n ng b các gi i pháp huy ng v n; i u ch nh cơ c u và kỳ h n ngu n v n huy ng phù h p v i cơ c u và kỳ h n tín d ng, m b o an toàn ho t ng kinh doanh; áp ng k p th i các nhu c u chi tr ti n g i, nh t là d p T t Nguyên án K S u 2009. 3. M r ng tín d ng có hi u qu , phù h p v i quy nh c a pháp lu t; áp d ng lãi su t cho vay h p lý trong i u ki n doanh nghi p, h s n xu t ang g p khó khăn v s n xu t, kinh doanh; x lý k p th i các vư ng m c v n vay và ti p c n tín d ng c a khách hàng, c th : a) ánh giá tình hình ho t ng tín d ng năm 2008 th c hi n phương án thích h p v quy mô, cơ c u, t c tăng tín d ng năm 2009, phù h p v i kh năng và cơ c u v n huy ng, theo nh hư ng và m c tiêu tăng trư ng tín d ng c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v tăng trư ng tín d ng i v i n n kinh t trong năm 2009; ki m soát ch t ch ch t lư ng tín d ng. b) Xây d ng và tri n khai k p th i các chương trình tín d ng c th ngay t u năm 2009, b trí v n và áp d ng lãi su t h p lý theo chính sách ưu tiên khách hàng c a
  2. mình i v i nông nghi p và nông thôn, xu t khNu, doanh nghi p nh và v a, s n xu t hàng tiêu dùng, s n xu t hàng hoá thay th hàng nh p khNu và s d ng nguyên li u trong nư c, t o nhi u vi c làm cho ngư i lao ng. Cho vay mua lúa, g o và các chương trình tín d ng khác theo ch o c a Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; b trí v n gi i ngân các h p ng tín d ng ã ký k t i v i các d án l n, tr ng i m qu c gia, các d án ư c u tư theo ch trương kích c u u tư c a Chính ph . c) Th c hi n vi c cơ c u l i th i h n tr n theo quy nh t i Quy t nh s 783/2005/Q -NHNN ngày 31 tháng 5 năm 2005 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c i v i các kho n vay không tr n úng h n c a h nông dân b thi t h i do thiên tai, các doanh nghi p g p khó khăn trong tiêu th s n phNm, hàng hoá và i v i các kho n vay không tr n úng h n do tác ng c a cu c kh ng ho ng tài chính th gi i làm cho s n xu t, kinh doanh g p khó khăn, ch m tiêu th và xu t khNu s n phNm; ti p t c xem xét cho vay m i i v i các nhu c u v n vay có hi u qu và m b o kh năng tr n ; ph i h p ch t ch v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam th c hi n vi c nh n b o lãnh, cho vay v n i v i doanh nghi p nh và v a. d) Mi n, gi m lãi v n vay theo quy nh t i Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng i v i khách hàng ban hành theo Quy t nh s 1627/2001/Q -NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. ) Cho vay i v i các doanh nghi p s n xu t, d tr , kinh doanh hàng hoá áp ng yêu c u c a th trư ng trư c và trong d p T t Nguyên án, nh t là hàng hoá tiêu dùng thi t y u, không x y ra tình tr ng thi u hàng, s t giá. e) Xem xét i u ch nh áp d ng lãi su t cho vay c a các h p ng tín d ng xu ng theo m c lãi su t cho vay hi n hành; không ph t do quá h n tr n vay i v i doanh nghi p nh và v a g p khó khăn trong s n xu t, kinh doanh, tiêu th s n phNm, hàng hoá do tác ng c a kh ng ho ng tài chính th gi i. g) Các ngân hàng thương m i nhà nư c mà ch o là Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, h th ng Qu tín d ng nhân dân Ny m nh vi c m r ng tín d ng i v i khu v c nông nghi p và nông thôn; các ngân hàng thương m i khác dành t l v n thích h p m r ng tín d ng i v i khu vùc nông nghi p, nông thôn. 4. Ngân hàng Chính sách Xã h i ch ng xây d ng phương án huy ng v n theo cơ ch hi n hành và trình cơ quan có thNm quy n b sung các ngu n v n khác m b o có thêm v n cho vay h nghèo, h c sinh, sinh viên và các i tư ng chính sách khác; rà soát, ch nh s a các quy nh v nghi p v , thñ tôc cho vay t o i u ki n thu n l i cho các i tư ng chính sách vay v n k p th i. 5. Tăng cư ng công tác ki m tra và ki m toán n i b , qu n lý v n kh d ng, ch p hành úng quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v các t l b o m an toàn trong ho t ng kinh doanh, trích l p và s d ng d phòng r i ro; rà soát, ch nh s a và hoàn thi n các quy trình n i b v ho t ng tín d ng, kinh doanh ti n t , ngo i h i, thanh toán, chuy n ti n, ng d ng công ngh thông tin phù h p v i các quy nh c a pháp lu t; ánh giá các r i ro có th x y ra trong t ng quy trình nghi p v tri n khai ngay các bi n pháp phòng ng a, x lý r i ro.
  3. 6. Ny nhanh vi c th c hi n các d án hi n i hoá công ngh ngân hàng nh m nâng cao năng l c qu n tr kinh doanh, t p trung thanh toán t i tr s chính và k t n i toàn h th ng; chú tr ng nâng cao các d ch v và ti n ích ngân hàng cho khách hàng. 7. Th c hi n úng th i h n và m b o tính chính xác c a các thông tin, báo cáo theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 8. T ch c th c hi n: a) Ch th này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. b) Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Ch th này. c) Văn phòng ch trì, ph i h p v i các V liên quan ki m tra và ôn c, t ng h p và báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c vi c th c hi n Ch th này./. TH NG C Nơi nh n: - Như i m b Kho n 8; - Th tư ng và các Phó Th tư ng ( báo cáo); - Ban Lãnh o NHNN; - Văn phòng Chính ph (2 b n); - B Tư pháp ( ki m tra); Nguy n Văn Giàu - Lưu: VP, V PC, V CSTT.
Đồng bộ tài khoản