Chỉ thị số 08/1998/CT-NHNN14

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 08/1998/CT-NHNN14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/1998/CT-NHNN14 về việc nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn, hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/1998/CT-NHNN14

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 08/1998/CT-NHNN14 Hà N i, ngày 03 tháng 10 năm 1998 CH THN V VI C NÂNG CAO CH T LƯ NG TÍN D NG, GÓP PH N TĂNG TRƯ NG KINH T VÀ M B O AN TOÀN, HI U QU I V I H TH NG NGÂN HÀNG Nh m nâng cao ch t lư ng tín d ng, m b o ho t ng an toàn và hi u qu iv i h th ng Ngân hàng, góp ph n thúc Ny tăng trư ng kinh t , gi m n quá h n; Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam yêu c u T ng giám c (Giám c) Ngân hàng thương m i, Ngân hàng u tư và Phát tri n th c hi n m t s n i dung sau ây: 1. Các Ngân hàng ti n hành t phân lo i, ánh giá th c tr ng dư n và n quá h n n th i i m 30/6/1998 theo n i dung phương pháp phân lo i tín d ng áp d ng theo Quy t nh 299/Q -NH5 ngày 13/11/1996 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c "Ban hành quy ch phân lo i dư n cho vay c a t ch c tín d ng". Trên cơ s ó, t ng ngân hàng ph i xây d ng phương án thu h i và x lý n quá h n, ph n u gi m th p dư n quá h n xu ng dư i 5% trong năm 1999. a) i v i dư n quá h n bình thư ng: Các Ngân hàng áp d ng bi n pháp thu n thông thư ng. b) i v i dư n quá h n khó òi: Căn c quy nh hi n hành, c n th c hi n các bi n pháp x lý như sau: - i v i các kho n n ã quá h n trư c 30/6/1998, n u doanh nghi p (bên vay) ang th t s g p khó khăn, các ngân hàng ư c phép thu h i ph n v n g c trư c và thu h i lãi sau. Trong trư ng h p bên vay v n ã tr xong n g c, chưa tr lãi thì kh ư c v n lưu l i t i ngân hàng và có k ho ch thu d n theo tho thu n c a hai bên. - i v i nh ng kho n n ã quá h n trên 12 tháng, bên vay v n ch có kh năng tr g c và lãi theo lãi su t thông thư ng, T ng giám c (Giám c) Ngân hàng thương m i, Ngân hàng u tư và phát tri n xem xét và quy t nh không thu lãi quá h n (thu lãi theo lãi su t thông thư ng) cho t ng trư ng h p c th . - i v i n quá h n mà Ngân hàng ã xi t n ho c ư c gán n b ng tài s n mà các tài s n ó có y h sơ và quy n s h u h p pháp thì th c hi n vi c phát m i, hoá giá thu h i n . Trư ng h p chưa th x lý ngay do không có th trư ng, ho c tiêu th ch m, các ngân hàng có phương án s d ng và phương án x lý tài s n xi t n , gán n báo cáo Ngân hàng Nhà nư c. Vi c h ch toán gi m n ư c th c hi n khi Ngân hàng có quy n s h u tài s n (n u là t thì có quy n s d ng t). V k toán -
  2. tài chính có trách nhi m hư ng d n nghi p v h ch toán gi m dư n cho các Ngân hàng thương m i. - i v i nh ng tài s n các Ngân hàng ang qu n lý chưa th t c h ch toán gi m n ph i tích c c làm vi c v i cơ quan h u quan x lý n theo n i dung trên. - i v i nh ng tài s n liên quan n v án ang trong th i gian ch các cơ quan lu t pháp phán xét, cho phép các Ngân hàng căn c h sơ vay n và các h sơ có liên quan, h ch toán theo dõi n riêng cho t ng trư ng h p c th (không h ch toán n quá h n). Vi c x lý n s ư c th c hi n khi có quy t nh x lý ã có hi u l c pháp lu t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - i v i các trư ng h p tình hình tài chính c a doanh nghi p bình thư ng nhưng th hi n s c tình dây dưa ch m tr thì báo cáo B ch qu n (n u là các doanh nghi p tr c thu c B , ngành), U ban nhân dân t nh, thành ph (n u là doanh nghi p a phương) và thông báo n U ban Nhân dân qu n, huy n, th xã, phư ng, xã, th tr n s t i (n u là các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, h tư nhân) ôn c và h tr doanh nghi p tr n , ho c dùng các bi n pháp cư ng ch bu c ph i tr n ; h t th i gian gia h n n mà bên vay v n chưa hoàn tr thì các ngân hàng kh i ki n trư c toà kinh t ho c toà án nhân dân ( i v i nh ng nơi chưa có toà kinh t ) ng th i ư c phép ăng báo vi c kh i ki n n u xét th y c n thi t. c) i v i dư n có nh hư ng thiên tai, bão l t, h n hán ư c x lý theo các văn b n, quy nh hi n hành. d) i v i dư n Ngân hàng quá h n do doanh nghi p không th c hi n ư c k ho ch s n xu t, kinh doanh d n n thua l ..., ngoài bi n pháp gia h n n , giãn n theo quy nh t i Ch th 09/CT-NH1 ngày 27/8/1997 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c "X lý m t s v n c th v i u ki n và th t c tín d ng", các ngân hàng ư c phép xem xét quy nh l i th i h n vay phù h p v i kh năng hoàn v n c a d án ( ã ư c tính toán i u ch nh theo các bi n ng) và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Dư n c a các kho n vay ư c nh l i th i h n n ch ư c phép t i a b ng 15% t ng dư n c a toàn b h th ng Ngân hàng ó. Th t c h sơ và h ch toán k toán ư c áp d ng theo quy nh hi n hành. e) i v i dư n quá h n m i phát sinh t 1/7/1998: Các Ngân hàng cũng phân lo i n và th c hi n các bi n pháp thu n như ã nêu trên ây. Trong x lý n quá h n theo các quy nh t i ph n 1 này các Ngân hàng c n chú ý không quá th i hi u kh i ki n (06 tháng) d n n m t v n. 2. i v i các kho n cho vay m i phát sinh sau ch th này các ngân hàng ph i nâng cao quy n t ch , t ch u trách nhi m, c th : a. i v i các kho n cho vay theo lãi su t thông thư ng: các Ngân hàng ch u trách nhi m thNm nh hi u qu , kh năng hoàn v n c a d án. Qua thNm nh n u xét th y h sơ vay v n không m b o y tính pháp lý, không có kh thi v th trư ng, công ngh l c hâu, không áp ng yêu c u v tài chính và kh năng tr n , ngân hàng ư c quy n t ch i cho vay, ng th i thông báo n ơn v vay v n và báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph (n u là các doanh nghi p a phương), B , ngành ch
  3. qu n (n u doanh nghi p tr c thu c B , ngành), U ban nhân dân s t i (n u là các doanh nghi p tư nhân, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, h tư nhân, h s n xu t); trong ó ph i nói rõ lý do t ch i cho vay. nh kỳ 15 ngày (1, 16 hàng tháng) các ngân hàng t ng h p theo h th ng các trư ng h p t ch i cho vay báo v Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Tín d ng) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . b) i v i các kho n cho vay lãi su t ưu ãi theo k ho ch Nhà nư c: các ngân hàng ư c giao nhi m v cho vay ph i ti n hành như quy trình kho n vay theo lãi su t thông thư ng. Qua thNm nh n u xét th y d án không kh thi ho c vi c u tư không mang l i hi u qu , không m b o kh năng an toàn v n tín d ng thì không ư c cho vay, ng th i có thông báo k t qu thNm nh cho ch d án, nêu rõ lý do t ch i; và báo cáo ngay n B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B ch qu n ho c U ban nhân dân t nh, thành ph (n u là doanh nghi p a phương) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i v i các d án ang cho vay d dang, do nguyên nhân khách quan d n n không có hi u qu , doanh nghi p chưa có các bi n pháp kh c ph c, các ngân hàng ư c phép t m th i ình ch cho vay. Vi c ình ch cho vay ph i thông báo cho doanh nghi p lý do và th i gian c th ng th i báo cáo ngay n B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B ch qu n ho c U ban nhân dân t nh, thành ph (n u là doanh nghi p a phương) xin ý ki n và ch ư c th c hi n cho vay ti p khi có văn b n ch o c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. Trư ng h p do nguyên nhân ch quan v phía khách hàng các Ngân hàng ph i ch m d t vi c cho vay và áp d ng các bi n pháp thu h i n trư c h n. c) i v i các kho n cho vay theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph , các ngân hàng th c hi n úng theo các quy nh pháp lu t hi n hành, trong trư ng h p phát sinh vư ng m c báo cáo v Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét, x lý. 3. Các Ngân hàng Ny m nh huy ng và t p trung ngu n v n u tư cho các d án có hi u qu , th c hi n các m c tiêu, các chương trình kinh t quan tr ng c a Nhà nư c, tránh u tư dàn tr i, kém hi u qu , chú tr ng u tư phát tri n nông, lâm, ngư nghi p, s n xu t các m t hàng có giá tr xu t khNu, phát tri n kinh t nông thôn... th c hi n t t các chương trình ch nh c a Chính ph : cho vay kh c ph c h u qu cơn bão s 5, h n hán, cho h nghèo và sinh viên vay... 4. Các Ngân hàng ki n toàn và s p x p l i i ngũ cán b tín d ng theo hư ng l a ch n và b trí nh ng cán b có trình chuyên môn, trung th c và tâm huy t v i ngành, v i công vi c tín d ng. B trí (t ng lo i) cán b thích h p, i v i nh ng cán b không kh năng m nhi m công vi c thì b trí công tác khác, n u có khuy t i m thì tuỳ m c vi ph m x lý theo quy nh c a pháp lu t. Nh m nâng cao năng l c công tác c a cán b , H c vi n Ngân hàng có k ho ch t ch c thư ng xuyên các l p ào t o chuyên sâu v k năng ánh giá, thNm nh và cho vay theo d án. N i dung ào t o ph i phù h p v i i tư ng h c viên, quy trình thNm nh d án các quy mô khác nhau. V T ch c cán b ào t o Ngân hàng Nhà nư c cùng Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam kh o sát, xây d ng án tri n khai
  4. thí i m v tiêu chuNn hoá cán b tín d ng và ti n hành t p hu n nghi p v , ki m tra sát h ch, ánh giá năng l c chuyên môn t ng lo i cán b tín d ng làm cơ s b trí úng ngư i, úng vi c; trong khuôn kh án, cán b tín d ng ư c phân thành các nhóm chính: Cán b tín d ng m nhi m cho vay d án quy mô l n, v a và nh , các d án, chương trình ch nh c a Chính ph , h s n xu t, cho vay c m c . ng th i, V T ch c cán b và ào t o ti n hành nghiên c u xu t các b , ngành liên quan có ch lương phù h p v i công vi c và trách nhi m t ng lo i cán b tín d ng. Vi c ti n hành thí i m b t u t 01/10/1998 và sơ k t trư c ngày 31/03/1999. Trên cơ s k t qu này s tri n khai áp d ng cho các ngân hàng khác. Cán b tín d ng ph i ch p hành y các quy nh hi n hành v th l tín d ng ng n h n, trung và dài h n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các văn b n hư ng d n nghi p v c th c a Ch T ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) các Ngân hàng thương m i, Ngân hàng u tư và Phát tri n. 5. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, ki m soát thư ng xuyên i v i ho t ng tín d ng. Vi c ki m tra này là trách nhi m c a ki m soát n i b m i t ch c tín d ng. T ng Ngân hàng có k ho ch tăng cư ng c v s lư ng, ch t lư ng i ngũ ki m soát n i b . Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c t p trung m t s cán b thanh tra viên có kinh nghi m v công tác tín d ng t i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c và Ngân hàng Trung ương, thành l p 6 oàn ki m tra ch t lư ng tín d ng t i các t nh C n Thơ, ng Nai, Bình nh, c L c, Hà Tây và L ng Sơn ( i v i t t c các NHTM qu c doanh, Ngân hàng u tư và Phát tri n, Ngân hàng thương m i c ph n trên a bàn). Th i gian tri n khai t ngày 01/10/1998 n 31/03/1999. 6. Th trư ng các V , C c thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c các t nh, thành ph , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) các ngân hàng thương m i, Ngân hàng u tư và Phát tri n có trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này. Trong quá trình th c hi n, có phát sinh vư ng m c, các ơn v báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét và gi i quy t. Qu Lư ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản