Chỉ thị số 09/2001/CT-NHNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 09/2001/CT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2001/CT-NHNN về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2001/CT-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2001/CT-NHNN Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2001 CH THN V VI C TH C HÀNH TI T KI M CH NG LÃNG PHÍ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG tri n khai th c hi n k p th i và nghiêm túc tinh th n ngh quy t Ban ch p hành Trung ương l n th 3 và ch th c a Th tư ng Chính ph v Ny m nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong m i ho t ng c a ngành Ngân hàng, Th ng c NHNN ch th : Th trư ng các ơn v thu c NHNN, T ng giám c các NHTM Nhà nư c, T ng công ty vàng b c á quí Vi t nam và Giám c các công ty, xí nghi p tr c thu c Ngân hàng t ch c th c hi n ngay m t s vi c sau ây: 1- T ng ơn v ph i ph bi n ch trương, xây d ng chương trình, bi n pháp th c hành ti t ki m n t ng công ch c, viên ch c m i ngư i nh n th c úng và hư ng ng vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong m i ho t ng c a ơn v , rà soát l i n i qui, qui ch ho t ng, th t c nghi p v , không sơ h d d n n lãng phí v s d ng th i gian lao ng, tài s n và kinh phí. Th trư ng các cơ quan, ơn v là ngư i ch u trách nhi m trư c Th ng c v vi c x y ra tình tr ng lãng phí, vi ph m các qui nh v ti t ki m trong ơn v mình. Ch trương ti t ki m ph i quán tri t ngay t khâu duy t, c p kinh phí. 2- T ng ơn v ph i tính toán, cân i l i các kho n thu, chi tài chính trong ơn v b o m chi tiêu h p lý, ti t ki m, ph n u gi m chi phí, gi m giá thành s n phNm làm tăng ph n óng góp cho NSNN. Ph i kiên quy t c t gi m các kho n chi không c n thi t, t n kém mà không có hi u qu trong công tác xây d ng cơ b n, chi tiêu mua s m, t ch c h i ngh , h i th o, l tân khánh ti t... 3- Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i th c hi n công khai tài chính CBCNV và các t ch c oàn th qu n chúng trong ơn v bi t, tăng cư ng s ki m tra giám sát c a qu n chúng. 4- i v i công tác qu n lý XDCB: a/ Vi c l p án kh thi ph i sát v i yêu c u, tiêu chuNn và nh m c. Ph i công b công khai vi c b trí, phân b v n u tư XDCB, b o m vi c s d ng v n úng m c ích, t p trung, có hi u qu , úng Qui ch qu n lý u tư và xây d ng. Th c hi n úng qui ch u th u, nghiêm c m vi c ch n th u, ch nh th u sai nguyên t c.
  2. b/ Các ơn v có công trình xây d ng ph i công khai qui ho ch, d án ư c duy t CBCNV ư c bi t. c/ Ph i t ch c giám sát ch t ch trong quá trình thi công m b o k thu t và ch t lư ng công trình, không trang b các lo i v t tư, tài s n có tính ch t phô trương hình th c, b o m nghiêm túc th c hi n ch trương ti t ki m, ch ng lãng phí, l i d ng. Trong công tác XDCB ph i b o m các ti n l p, phê duy t d án, ti n thi công, nghi m thu ưa vào s d ng, ti n quy t toán... d/ V K toán-Tài chính NHNN ti p t c nghiên c u, tham kh o các qui nh chung s m trình Th ng c ký ban hành qui nh qui trình l p và th c hi n d án u tư và xây d ng thu c NHNN, nh m c 1 s kho n chi trong chi ki n thi t cơ b n khác. Ph i ôn c các Ngân hàng thương m i Nhà nư c, các doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c NHNN xây d ng và hoàn thi n k ho ch, qui ho ch v u tư và xây d ng 5 năm (2001-2005) và 10 năm (2001-2010). 5- i v i vi c mua s m và s d ng tài s n: Vi c xây d ng, s d ng tr s làm vi c và nhà công v , trang b ôtô, trang b và thanh toán cư c phí i n tho i ph i theo úng m c ích, nh m c, tiêu chuNn, ch qui nh. Căn c vào các qui nh c a Nhà nư c có bi n pháp x lý phù h p v i nh ng di n tích, tài s n s d ng không úng m c ích. Trong vi c mua s m tài s n ph i nghiêm túc th c hi n các qui nh hi n hành v u th u, ph i tính toán hi u qu s d ng tài s n lâu dài, không ch y theo m t thay i tài s n khi ang còn giá tr s d ng. 6- i v i vi c s d ng kinh phí: a/ Các ơn v c n nghiên c u c i ti n k thu t nghi p v gi m b t các chi phí nghi p v không c n thi t do th t c hành chính rư m rà ho c do qui nh qui trình v n hành không phù h p. b/ Ch ng c t gi m nh ng l h i, h i ngh , t p hu n không th c s c n thi t, không t ch c các cu c tham quan, kh o sát không có cương, tài c th , thi t th c. Tăng cư ng vi c ph bi n, truy n t b ng hình th c g i văn b n. Vi c t ch c h i ngh , h i th o c n xác nh úng i tư ng, úng thành ph n, chi tiêu úng qui nh, b o m ti t ki m kinh phí nhưng t hi u qu . c/ Trong s a ch a l n, b o dư ng tài s n ph i l p k ho ch s a ch a ng b , ph i tôn tr ng qui ho ch xây d ng ban u, tránh tình tr ng cơi n i tuỳ ti n, ch p vá làm h ng c nh quan môi trư ng, gây b t h p lý và t n kém mà không t hi u qu s d ng. d/ Nghiêm c m vi c l i d ng t ch c l h i, h i th o... yêu c u các ơn v , cá nhân óng góp kinh phí ho c s d ng công quĩ trái v i qui nh c a c p có thNm quy n. V K toán-Tài chính, T ng Giám c, Giám c các Ngân hàng thương m i Nhà nư c, công ty, xí nghi p tr c thu c Ngân hàng ph i xây d ng các nh m c s d ng nguyên, nhiên v t li u (gi y t , xăng xe, sách báo, i n nư c...) và ngh thư ng khuy n khích ti t ki m và sáng ki n c i ti n k thu t.
  3. 7- Nghiêm c m vi c t ch c liên hoan, ăn u ng lãng phí và dùng ti n công quĩ c a Nhà nư c hay c a t p th bi u xén không úng chính sách ch qui nh, k c trong d p sơ k t, t ng k t công tác, các d p l , T t. Nh ng ơn v ư c trích quĩ thư ng theo ch thư ng cho các ơn v và cá nhân có công trong vi c ph i h p, giúp thì ph i công khai danh sách thư ng và m c thư ng cho toàn cơ quan, ơn v bi t. 8- Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c và T ng ki m soát, ki m toán n i b ph i ki m tra, ki m soát vi c th c hi n các n i dung yêu c u trong ch th này i v i các ơn v thu c ch c năng, nhi m v thanh tra, ki m soát c a mình. Trư ng h p phát hi n có sai ph m thì x lý nghiêm túc theo thNm quy n ho c ki n ngh v i c p trên x lý thu h i tài s n và xác nh rõ trách nhi m i v i Th trư ng các ơn v . Thanh tra NHNN và T ng ki m soát có trách nhi m công b công khai ơn v , v vi c ã s d ng lãng phí kinh phí. 9- Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, T ng giám c các Ngân hàng thương m i Nhà nư c, T ng công ty vàng b c á quí Vi t nam và Giám c các công ty, xí nghi p tr c thu c ch u trách nhi m thi hành ch th này. Hàng năm các ơn v có báo cáo t ng k t k t qu th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí trong ơn v g i v Văn phòng NHNN t ng h p báo cáo Th ng c. Lê c Thuý ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản