Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg về việc tăng cường công tác giám định đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/2002/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2002/CT-TTg Hà N i, ngày 25 tháng 2 năm 2002 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC GIÁM NNH U TƯ Công tác giám nh u tư ã ư c quy nh t i i u 20 Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph ; B K ho ch và u tư ã có Thông tư s 01/2000/TT-BKH ngày 10 tháng 01 năm 2000 hư ng d n th c hi n. Tuy nhiên, công tác này chưa ư c các B , ngành, a phương quan tâm y nên hi u qu c a công tác giám nh u tư còn h n ch ; m t s B , ngành, a phương còn chưa t ch c th c hi n. Nh m tăng cư ng qu n lý u tư và xây d ng, b o m u tư có hi u qu và nâng cao ch t lư ng các công trình, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương, ch u tư t ch c tri n khai th c hi n nghiêm ch nh công tác giám nh u tư ư c quy nh t i Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, trong ó lưu ý m t s công vi c sau ây: 1. Ch u tư: - T ch c tri n khai th c hi n d án, l p và g i báo cáo nh kỳ vi c th c hi n d án cho cơ quan ư c giao làm u m i giám nh u tư theo dõi, giám sát, ánh giá, h tr qu n lý d án. N i dung báo cáo theo hư ng d n t i Thông tư s 01/2000/TT- BKH ngày 10 tháng 01 năm 2000 c a B K ho ch và u tư; - Báo cáo k p th i v i c p có thNm quy n quy t nh u tư và cơ quan t ch c giám nh u tư v nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n u tư d án; ki n ngh các gi i pháp cơ quan t ch c giám nh u tư t ng h p, phân tích, ánh giá và trình c p có thNm quy n gi i quy t; - Ch u trách nhi m i v i m i phát sinh, do không ư c x lý k p th i và không th c hi n y các quy nh v giám nh u tư; các c p có thNm quy n không gi i quy t i u ch nh d án u tư khi d án không th c hi n giám nh u tư. 2. Cơ quan tr c ti p qu n lý ch u tư : - Theo dõi, ôn c các Ch u tư th c hi n y quy nh v giám nh u tư; - T ng h p tình hình th c hi n d án, phát hi n khó khăn, cùng cơ quan giám nh u tư tháo g vư ng m c Ny nhanh ti n tri n khai d án. 3. Các B , ngành, a phương :
  2. - B K ho ch và u tư là cơ quan u m i giúp Chính ph theo dõi, hư ng d n nghi p v , ki m tra vi c t ch c th c hi n công tác giám nh u tư, tr c ti p t ch c giám nh u tư các d án nhóm A, nh kỳ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph gi i quy t các vư ng m c chung v u tư. - Các B , ngành, a phương không hình thành t ch c m i chuyên trách nhưng ph i ch nh ngay b ph n công tác làm u m i ch u trách nhi m thư ng xuyên v giám nh u tư. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr các T ng công ty, Giám c các doanh nghi p ch o và t ch c tri n khai th c hi n t t Ch th này. B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph vào tháng 7 năm 2002 v k t qu th c hi n Ch th này c a các B , ngành, a phương, ơn v . Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản