Chỉ thị số 08/CT-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 08/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/CT-UB về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành, để tăng cường tổ chức thực hiện Nghị định số 39/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/CT-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 08/CT-UB Hà N i, ngày 09 tháng 03 năm 1998 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG T CH C TH C HI N NGHN NNH S 39/CP NGÀY 5/7/1996 C A CHÍNH PH V B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG S T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I. Hơn m t năm qua công tác t ch c th c hi n Ngh nh 39/CP ngày 5/7/1996 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng s t trên a bàn thành ph Hà n i tuy ã có nhi u c g ng, song k t q a vi c gi i t a hành lang an toàn giao thông ư ng s t còn r t h n ch . Nguyên nhân ch y u là do: Chưa nh n th c y v trí, t m quan tr ng c a Ngh nh 39/CP v tr t t an toàn giao thông ư ng s t; vi c ph i h p k t h p gi a các c p, các ngành các l c lư ng còn thi u ng b ; s ph i h p gi a các cơ quan, ơn v thu c ngành ư ng s t v i chính quy n các c p chưa ư c ch t ch ; cơ ch chính sách cho công tác gi i t a an toàn ư ng s t chưa rõ ràng; c bi t là ngân sách Trung ương và a phương chưa b trí ngu n kinh phí cho công tác gi i t a nhà và các công trình n m trong hành lang an toàn ư ng s t trên a bàn thành ph . th c hi n nghiêm túc Ngh nh 39/CP c a Chính ph , UBND Thành ph yêu c u các Ban, ngành liên quan c a thành ph ; UBND các qu n, huy n, th tr n, phư ng xã có ư ng s t i qua ph i h p v i ngành ư ng s t th c hi n t t các công vi c sau ây: 1/ V tuyên truy n: Tăng cư ng công tác tuyên truy n, hư ng d n m i cơ quan ơn v và nhân dân nơi có ư ng s t i qua hi u rõ và tích c c th c hi n Ngh nh 39/CP c a Chính ph , c bi t là vi c th c hi n gi i t a hành lang m b o cho công tác ch y t u và m b o an toàn tính m ng và tài s n cho nhân dân. 2/ V chính sách áp d ng cho công tác gi i t a hành lang b o v ư ng s t: Căn c quy t nh s 3528/Q -UB ngày 13/9/1997 c a UBND Thành ph và các văn b n có liên quan th c hi n n bù thi t h i ho c h tr cho nh ng h có nhà, t trên a bàn Hà n i mà Nhà nư c thu h i s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng. 3/ V vi c ph i h p th c hi n : UBND các qu n, huy n, th tr n và phư ng, xã c n ch ng ph i h p ch t ch v i các ơn v qu n lý ư ng s t (Xí nghi p ư ng s t Hà H i, Xí nghi p ư ng s t Hà Thái, Liên hi p Xí nghi p ư ng s t khu v c I...) th c hi n các phương án và chính sách gi i t a theo ti n ã ra.
  2. Các cơ quan và Xí nghi p c a ngành ư ng s t; c n ch ng ph i h p tr c ti p v i các qu n, huy n, th tr n, phư ng, xã có ư ng s t i qua và cung c p các tài li u pháp lý có liên quan; nh t là ch ng minh ph m vi khu v c ã n bù khi xây d ng tuy n ư ng s t qua c u Thăng Long và o n ư ng s t n n qua ngã tư V ng các huy n, và qu n có căn c l p phương án gi i t a. 4/ Yêu c u UBND các qu n, huy n có ư ng s t i qua th c hi n úng thông báo cu c h p ngày 20/11/1997 c a UBND Thành ph và Ban ch o 197 c a thành ph ; l p phương án gi i t a cho t ng h gia ình, t ng cơ quan n m trong ph m vi gi i t a và t ng h p s li u báo cáo UBND Thành ph , Ban ch o 197 thành ph (thông qua T tư v n Ngh nh 39/CP c a Thành ph ) chú tr ng vi c ph i h p v i Ki n trúc sư trư ng Thành ph và cơ quan quy ho ch t ch c nơi tái nh cư cho các h b gi i t a, không phát sinh nh ng i m nóng v an ninh tr t t . 5/ Trong các bu i giao ban Ban ch o 197 thành ph ; yêu c u UBND các qu n, huy n có ư ng s t i qua ph i báo cáo c th v tình hình th c hi n Ngh nh 39/CP trên a bàn qu n lý UBND Thành ph cùng B Giao thông có căn c th ng nh t ch o. Nh n ư c Ch th này, UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành, các a phương và các cơ quan, ơn v thu c ngành ư ng s t khNn trương t ch c th c hi n. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Nơi nh n: KT/ CH T CH - TT Thành y, H ND TP - /c B trư ng B : GTVT, B NHÂN VIÊN PHÓ CH T CH - /c Ch t ch UBATGT qu c gia - /c Ch t ch và các PCT UBND TP - /c T ng C c trư ng T.C ư ng s t - S GTCC; CATP Hà n i -S a chính, KTST TP - UBND các qu n, huy n - Liên hi p XN ư ng s t khu v c I Đinh H nh - XN S Hà H i (Th tr n Gia lâm) - XN S Hà Thái (Nam c u Thăng long ông Ng c - T liêm) - T tư v n N 39 (S GTCC) - CPVP, NCs, XD, KH1 - Lưu
Đồng bộ tài khoản