Chỉ thị số 07/1998/CT-UB-NC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 07/1998/CT-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/1998/CT-UB-NC do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để điều chỉnh mục 2 trong Chỉ thị số 52/CT-UB ngày 10/11/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/1998/CT-UB-NC

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 07/1998/CT-UB-NC TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 1998 CH THN V VI C I U CH NH M C 2 TRONG CH THN S 52/CT-UB NGÀY 10/11/1992 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Căn c Ch th s 52/CT-UB ngày 10/11/1992 c a y ban nhân dân thành ph v vi c chuNn b m t b ng xây d ng tuy n ư ng 17,8 km ư ng B c Nhà Bè – Nam Bình Chánh và sau khi ã xác nh quy ho ch 2.600 ha phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i cho các khu ô th , công nghi p, d ch v t i khu v c này ang ư c u tư xây d ng trong th i gian qua và nh ng năm t i ây. Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân huy n Bình Chánh vàqu n 7, y ban nhân dân thành ph ch th như sau : 1/ Nay i u ch nh m c 2 trong Ch th s 52/CT-UB ngày 10/11/1992 c a y ban nhân dân thành ph . Cho phép các t ch c, gia ình, cá nhân có s h u nhà , v t ki n trúc khác ho c ang s d ng t ai h p pháp n m ngoài ph m vi quy ho ch 2.600 ha t i các xã An Phú Tây, Bình Hưng, Phong Phú (huy n Bình Chánh) và các phư ng Tân Thu n ông, Tân Thu n Tây, Phú M (qu n 7), ư c th c hi n các giao d ch v chuy n như ng nhà , v t ki n trúc, chuy n quy n s d ng t, xây d ng nhà m i, tr ng cây ng n ngày, cây lâu năm… Vi c nh p h khNu t nơi khác n ây ư c th c hi n theo Ngh nh s 51/CP ngày 10/5/1997 c a Chính ph . 2/ y ban nhân dân huy n Bình Chánh, y ban nhân dân qu n 7, Ki n trúc sư trư ng thành ph có trách nhi m xác nh ranh gi i trong ph m vi quy ho ch 2.600 ha hư ng d n cho nhân dân ang sinh s ng trong và ngoài khu v c quy ho ch 2.600 ha bi t n nh s n xu t và i s ng. Ki n trúc sư trư ng thành ph cung c p b n quy ho ch 2.600 ha cho huy n Bình Chánh, qu n 7 và y ban nhân dân các xã liên quan có cơ s hư ng d n cho nhân dân và qu n lý quy ho ch trong ph m vi a phương c a mình.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản