Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
7
download

Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 08/CT-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2008 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng và Chương trình hành ng c a B ban hành kèm theo Quy t nh 350/Q -BGTVT ngày 09/2/2006, các cơ quan, ơn v thu c B Giao thông v n t i ã t ch c th c hi n công tác phòng ch ng tham nhũng có k t qu bư c u. Tuy nhiên, trong quá trình th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng, các cơ quan, ơn v thu c B v n còn sai sót, t n t i: - Có ơn v , cá nhân chưa th c hi n nghiêm ch nh các ch o c a B trong vi c ch p hành, ch chính sách, trong ó có vi c th c hi n các k t lu n thanh tra, ki m tra c a c p có thNm quy n; vi c ki m i m, x lý trách nhi m chưa ư c th c hi n nghiêm; công tác công khai, minh b ch chưa ư c th c hi n tri t ; - M c dù ã ư c ôn c, nh c nh , song còn m t s cơ quan, ơn v thu c B chưa tri n khai và làm h t trách nhi m theo phân công t i Chương trình hành ng c a B Giao thông v n t i th c hi n lu t phòng, ch ng tham nhũng (k ho ch tri n khai chưa c th , chưa ch ng có bi n pháp phù h p tri n khai các quy nh c a nhà nư c quy nh c th và hư ng d n thi hành Lu t phòng ch ng tham nhũng…); - Còn có lĩnh v c chưa th c s ư c quan tâm úng m c, ti m Nn nguy cơ x y ra tiêu c c, tham nhũng. Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v công tác phòng, ch ng tham nhũng (văn b n s 7163/VPCP-V.I ngày 10/12/2007; văn b n s 213/VPCP-V.I ngày 09/01/2008; văn b n s 826/VPCP-V.I ngày 04/02/2008); ng th i ti p t c, tăng cư ng công tác phòng, ch ng tham nhũng trong ngành giao thông v n t i có hi u qu , B trư ng B Giao thông v n t i ch th : 1. Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B : a. Theo ch c năng, nhi m v ư c giao nghiên c u và tri n khai th c hi n t t các văn b n c a các c p v phòng, ch ng tham nhũng (có ph l c kèm theo). b. Ti p t c th c hi n Chương trình hành ng c a B th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ban hành kèm theo Quy t nh 350/Q -BGTVT ngày 09/02/2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i, trong ó c n c bi t chú ý th c hi n t t các bi n pháp phòng ng a, tăng cư ng x lý nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t.
  2. c. Gương m u, quy t li t trong u tranh phòng, ch ng tham nhũng; có chương trình, k ho ch c th v phòng, ch ng tham nhũng và thư ng xuyên ki m tra, ôn c vi c th c hi n; b o m công khai, minh b ch trong ho t ng c a cơ quan, t ch c ơn v mình; x lý k p th i, kiên quy t các hành vi tham nhũng, không v vi c tham nhũng x y ra mà không ư c xem xét, gi i quy t. d. Th c hi n t t các ch o c a B v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; xây d ng quy ch chi tiêu n i b c a ơn v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí theo quy nh c a pháp lu t . Ti p nh n, x lý k p th i t cáo tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t; nghiêm c m vi c bao che, không x lý ho c x lý không cương quy t các t cáo v tham nhũng. e. Thông tin, báo cáo k p th i v B (qua Thanh tra B ) tình hình thanh tra, ki m tra, ki m toán, i u tra t i ơn v và nh ng v vi c vi ph m do các cơ quan ch c năng phát hi n k p th i có bi n pháp ph i h p, x lý theo quy nh. 2. Trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao, các V , Văn phòng B , Thanh tra B và các C c qu n lý chuyên ngành thư ng xuyên rà soát các th ch , chính sách, quy nh c a pháp lu t liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i trình c p có thNm quy n b sung, s a i ho c thay th ; các ơn v s nghi p, doanh nghi p thu c B ti n hành rà soát các quy nh do mình ban hành và các quy nh liên quan c a c p có thNm quy n s a i, b sung ho c ngh c p có thNm quy n s a i, b sung cho phù h p nh m phòng ng a tham nhũng, tiêu c c. 3. i v i các cơ quan tham mưu giúp vi c B trư ng a. Thanh tra B : - Th c hi n t t trách nhi m là cơ quan thư ng tr c theo Quy ch ph i h p th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng ban hành kèm theo Quy t nh s 1379/Q - GTVT ngày 19/5/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i. - Tăng cư ng l c lư ng, nâng cao năng l c và hi u qu ho t ng c a l c lư ng chuyên trách phòng, ch ng tham nhũng. - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, giám sát; x lý ho c trình c p có thNm quy n x lý nghiêm i v i cán b , công ch c, viên ch c có hành vi vi ph m khi th c thi nhi m v , công v ; tăng cư ng ch o x lý sau thanh tra; thanh tra, ki m tra trách nhi m c a th trư ng cơ quan, ơn v trong vi c th c hi n pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng. - Ph i h p v i V T ch c cán b ti n hành ki m tra tình hình th c hi n Chương trình hành ng c a B v th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng; vi c kê khai tài s n, thu nh p và xây d ng quy t c ng x , o c ngh nghi p i v i các cơ quan, ơn v tr c thu c B . b. Văn phòng B :
  3. - Ph i h p v i Thanh tra B th c hi n công tác ti p công dân, x lý t cáo tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. - Th c hi n t t Quy ch Phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí c a B GTVT, m b o các thông tin cung c p cho báo chí khách quan, chính xác và úng quy nh c a pháp lu t. - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy ch chi tiêu n i b và qu n lý, s d ng tài s n công c a cơ quan B Giao thông v n t i (Quy t nh s 689/Q -BGTVT ngày 19/3/2008). c. V T ch c cán b : - Ti p t c hư ng d n vi c th c hi n công khai minh b ch tài s n thu nh p (Ngh nh 37/2007/N -CP ngày 09/3/2007 và Thông tư 2442/2007/TT-TTCP ngày 13/11/2007 hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh 37/2007/N -CP c a Chính ph v Minh b ch tài s n, thu nh p). - KhNn trương hoàn thi n Quy t c ng x , o c ngh nghi p c a cán b công ch c, viên ch c làm vi c trong ngành GTVT trình B trư ng ban hành. - Tăng cư ng công tác qu n lý, ánh giá cán b theo nhi m v ư c phân công. - Nghiên c u, trình B trư ng và tri n khai quy nh vi c chuy n i v trí công tác c a cán b , công ch c, viên ch c. - xu t x lý cán b , t p th liên quan n các v vi c ã ư c thanh tra, ki m tra (x lý sau thanh tra) theo quy nh c a pháp lu t - Tham mưu th c hi n t t công tác c i cách hành chính theo nhi m v ư c giao. d. V Tài chính: - Nghiên c u, xây d ng, s a i, b sung nh ng ch , chính sách liên quan n tài chính trong ngành giao thông v n t i. - Tham mưu x lý các v n v tài chính ư c phát hi n qua công tác thanh tra, ki m toán, các v án tham nhũng. . V Pháp ch : ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan thư ng xuyên t ch c rà soát văn b n quy ph m pháp lu t v giao thông v n t i k p th i ki n ngh cơ quan có thNm quy n b sung, s a i, hu b , bãi b ho c ban hành m i văn b n và t ch c ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông v n t i. e. Theo ch c năng, nhi m v ư c phân công, V Khoa h c công ngh và C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông ti p t c nghiên c u xây d ng, ban hành và hoàn thi n các ch , nh m c, tiêu chuNn th c hi n có hi u qu Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; làm cơ s phòng, ch ng tham nhũng có hi u qu .
  4. Th trư ng các cơ quan, ơn v nghiêm túc tri n khai th c hi n Ch th này, báo cáo theo quy nh t i i u 2 Quy t nh 350/Q -BGTVT ngày 09 tháng 02 năm 2006. B TRƯ NG Nơi nh n: - VP BC PCTNTW; - Thanh tra Chính ph ; - B trư ng và các Th trư ng; - Các UV BC ph i h p; - Các cơ quan, ơn v thu c B ( t/hi n); H Nghĩa Dũng - Lưu VT, TTr (5b) DANH M C CÁC VĂN B N V PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG (Kèm theo Ch th s 08/CT-BGTVT ngày 18/8/2008 c a B trư ng B Giao thông v n t i) I Văn b n c a ng 1 Quy t nh s 58-Q /TW, ngày 7/5/2007 c a B Chính tr ban hành Quy ch v ch ki m tra, giám sát công tác cán b . 2 Quy nh s 94-Q /TW, ngày 15/10/2007 c a B Chính tr v x lý k lu t ng viên vi ph m 3 Quy nh s 115-Q /TW, ngày 7/12/2007 c a B Chính tr quy nh v nh ng i u ng viên không ư c làm. 4 K ho ch s 21/KH-BCS ngày 7/5/2008 và Công văn s 31/BCS ngày 16/7/2008 v tri n khai k ho ch ki m tra c a Ban Bí thư v th c hi n Ngh quy t l n th 3 c a Ban Ch p hành TW ng (khóa X). II Văn b n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph 1 Quy t nh s 30/2006/Q -TTg ngày 06/2/2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng 2 Ngh nh s 107/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph quy nh x lý trách nhi m c a ngư i ng u khi x y ra tham nhũng 3 Ngh nh s 120/2006/N -CP ngày 20/10/2006 c a Chính ph quy nh x lý trách nhi m c a ngư i ng u khi x y ra tham nhũng 4 Quy t nh s 13/2007/Q -TTg, ngày 24/01/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p, ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c và quy ch ho t ng c a Văn phòng Ban ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng 5 Ngh nh s 09/2007/N -CP, ngày 15/01/2007 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 117/2003/N -CP c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c
  5. 6 Ngh nh s 37/2007/N -CP, ngày 9/3/2007 c a Chính ph v minh b ch tài s n, thu nh p 7 Ngh nh s 47/2007/N -CP ngày 27/3/2007 c a Chính ph v vai trò, trách nhi m c a xã h i trong phòng, ch ng tham nhũng 8 Quy t nh s 59/2007/Q -TTg ngày 7/5/2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh tiêu chuNn, nh m c và ch qu n lý, s d ng phương ti n i l i trong các cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p công l p, công ty nhà nư c 9 Quy t nh s 64/2007/Q -TTg ngày 10/5/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch v vi c t ng quà và n p l i quà t ng c a cơ quan, t ch c, ơn v có s d ng ngân sách nhà nư c và c a cán b , công ch c, viên ch c 10 Quy t nh s 77/2007/Q -TTg ngày 28/5/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch phát ngôn và cung c p thông tin cho báo chí 11 Ngh nh s 102/2007/N -CP ngày 14/6/2007 c a Chính ph quy nh th i h n không ư c kinh doanh trong lĩnh v c có trách nhi m qu n lý i v i nh ng ngư i là cán b , công ch c, viên ch c sau khi thôi gi ch c v . 12 Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22/6/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương 13 Ch th s 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 c a Th tư ng Chính ph v tr lương qua tài kho n cho các i tư ng hư ng lương t ngân sách 14 Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 7/11/2007 c a Chính ph quy nh v danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c 15 Ngh quy t s 53/2007/NQ-CP ngày 7/11/2007 c a Chính ph ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th năm Ban Ch p hành Trung ương ng (khóa X) v Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c. 16 Quy t nh s 179/2007/Q -TTg ngày 26/11/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch t ch c mua s m tài s n, hàng hóa t ngân sách nhà nư c theo phương th c t p trung 17 Ngh nh s 19/2008/N -CP ngày 14/02/2008 c a Chính ph quy nh ch ph c p trách nhi m trong ho t ng phòng, ch ng tham nhũng 18 Các văn b n quy ph m pháp lu t do các Thanh tra Chính ph , các B ban hành quy nh c th và hư ng d n thi hành các văn b n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph .
Đồng bộ tài khoản