Chỉ thị số 07/2001/CT-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 07/2001/CT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/2001/CT-NHNN về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/2001/CT-NHNN

  1. 07/2001/CT-NHNN,Ch th 07,Ngân hàng Nhà nư c,Ti n t - Ngân hàng,Chi thi 07,Ngan hang Nha nuoc,Tien te - Ngan hang Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 07/2001/CT-NHNN Tiêu : Ch th s 07/2001/CT-NHNN v vi c m r ng tín d ng có hi u qu i v i doanh nghi p trong khu ch xu t, khu công nghi p do Th ng c Ngân hàng nhà nư c ban hành Lo i văn b n: Ch th Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nư c Ngư i ký: Dương Thu Hương Ngày ban hành: 30/10/2001 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản