Chỉ thị số 07/2004/CT-BTS

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 07/2004/CT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/2004/CT-BTS về việc chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/2004/CT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2004/CT-BTS Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2004 CH THN V VI C CH N CH NH CÔNG TÁC QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG THU C B TH Y S N Th i gian qua, công tác qu n lý u tư và xây d ng cơ b n thu c B ã t ư c nh ng k t qu quan tr ng. Trong toàn Ngành, bư c u ã u tư xây d ng h th ng c ng cá, b n cá, m t s cơ s h t ng cho các vùng nuôi tr ng th y s n t p trung, các tr m, tr i, các trung tâm s n xu t gi ng th y s n qu c gia, các cơ s v t ch t k thu t c a các cơ quan qu n lý; các Vi n, Trư ng; mua s m thêm nhi u trang thi t b khoa h c k thu t c n thi t. Qua ó, cơ s v t ch t k thu t c a Ngành ư c tăng cư ng áng k . Nhi u công trình ã ưa vào s d ng, bư c u phát huy hi u qu v n u tư, góp ph n chuy n i cơ c u kinh t và thúc Ny quá trình phát tri n Ngành Th y s n. Tuy nhiên, công tác qu n lý u tư và xây d ng cơ b n trong Ngành Th y s n th i gian qua còn nhi u h n ch : Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Ngành Th y s n chưa ư c phê duy t, vi c tri n khai l p d án u tư xây d ng g p nhi u khó khăn; nhu c u u tư l n, trong khi v n cân i r t h n h p; b trí k ho ch u tư và xây d ng cơ b n còn dàn tr i, chưa t p trung cho tr ng i m; thi u cân i u tư theo vùng, theo lĩnh v c phù h p v i chi n lư c phát tri n Ngành; các Ban qu n lý d án làm kiêm nhi m, thi u kinh nghi m qu n lý u tư và xây d ng cơ b n, năng l c chuyên môn y u; m t s d án u th u chưa theo úng quy nh c a Nhà nư c; quá trình qu n lý t khâu l p d án u tư xây d ng, l p thi t k k thu t-t ng d toán n thNm nh chưa th t nghiêm túc, còn thi u cơ s khoa h c; năng l c tư v n thi t k , tư v n giám sát, nhà th u thi công y u nên nhi u d án, công trình ph i i u ch nh, b sung kh i lư ng, ph i kh c ph c các l i trong thi công do ch t lư ng công trình không m b o; công tác báo cáo nh kỳ chưa tuân th theo quy nh; vi c l p h sơ quy t toán công trình hoàn thành còn ch m; th t c bàn giao, qu n lý s d ng, v n hành khai thác công trình sau u tư xây d ng còn lúng túng, m t s công trình chưa phát huy hi u qu . Nguyên nhân c a nh ng t n t i trên là do nh n th c c a cán b làm công tác qu n lý u tư và xây d ng v các quy nh qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph chưa y ; thói quen làm vi c n nang, tuỳ ti n còn ph bi n; năng l c cán b qu n lý u tư và xây d ng cơ b n t B n các ơn v tr c thu c còn y u, thi u cán b , chuyên gia ch ch t m t s v trí quan tr ng; cơ ch chính sách v qu n lý u tư xây d ng c a Chính ph luôn i u ch nh, thay i, b máy qu n lý u tư xây d ng ti p c n, c p nh t không y , không k p th i.
  2. ch n ch nh công tác qu n lý u tư và xây d ng thu c B Th y s n, nh m th c hi n nghiêm túc Ch th s 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch n chính qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n Nhà nư c; các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng hi n hành c a Chính ph , nâng cao tinh th n trách nhi m c a các cá nhân, các ơn v trong lĩnh v c qu n lý u tư và xây d ng, B trư ng B Th y s n ch th : 1. Vi n Kinh t và Quy ho ch Th y s n t p trung l c lư ng, trí tu c a cán b khoa h c trong và ngoài Vi n, ph i h p v i các Vi n nghiên c u khoa h c trong và ngoài Ngành hoàn ch nh Quy ho ch t ng th , các quy ho ch vùng, quy ho ch các lĩnh v c s n xu t thu c Ngành trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong năm 2004. 2. Các ch u tư căn c vào Thông tư s 15/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 c a B Xây d ng hư ng d n các hình th c qu n lý th c hi n d án; Quy t nh s 19/2003/Q -BXD ngày 03/7/2003 c a B Xây d ng ban hành Quy nh i u ki n năng l c ho t ng c a các Ban qu n lý d án xây d ng ki n toàn b máy Ban qu n lý d án ngay trong quý 3 năm 2004, nh m tăng cư ng năng l c qu n lý th c hi n d án c a các ch u tư. 3. Th trư ng các ơn v ư c giao làm ch u tư, các Ban qu n lý d án nêu cao tinh th n trách nhi m, b o m s khách quan, trung th c, nghiêm túc trong xét ch n tư v n kh o sát, l p d án, l p thi t k k thu t-t ng d toán, áp ng yêu c u ch t lư ng c a báo cáo nghiên c u kh thi, c a thi t k k thu t-t ng d toán khi trình duy t. 4. Th trư ng các ơn v , các ch u tư, trư ng Ban qu n lý các d án ph i tuy t i tuân th quy ch u th u; nghiêm c m các bi u hi n tiêu c c trong u th u l a ch n nhà th u dư i b t c hình th c nào. Trong quá trình tri n khai th c hi n u tư và xây d ng, các ch u tư, các Ban qu n lý d án ph i thư ng xuyên tăng cư ng ki m tra, ôn c nhà th u, tư v n giám sát v ch t lư ng công trình, th c hi n y th t c và tuân th các quy nh, quy trình nghi m thu, thanh toán kh i lư ng hoàn thành. Kiên quy t ch ng tình tr ng quan liêu, không theo dõi sát công trình thi công xây d ng; nghiêm c m tuy t i nghi m thu kh ng kh i lư ng, gian l n trong thanh toán. Các ch u tư, các Ban qu n lý d án ph i th c hi n nghiêm túc ch báo cáo nh kỳ hàng tháng, hàng quý, báo cáo năm. Trong quá trình tri n khai th c hi n u tư và xây d ng, n u có vư ng m c v phát sinh, b sung thi t k , kh i lư ng và giá tr , yêu c u ch u tư cùng các bên tư v n giám sát, tư v n thi t k , nhà th u ph i th c hi n l p y các th t c biên b n, xác nh n t i hi n trư ng và báo cáo k p th i cho B xem xét x lý. Khi k t thúc u tư xây d ng, các ch u tư, các Ban qu n lý d án ph i khNn trương t ch c nghi m thu t ng th , th c hi n th t c bàn giao ưa công trình vào v n hành s d ng; ng th i, hoàn t t h sơ hoàn công, l p y h sơ quy t toán theo quy nh c a B Tài chính g i v B Th y s n xem xét phê duy t theo thNm quy n. Các ch u tư, trư ng Ban qu n lý d án không th c hi n k p th i ch báo cáo quy t toán công trình và h ng m c công trình hoàn thành, báo cáo quy t toán tài
  3. chính năm ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t (theo quy 883;nh c a Thông tư 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính “Hư ng d n quy t toán v n u tư”). 5. V K ho ch - Tài chính có trách nhi m: a/ Rà soát l i toàn b các d án u tư thu c B qu n lý ch n ch nh k p th i công tác qu n lý u tư và xây d ng; c ng c , ki n toàn công tác l p k ho ch và phân b k ho ch u tư xây d ng; nghiêm ch nh tuân th nguyên t c ch b trí k ho ch v n u tư xây d ng cho các d án, chương trình khi ã có y th t c ư c phê duy t. Sau khi d án ã ư c phê duy t, V K ho ch – Tài chính ph i b trí th i gian c n thi t cho công tác thi t k k thu t và l p t ng d toán, nh m b o m ch t lư ng tư v n thi t k và ch t lư ng công trình; b/ Nêu cao trách nhi m trong ch n th u tư v n thi t k ; ch n ch nh và tăng cư ng ch t lư ng công tác thNm nh d án, thNm nh thi t k k thu t-t ng d toán các công trình; th c hi n t t công tác tham mưu cho B ban hành các quy t nh phê duy t d án, phê duy t thi t k k thu t-t ng d toán và các văn b n liên quan n u tư và xây d ng m b o cơ s khoa h c, có ch t lư ng, úng pháp lu t và các quy nh hi n hành; c/ Ph i h p v i V T ch c cán b c ng c , tăng cư ng b sung cán b , ki n toàn l i b ph n qu n lý u tư và xây d ng c a V , b o m v phNm ch t, năng l c v chuyên môn, nghi p v nh m th c hi n t t ch c năng tham mưu cho B trong công tác qu n lý u tư và xây d ng; d/ B sung tăng cư ng cán b cho b ph n tài chính, b o m v phNm ch t và chuyên môn t p trung x lý d t i m h sơ báo cáo quy t toán các công trình và h ng m c công trình hoàn thành trình B xem xét phê duy t úng th i gian quy nh, không tình tr ng t n ng kéo dài; / Ch trì ph i h p v i V T ch c cán b và các ơn v liên quan hàng năm l p chương trình t p hu n, b i dư ng công tác qu n lý d án u tư và xây d ng cho các Ban qu n lý d án, các cán b làm công tác qu n lý u tư xây d ng, nh m ph bi n k p th i nh ng ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, nh ng i u ch nh, thay i c a các ch , các quy nh qu n lý u tư và xây d ng . 6. Thanh tra B tăng cư ng công tác thanh tra thư ng xuyên và t xu t các công trình u tư và xây d ng cơ b n; có k ho ch thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph , vi c tri n khai th c hi n các quy t nh c a B trư ng trong lĩnh v c u tư và xây d ng các ơn v tr c thu c B Th y s n. 7. Th trư ng các V , C c, Thanh tra, Văn phòng; Vi n trư ng các Vi n, Giám c các Trung tâm; Hi u trư ng các trư ng Trung h c Th y s n, H i ng qu n tr và T ng giám c các T ng công ty, Giám c các doanh nghi p, Trư ng các Ban qu n lý d án tr c thu c B ch u trách nhi m t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này.
  4. V K ho ch - Tài chính và Thanh tra B có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c th c hi n c a các ơn v và báo cáo B trư ng B Th y s n tình hình tri n khai th c hi n Ch th này. B TRƯ NG B TH Y S N T Quang Ng c
Đồng bộ tài khoản