Chỉ thị số 08/PCVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 08/PCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/PCVT về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/PCVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/PCVT Hà N i, ngày 09 tháng 1 năm 1995 CH TH V TRI N KHAI THI HÀNH PHÁP L NH B O V CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i khoá 9 t i kỳ h p th 4 ngày 30/12/1993 v công tác xây d ng pháp lu t năm 1994; Chính ph ã giao cho B Giao thông v n t i ch trì so n th o Pháp l nh B o v công trình giao thông. Pháp l nh B o v công trình giao thông ã ư c U ban thư ng v Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX thông qua ngày 02/12/1994 và Ch t ch nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký L nh công b Pháp l nh ngày 10/12/1994. ây là m t văn b n pháp lu t quan tr ng c a Nhà nư c , nh m tăng cư ng hi u l c qu n lý Nhà nư c , trách nhi m c a các cơ quan Nhà nư c, chính quy n các c p và ý th c trách nhi m c a m i công dân trong vi c gi gìn công trình giao thông; Pháp l nh là m t văn b n pháp lý có hi u l c cao, làm cơ s cho vi c l p l i tr t t k cương, u tranh ngăn ch n và x lý các hành vi vi ph m v lĩnh v c b o v công trình giao thông. Trong khi ch i Nhà nư c ban hành các văn b n dư i lu t hư ng d n thi hành Pháp l nh, B ch th cho Th trư ng C c ư ng b , C c ư ng sông, Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, các S Giao thông v n t i (GTCC) và các ơn v liên quan tri n khai vi c thi hành Pháp l nh như sau: I- T CH C PH BI N, TUYÊN TRUY N PHÁP L NH: 1/ B yêu c u th trư ng các C c ư ng b , ư ng sông (sau ây g i t t là C c chuyên ngành), Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, các S Giao thông v n t i, GTCC (g i chung là S giao thông v n t i) t ch c ph bi n Pháp l nh này n các cơ s tr c thu c, và ph i h p v i các cơ quan, Ban, Ngành có liên quan tuyên truy n r ng rãi Pháp l nh này. 2/ B yêu c u Th trư ng các ơn v nêu trên phân công 1 ng chí lãnh o ơn v tr c ti p ch o vi c t ch c ph bi n và tuyên truy n Pháp l nh này xu ng t ng ơn v cơ s . 3/ Các ơn v ph i hoàn thành vi c ph bi n tuyên truy n Pháp l nh ch m nh t trư c ngày 30/4/1995.
  2. II- M T S NHI M V CÔNG TÁC C N TRI N KHAI THI HÀNH PHÁP L NH: 1/ V xây d ng các văn b n dư i Pháp l nh: B giao trách nhi m cho các ơn v khNn trương xây d ng các văn b n pháp quy dư i ây B ban hành theo thNm quy n ho c Chính ph ban hành nh m hư ng d n chi ti t vi c thi hành Pháp l nh: + Ngh nh quy nh thi hành Pháp l nh B o v công trình giao thông. + Ngh nh quy nh phân lo i, phân c p qu n lý vi c u tư v n vào h th ng ư ng b , ư ng sông, ư ng s t. + Ngh nh quy nh t ch c, nhi m v quy n h n và ho t ng c a l c lư ng Thanh tra b o v công trình giao thông. B n văn b n nói trên, B giao cho v Pháp ch - V n t i ch trì so n th o B trình Chính ph ban hành. + Quy nh v t i tr ng và kích thư c c a phương ti n giao thông v n t i có t i tr ng và kích thư c l n ư c phép nh p khNu vào Vi t Nam cho phù h p v i an toàn c a h th ng công trình giao thông ư ng b . + Quy nh v vi c xây d ng công trình hai bên ư ng giao thông thu c hành lang b o v ư ng b m b o an toàn cho công trình phù h p v i quy ho ch c i t o m r ng ư ng giao thông. Hai văn b n trên B giao cho C c ư ng b Vi t Nam ch trì nghiên c u so n th o B trình Chính ph ban hành, th c hi n i u 26 c a Pháp l nh quy nh. 2/ V qu n lý ph m vi B o v công trình giao thông: Tình tr ng l n chi m hành lang b o v công trình giao thông và các hành vi xâm ph m các công trình giao thông ang di n ra r t nghiêm tr ng, các C c chuyên ngành, Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, các S Giao thông v n t i c n có bi n pháp tăng cư ng qu n lý ph m vi b o v công trình giao thông. Trong khi ch i các quy nh m i c a Nhà nư c, các ơn v căn c vào các văn b n sau ây qu n lý ph m vi b o v công trình giao thông: + Ngh nh 203/H BT ngày 21/12/1982 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v i u l b o v ư ng b và Quy t nh 06/CT ngày 03/01/1990 c a Ch t ch H i ng B trư ng v th c hi n Ngh nh 203/H BT. + Ngh nh 120/CP ngày 12-8-1962 c a Chính ph v i u l quy nh ph m vi gi i h n ư ng s t và tr t t an toàn giao thông ư ng s t; Ch th 116/TTg ngày 23/11/1992 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư hư ng d n 131/CP ngày 13/3/1993 c a B Giao thông v n t i v qu n lý, m b o tr t t an toàn giao thông ư ng s t.
  3. + Quy t nh 1286/GTTB ngày 17/7/1989 v i ul b ov ư ng thu n i a. i v i các tuy n ư ng giao thông ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t quy ho ch c i t o, m r ng, nâng c p B yêu c u các ơn v qu n lý công trình giao thông c a Trung ương và a phương c n ph i h p v i các Ban, Ngành liên quan , chính quy n các c p công khai c m m c ch gi i cho nhân dân bi t và th c hi n nh m thi hành nghiêm ch nh i u 6, 13, 14 c a Pháp l nh. 3/ V qu n lý vi c cho phép xây d ng công trình, s d ng, khai thác trong ph m vi b o v công trình giao thông: Các C c chuyên ngành , Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, các S giao thông v n t i c n qu n lý ch t ch vi c c p phép cho các trư ng h p xây d ng, s d ng và khai thác trong ph m vi b o v công trình giao thông; vi c c p gi y phép cho các lo i phương ti n giao thông có t i tr ng và kích thư c l n ho t ng trên ư ng giao thông công c ng; vi c c p phép cho ào ư ng và các trư ng h p nêu t i i u 21 c a Pháp l nh. 4/ V công tác qu n lý ch t lư ng duy tu, s a ch a công trình giao thông: ây là công tác hàng u trong vi c gi gìn b o v công trình giao thông, các ơn v c n có bi n pháp ch o có hi u qu nhi m v này. Các ơn v qu n lý công trình giao thông t Trung ương n a phương ph i liên i ch u trách nhi m i v i các tai n n do nguyên nhân ch t lư ng công trình giao thông không m b o an toàn k thu t gây lên th c hi n nghiêm túc i u 15 c a Pháp l nh. 5/ Gi i phóng m t b ng c i t o m r ng, nâng c p ư ng giao thông: Công tác này vô cùng ph c t p, là m t khó khăn l n trong vi c c i t o, m r ng, nâng c p ư ng giao thông, các ơn v qu n lý và xây d ng công trình giao thông ph i ph i h p v i chính quy n các c p, các cơ quan, Ban, Ngành liên quan th c hi n i u 19 c a Pháp l nh. 6/ V công tác thanh tra, ki m tra, x lý các hành vi l n chi m và xâm ph m công trình giao thông: Các C c chuyên ngành, Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, các S Giao thông v n t i tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra và ph i h p v i các cơ quan liên quan, tranh th s giúp c a chính quy n các c p x lý nghiêm các hành vi l n chi m các vi ph m công trình giao thông ã quy nh t i các i u 18, 19, 20, 21, 22 c a Pháp l nh. 7/ V ki n toàn h th ng t ch c các ơn v qu n lý b o v công trình giao thông: Các C c chuyên ngành , Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, các S Giao thông v n t i ti p t c nghiên c u, ki n toàn h th ng t ch c các ơn v qu n lý, b o v công trình giao thông thu c chuyên ngành ho c thu c ph m vi a phương theo i u 27 c a Pháp l nh. 8/ V kinh phí cho công tác b o v công trình giao thông:
  4. i u 5 c a Pháp l nh quy nh Nhà nư c b o m kinh phí và các i u ki n cho vi c duy tu s a ch a công trình giao thông xây d ng b ng ngu n v n c a ngân sách. V KH T, các C c chuyên ngành, Liên hi p ư ng s t Vi t Nam c n rà soát k ho ch chi phí cho công tác b o v công trình giao thông trình B , Nhà nư c phê duy t; các S Giao thông v n t i xây d ng k ho ch chi phí cho công tác B o v công trình giao thông trình UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét phê duy t. 9/ V thu phí s d ng công trình giao thông: Các công trình giao thông ã ư c Chính ph cho phép thu phí, B yêu c u các ơn v c n tăng cư ng ki m tra công tác thu phí và có bi n pháp ki n toàn ch n ch nh công tác này như i u 19 c a Pháp l nh ã quy nh. 10/ V t ch c l c lư ng Thanh tra b o v công trình giao thông (g i t t là Thanh tra giao thông). Trong khi ch i văn b n quy nh y v t ch c , ho t ng c a l c lư ng Thanh tra giao thông, các S Giao thông v n t i, các C c chuyên ngành trên cơ s l c lư ng Thanh tra giao thông v n t i hi n nay ki n toàn l i i ngũ Thanh tra viên m b o th c hi n ư c nhi m v , ch c năng, quy n h n c a Thanh tra giao thông ã ư c quy nh t i i u 29 c a Pháp l nh. Trên ây là m t s nhi m v công tác trư c m t, B yêu c u các ơn v tri n khai thi hành Pháp l nh này. III- T CH C TH C HI N: 1/ B Giao thông v n t i ngh UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B N i v , B Qu c phòng và các cơ quan Nhà nư c có liên quan ph i h p và t o i u ki n cho các ơn v qu n lý công trình giao thông th c hi n t t Pháp l nh B o v công trình giao thông. B Giao thông v n t i ngh các cơ quan thông tin i chúng giúp vi c ph bi n, tuyên truy n r ng rãi Pháp l nh này. 2/ Các C c chuyên ngành, Liên hi p ư ng s t Vi t Nam, các S Giao thông v n t i c n ch nh 1 ng chí lãnh o tr c ti p ch o vi c ph bi n và tri n khai các công tác ã nêu trên thi hành Pháp l nh. 3/ Th i gian ti n hành: + Bư c 1: Vi c ph bi n tuyên truy n Pháp l nh c n hoàn thành trư c ngày 30/4/1995 nêu như m c I c a Ch th này. + Bư c 2: Các ơn v c n tri n khai m t s nhi m v công tác như ã nêu m c II trên ây th c hiên Pháp l nh này và báo cáo k t qu th c hi n v B . Quá trình tri n khai thi hành Pháp l nh có vư ng m c tr ng i các ơn v báo cáo k p th i v cho B B xem xét, gi i quy t.
  5. B giao trách nhi m cho V Pháp ch - V n t i theo dõi vi c th c hi n Pháp l nh c a các ơn v và t ng h p tình hình báo cáo B và Nhà nư c. Yêu c u th trư ng các ơn v th c hi n nghiêm ch nh ch th này. Bùi Danh Lưu ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản