Chỉ thị số 08/2002/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 08/2002/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/2002/CT-UB về việc triển khai chiến dịch Quốc gia tiêm nhắc lại Vacxin Sởi do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/2002/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :08/2002/CT-UB Hà N i, ngày 28 tháng 02 năm 2002 CH THN V VI C TRI N KHAI CHI N DNCH QU C GIA TIÊM NH C L I VACXIN S I CHO TR EM T 9 THÁNG N 10 TU I TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I TRONG THÁNG 3 NĂM 2002 Trong các ngày t 5 n 10/12/2002, thành ph Hà N i ã t ch c tiêm nh c l i li u 2 vacxin phòng b nh s i cho tr em t 9 tháng n 12 tu i, m b o ch t lư ng, an toàn và t t l trên 95,5% tr em trong di n tu i ư c tiêm ch ng. Do v y, trong năm 2001, s b nh nhân s i trên a bàn Hà N i ã gi m 96,6% so v i năm 2000. Tuy nhiên, ó ch là chi n d ch thí i m trên quy mô thành ph nên hi n nay ã có d u hi u b nh s i có th xâm nh p vào Hà N i t các t nh lân c n. Th c hi n Ch th s 17/2001/CT - TTg, ngày 20/7/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c tri n khai chi n d ch Qu c gia tiêm nh c l i vacxin phòng b nh s i cho tr em t 9 tháng n 10 tu i trong năm 2002, ng th i, duy trì k t qu kh ng ch b nh s i và ti n t i lo i tr b nh s i vào năm 2010, y ban nhân dân thành ph Hà N i ch th : 1. Giao S Y t ( làm cơ quan thư ng tr c) xây d ng k ho ch chi ti t và ch ng ph i h p v i các ngành, oàn th t ch c tri n khai Chi n d ch nhanh g n trong th i gian 6 ngày t 26 n 31/3/2002, m b o ch t lư ng và an toàn, không x y ra tai bi n; t ch tiêu trên 99% tr em t 9 tháng n 10 tu i ư c tiêm vacxin phòng b nh s i. 2. S Tài chính V t giá m b o cung c p , k p th i kinh phí ph c v chi n d ch và hư ng d n cơ quan tài chính qu n, huy n m b o ngân sách các a phương tri n khai Chi n d ch. 3. S Văn hóa và Thông tin hư ng d n các qu n, huy n, xã, phư ng t ch c tuyên truy n sâu r ng trong nhân dân góp ph n làm cho Chi n d ch tiêm vacxin s i c a Thành ph t k t qu . 4. S Giáo d c và ào t o hư ng d n các Phòng Giáo d c và ào t o qu n, huy n, các trư ng h c ph i h p ch t ch v i ngành Y t t ch c t t công tác i u tra i tư ng và tiêm vacxin phòng b nh s i cho các cháu t i các nhà tr , trư ng m u giáo và các trư ng ti u h c, ng th i tham gia ch o, ki m tra Chi n d ch tiêm phòng. 5. UBND qu n, huy n t p trung ch o các n i dung sau:
  2. - Ch o Trung tâm Y t qu n, huy n xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai Chi n d ch. - Ch o các Phòng, Ban, oàn th liên quan có k ho ch c th tham gia ki m tra, giám sát công tác t ch c Chi n d ch và t o i u ki n (nhân l c, v t l c, tài l c…) Chi n d ch tiêm ch ng t k t qu . - Ch o UBND phư ng, xã, th tr n t o i u ki n và h tr kinh phí cho các ho t ng c a Chi n d ch. 6. ngh y ban M t tr n T qu c, Liên oàn Lao ng, H i Liên hi p Ph n , oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i c u chi n binh, H i ch Th p Thành ph , y ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph ng viên các h i viên, oàn viên tích c c tham gia Chi n d ch; Ph i h p h tr , ki m tra trong t Chi n d ch theo phân công c a ơn v thư ng tr c. UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành tri n khai th c hi n t t nhi m v ư c giao, báo cáo k t qu th c hi n v UBND Thành ph ( qua S Y t ) sau khi k t thúc Chi n d ch. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản