Chỉ thị số 07/BYT-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 07/BYT-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/BYT-CT tế về tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân do Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/BYT-CT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/BYT-CT Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 1996 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ HÀNH NGH Y, DƯ C TƯ NHÂN Ngày 30 tháng 9 năm 1993 U ban thư ng v Qu c h i ã thông qua Pháp l nh hành ngh y ư c tư nhân cho phép ngư i có tiêu chuNn và i u ki n ư c hành ngh y, dư c tư nhân. Trong th i gian qua, vi c hành ngh y, dư c tư nhân ã t o i u ki n thu n l i cho nhân dân trong khám b nh, ch a b nh, cung ng thu c góp ph n tích c c trong vi c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. Tuy nhiên công tác qu n lý hành ngh y dư c tư nhân nhi u a phương chưa ư c quan tâm úng m c, vi c ki m tra thanh tra chưa làm thư ng xuyên và ch t ch nên nhi u trư ng h p vi ph m pháp lu t chưa ư c phát hi n và x lý nghiêm minh như hành ngh , qu ng cáo quá kh năng chuyên môn; hành ngh không có gi y phép, vi ph m quy ch chuyên môn, thu c gi tuy có gi m nhưng thu c kém phNm ch t, thu c nh p l u v n lưu hành trên th trư ng làm nh hư ng t i s c kho và tính m ng ngư i b nh. th c hi n nghiêm ch nh Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân và b o m an toàn s c kho nhân dân, B trư ng B Y t ch th các giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ngay các yêu c u sau: 1. Tăng cư ng và c ng c b ph n chuyên trách qu n lý ch t ch các cơ s hành ngh y, dư c tư nhân trong a bàn c a t nh. 2. Ch n ch nh vi c t ch c xét duy t c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh y dư c tư nhân theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c cho ngư i hành ngh y dư c tư nhân h c t p các quy nh c a pháp lu t v hành ngh y dư c tư nhân và nh ng quy nh v chuyên môn k thu t y dư c, nh ng ki n th c m i v y h c nh ng ngư i hành ngh t giác th c hi n ng th i nâng cao ki n th c chuyên môn áp ng yêu c u ngày càng cao c a y h c Vi t Nam cũng như y h c th gi i. 4. T ch c, hư ng d n cho các cơ s hành ngh y dư c tư nhân tham gia công tác chăm sóc s c kho ban u, cùng v i ngành y t th c hi n t t chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân t nay n năm 2000 và 2020. 5. Ti n hành thư ng xuyên công tác ki m tra, thanh tra hành ngh y dư c tư nhân. T ch c thanh tra chuyên ngành y t các a phương ph i ư c ki n toàn m b o s lư ng và ch t lư ng ho t ng. T tháng 7/1996 n h t năm 1996, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ti n hành ki m tra, thanh tra c ng c tr t t k cương trong lĩnh v c hành ngh y dư c tư nhân. c bi t chú tr ng vi c l p l i tr t
  2. t th trư ng thu c k c thu c y h c c truy n, lo i tr thu c gi , thu c kém phNm ch t, thu c quá h n dùng, thu c nh p l u, thu c không ư c phép lưu hành. Kiên quy t x lý nh ng cơ s hành ngh y, dư c tư nhân b t h p pháp, nh ng ngư i hành ngh vi ph m pháp lu t ng th i cũng bi u dương nh ng ngư i có thành tích chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. K ho ch ki m tra, thanh tra ư c ti n hành như sau: 5.1 B y t thành l p Ban ch o do B trư ng B Y t làm trư ng Ban và m i các B , cơ quan có liên quan tham gia. 5.2 a phương, Giám c S Y t xây d ng k ho ch hành ng và trình Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t và ra quy t nh thành l p Ban ch o, S Y t là thư ng tr c c a ban cùng v i s tham gia c a các Ban, ngành có liên quan. 5.3 Kinh phí chi cho ho t ng ki m tra, thanh tra hành ngh y dư c tư nhân s ư c trích t các ngu n sau: - T ngu n h tr c a ngân sách Nhà nư c ư c b trí trong kinh phí s nghi p y t hàng năm. Giám c S Y t ph i h p v i Giám c S Tài chính - V t giá trình Ch t ch U an nhân dân t nh quy t nh. - Ngu n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t theo quy nh c a Liên B Tài chính - Y t . 5.4 T 15/7/1996 n h t tháng 8/1996 B Y t s ch o làm i m 2 thành ph Hà N i và Thành ph H Chí Minh sau ó sơ k t rút kinh nghi m t ch c ki m tra, thanh tra trong ph m vi c nư c. 5.5 N i dung ki m tra, thanh tra th ng nh t theo hư ng d n c a B Y t . Nh n ư c Ch th này, Giám c S Y t ph i có k ho ch t ch c tri n khai ngay và nh kỳ hàng tháng báo cáo k t qu th c hi n v B . Nguyên Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản