Chỉ thị số 08/2004/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 08/2004/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/2004/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/2004/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2004/CT-BYT Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2004 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG CH NG B NH VIÊM ĐƯ NG HÔ H P C P DO VI RÚT Theo thông báo c a T ch c Y t Th gi i, hi n nay m t s b nh truy n nhi m gây d ch v n ti p t c di n bi n ph c t p: S t xu t huy t, Ebola, T , Cúm, c bi t là SARS và Cúm A - H5N1. B nh x y ra r i rác h u h t các qu c gia c a 5 châu l c. T i m t s nư c trong khu v c, d ch cúm gia c m v n ti p t c ghi nh n. T i Thái Lan, t u năm n nay ã ghi nh n 16 trư ng h p m c, trong ó có 11 trư ng h p t vong do vi rút cúm A - H5N1. T i Vi t Nam, theo báo cáo c a các a phương, tình hình d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút ti p t c di n bi n ph c t p. T u năm n nay (01/10/2004) ghi nh n 27 trư ng h p m c, trong ó có 20 trư ng h p t vong, c bi t trong các tháng 8, 9/2004, t i các t nh Hà Tây, H u Giang, Trà Vinh, Hà N i ã ghi nh n 9 trư ng h p viêm ph i do vi rút có liên quan n d ch cúm gia c m, trong ó có 4 trư ng h p xét nghi m dương tính v i vi rút cúm A - H5N1 và ã t vong. Vì v y, nguy cơ bùng phát d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút trong mùa ông - Xuân t i là r t l n. khNn trương tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch, không d ch lan r ng, kéo dài, B trư ng B Y t Ch th : 1. Giám c S Y t các t nh/thành ph tr c thu c Trung ưng a) Tham mưu cho y ban nhân dân T nh/Thành ph tăng cư ng các ho t ng c a Ban ch o phòng ch ng d ch SARS và cúm gia c m trên ngư i t i các c p a phương. b) Ph i k t h p ch t ch v i cơ quan thú y trong công tác ki m tra, giám sát tình hình d ch cúm gia c m n t n thôn, p, xã, phư ng, h gia ình. S d ng r ng rãi Cloramin B kh trùng, tNy u , x lý tri t d ch. Có bi n pháp phòng h cho cán b y t và nh ng ngư i tr c ti p tham gia x lý d ch t i a phương, cơ s . c) i v i các a phương có c a khNu qu c t , c n ki m tra ch t ch khách nh p c nh t các vùng ang có d ch, vùng có d ch cũ, không d ch b nh xâm nh p. d) Ch o các ơn v tr c thu c giám sát ch t ch các trư ng h p viêm ư ng hô h p c p do vi rút t i khu v c có d ch cúm gia c m, phát hi n s m, i u tr k p th i theo úng "Hư ng d n chNn oán, x trí và phòng lây nhi m viêm ư ng hô h p c p n ng do vi rút" ban hành theo Quy t nh s 158/2004/Q -BYT ngày 19/01/2004 c a B trư ng B Y t .
  2. e) Tuyên truy n, hư ng d n nhân dân th c hi n 4 bi n pháp phòng ch ng d ch cúm gia c m lây sang ngư i ban hành kèm theo Công văn s 1156/DP/AIDS-DT ngày 02/8/2004 c a B Y t . f) Cân i kinh phí, m b o thu c, hóa ch t, v t tư chuyên d ng d tr ph c v cho công tác phòng ch ng d ch cũng như trang b phòng h cá nhân cho cán b tr c ti p tham gia i u tra và x lý d ch, i u tr b nh nhân. g) Thư ng xuyên báo cáo y ban nhân dân T nh/Thành ph v tình hình d ch b nh và các ho t ng phòng ch ng d ch tri n khai t i a phương, th c hi n nghiêm túc Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch ban hành kèm theo Quy t nh s 4880/2002/Q -BYT ngày 06/12/2002 c a B trư ng B Y t . 2. Các Vi n: V sinh d ch t Trung ương, Pasteur Thành ph H Chí Minh, Pasteur Nha Trang, V sinh d ch t Tây Nguyên a) Ch o các a phương tăng cư ng các ho t ng giám sát phát hi n, chNn oán xác nh nguyên nhân gây b nh, ngu n lây, ch ng tri n khai các bi n pháp ki m soát các y u t nguy cơ gây d ch. T ch c các l p t p hu n phòng ch ng d ch cho các a phương trong khu v c ph trách. b) D tr hóa ch t kh khuNn, thi t b , v t tư chuyên d ng, tri n khai các ho t ng ch ng d ch, s n sàng h tr a phưng khi có d ch. 3. C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS - B Y t a) Tham mưu cho B trư ng B Y t trong vi c ch o công tác phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút trên ph m vi toàn qu c và các b nh d ch khác trong mùa ông - Xuân 2004 - 2005. b) Tr c ti p ch o, ôn c, ki m tra các a phương, ơn v thu c h y t d phòng tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch. 4. V i u tr - B Y t a) Ti p t c ch o t p hu n cho cán b h i u tr , ki m tra công tác i u tr b nh viêm ư ng hô h p c p do vi rút trong ph m vi c nư c. b) Ch o các Vi n/B nh vi n tr c thu c B , b nh vi n T nh/Thành ph chuNn b y thu c, trang thi t b h i s c c p c u và các phương ti n c n thi t s n sàng ti p nh n, c p c u và i u tr b nh nhân. c) Xây d ng phác c p c u, i u tr , hư ng d n các cơ s i u tr trong c nư c th c hi n. 5. V K ho ch - Tài chính - B Y t T ng h p và i u ph i các ngu n l c t ngân sách nhà nư c, các t ch c trong và ngoài nư c tài tr cho công tác phòng ch ng d ch.
  3. 6. Các ơn v khác tr c thu c B Y t Ph i h p v i các ơn v có liên quan trong vi c t ch c phòng ch ng d ch khi có yêu c u trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao. Nh n ư c Ch th này, Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tri n khai ngay các ho t ng trên và báo cáo k t qu v B Y t . B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản