Chỉ thị số 08/2005/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 08/2005/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/2005/CT-UB về tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2005 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/2005/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 08/2005/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2005 CH THN V TĂNG CƯ NG V N NG HI N MÁU NHÂN O NĂM 2005 Hi n máu nhân o là m t trong nh ng ho t ng xã h i mang ý nghĩa nhân o, t thi n, c n ư c th c hi n thư ng xuyên, liên t c và tri n khai sâu r ng trong toàn th cán b , công ch c, l c lư ng võ trang, h c sinh, sinh viên và nhân dân cùng tham gia. Trong năm 2004, phong trào hi n máu nhân o c a thành ph ti p t c phát tri n, t ư c 62.550 lư t ngư i hi n máu, áp ng m t ph n áng k nhu c u c p c u và i u tr cho các B nh vi n c a thành ph và B nh vi n Trung ương óng trên a bàn thành ph . Tuy nhiên, hàng năm v i s lư ng máu ư c cung c p u tăng lên nhưng v n còn th p so v i nhu c u c p c u và i u tr b nh nhân c a thành ph . Nh m áp ng nhu c u cung c p máu và máu an toàn cho ngư i b nh, y ban nhân dân thành ph Ch th như sau : 1. Th trư ng các S -ngành, oàn th thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n, các cơ quan, ơn v , Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c, ơn v l c lư ng vũ trang trên a bàn thành ph ti p t c tăng cư ng công tác v n ng Hi n máu nhân o, trong năm 2005 ph n u t trên 70.000 lư t ngư i hi n máu, ch t lư ng máu t t trên 93%, tích c c v n ng hi n máu b ch lo i 350ml, 450ml, t trên 10% s lư t ngư i hi n máu. 1.1- Giao Ban ch o v n ng Hi n máu nhân o các qu n-huy n ph n u v n ng t trên 39.000 lư t ngư i hi n máu trong năm 2005, theo ch tiêu phân b như sau : + Qu n 1, 10, Bình Th nh: 2.600 lư t ngư i + Qu n 3, 5, 11: 2.500 lư t ngư i + Qu n 6, Phú Nhu n, Gò V p: 2.400 lư t ngư i + Qu n Th c: 2.100 lư t ngư i + Qu n 8, Tân Bình: 1.900 lư t ngư i + Qu n 4: 1.400 lư t ngư i
  2. + Qu n 7, 9 , Bình Tân, Tân Phú: 1.200 lư t ngư i + Qu n 2, 12, huy n Bình Chánh: 900 lư t ngư i + Huy n C Chi: 500 lư t ngư i + Huy n Hóc Môn, Nhà Bè, C n Gi :400 lư t ngư i. 1.2- Giao Trung tâm Hi n máu nhân o thành ph ph i h p v i các S -ngành, oàn th và các cơ quan, ơn v l c lư ng võ trang, các Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c trên a bàn thành ph v n ng ít nh t 10% cán b công nhân viên tham gia hi n máu nhân o, t ch t lư ng máu t t trên 90% và ph n u t trên 31.000 lư t ngư i hi n máu trong năm 2005. 2. Ban ch o v n ng Hi n máu nhân o các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n c n có k ho ch c th t ch c tri n khai th c hi n ch tiêu ư c giao, m b o s lư ng và ch t lư ng v máu, tích c c v n ng Hi n máu tình nguy n, phù h p v i nguyên t c nhân o Qu c t Ch th p , và th c hi n úng quy nh v ch b i dư ng cho ngư i hi n máu nhân o theo Thông tư Liên B s 12/2004/TTLT-BTC- BYT ngày 25 tháng 02 năm 2004 c a B Y t -Tài chính. 3. Th trư ng các S -ngành, oàn th c a thành ph , các cơ quan, ơn v l c lư ng võ trang, các Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c trên a bàn thành ph có k ho ch c th t ch c cho cán b công ch c, h c sinh, sinh viên hi n máu nhân o trong năm 2005 ; ph i h p v i Trung tâm Hi n máu nhân o thu c H i Ch th p thành ph t ch c t t các a i m ti p nh n máu t i cơ quan, ơn v ; y t cơ quan có trách nhi m ki m tra s c kh e và tuy n ch n cán b , công nhân viên có i u ki n hi n máu nhân o. 4. S Văn hóa và Thông tin, các cơ quan Báo, ài thành ph ph i h p v i H i Ch th p thành ph có k ho ch c th thông tin tuyên truy n, v n ng toàn dân tham gia Hi n máu nhân o. ài Truy n hình thành ph ph i h p Trung tâm Hi n máu nhân o xây d ng k ho ch tuyên truy n hàng năm nhân ngày 07 tháng 4 “Ngày toàn dân Hi n máu tình nguy n” và m chuyên m c “Hi n máu c u ngư i”, có k ho ch tuyên truy n các t cao i m c a chương trình Hi n máu nhân o thành ph . 5. S Y t ch o B nh vi n Truy n máu Huy t h c ph i h p ch t ch v i Trung tâm Hi n máu nhân o m b o công tác chuy n giao máu t s lư ng, ch t lư ng và m b o yêu c u chuyên môn, k thu t, trang thi t b xét nghi m, phân tích máu, b o m an toàn trong truy n máu cho b nh nhân ; ng th i ch o các Trung tâm Y t qu n-huy n, y t c a các cơ quan S -ngành, oàn th , L c lư ng võ trang, Công ty, Xí nghi p, Trư ng h c tích c c tham gia tuyên truy n v n ng hi n máu, nh m m b o cung c p ngu n máu có ch t lư ng và an toàn. 6. Trung tâm Hi n máu nhân o thành ph c n có k ho ch tăng cư ng trang thi t b ph c v ti p nh n máu, ph i h p v i Trung tâm Truy n máu khu v c B nh vi n Ch R y trong vi c chuy n giao máu s lư ng và m b o ch t lư ng máu.
  3. y ban nhân dân thành ph yêu c u các S -ngành, oàn th thành ph và các cơ quan, ơn v l c lư ng võ trang, các Trư ng h c trên a bàn thành ph , y ban nhân dân các qu n-huy n ti p t c tăng cư ng công tác tuyên truy n v n ng Hi n máu nhân o và ph i h p t ch c th c hi n t t Ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH Nơi nh n : -B Yt PHÓ CH TNCH - H i Ch th p Vi t Nam - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND. TP - Thư ng tr c UBND. TP - Ban Tư tư ng Văn hóa Thành y - UBMTTQ và các oàn th TP - Các S -ngành thành ph Nguy n Thành Tài - UBND các Qu n-huy n - H i Ch th p thành ph - B nh vi n Ch R y - B nh vi n Truy n máu Huy t h c - Các Báo, ài thành ph - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu (VX/P)
Đồng bộ tài khoản