Chỉ thị số 09/2002/CT-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 09/2002/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2002/CT-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2002/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2002/CT-TTG Hà N i, ngày 06 tháng 03 năm 2002 CH TH V VI C Y NHANH TI N XÂY D NG KHU CÔNG NGH CAO HOÀ L C Ngày 12 tháng 10 năm 1998 Th tư ng Chính ph ã ban hành Quy t nh s 198/1998/Q -TTg thành l p Khu công ngh cao Hoà L c, tuy nhiên, cho n nay vi c tri n khai xây d ng Khu công ngh cao Hoà L c ti n hành r t ch m, trong ó có nguyên nhân t vi c t ch c gi i phóng m t b ng chưa ư c các cơ quan có liên quan quan tâm úng m c. Ny nhanh ti n xây d ng Khu công ngh cao Hoà L c, Th tư ng Chính ph ch th các cơ quan dư i ây khNn trương hoàn thành các nhi m v sau : 1. y ban nhân dân t nh Hà Tây : Ch trì, ph i h p ch t ch v i Ban Qu n lý Khu công ngh cao Hoà L c hoàn t t các th t c và ti n hành n bù d t i m toàn b di n tích 200 ha thu c bư c 1, giai o n I hoàn thành vi c gi i phóng m t b ng khu v c này trư c ngày 30 tháng 6 năm 2002; chuNn b các th t c th c hi n bư c ti p theo gi i phóng d t i m di n tích t còn l i c a giai o n I và sau ó là toàn b di n tích t còn l i theo quy ho ch t ng th Khu công ngh cao Hoà L c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Th c hi n quy nh t i i u 6 Quy t nh s 98/2001/Q -TTg ngày 26 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph giao di n tích t còn l i (trên t ng di n tích 1.650 ha) cho Ban Qu n lý Khu công ngh cao Hoà L c trư c ngày 30 tháng 4 năm 2002. KhNn trương l p báo cáo nghiên c u kh thi d án Khu tái nh cư ông Xuân và phê duy t theo quy nh hi n hành trư c ngày 30 tháng 4 năm 2002 s m t ch c th c hi n nh m t o i u ki n thu n l i cho công tác gi i phóng m t b ng xây d ng Khu công ngh cao Hoà L c. Thông báo r ng rãi và t ch c tuyên truy n, giáo d c nhân dân ch p hành nghiêm ch nh quy t nh c a Th tư ng Chính ph v quy ho ch t ng th Khu công ngh cao Hoà L c; ngăn ch n và x lý k p th i, nghiêm minh theo các quy nh hi n hành v qu n lý và s d ng t ai i v i các t ch c, cá nhân có hành vi chuy n như ng, mua, bán t trái phép, xây d ng trái phép trong khu v c quy ho ch Khu công ngh cao Hoà L c. 2. B Xây d ng :
  2. KhNn trương phê duy t quy ho ch chi ti t Khu ô th m i ông Xuân (trong ó có Khu tái nh cư ông Xuân) và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n trư c ngày 30 tháng 3 năm 2002. 3. B Qu c phòng : Ch trì, ph i h p v i Ban Qu n lý Khu công ngh cao Hoà L c, y ban nhân dân t nh Hà Tây và T ng c c a chính hoàn t t trong quý I năm 2002 các th t c trình Th tư ng Chính ph ban hành quy t nh thu h i di n tích t do B Qu c phòng qu n lý hi n n m trong khu v c quy ho ch Khu công ngh cao Hoà L c giao cho Ban Qu n lý Khu công ngh cao Hoà L c. Ch nh m t n v có ch c năng, kinh nghi m và năng l c th c hi n d án rà phá bom, mìn, v t li u n trên di n tích t còn l i thu c quy ho ch Khu công ngh cao Hoà L c (ngoài di n tích 200 ha thu c bư c 1 giai o n I). 4. Ban Qu n lý Khu công ngh cao Hoà L c : Ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Hà Tây và các cơ quan liên quan l p phương án gi i phóng m t b ng toàn b di n tích t còn l i c a khu v c quy ho ch Khu công ngh cao Hoà L c (ngoài di n tích 200 ha thu c bư c 1 giai o n I), trình c p có thNm quy n phê duy t có cơ s c p v n cho vi c n bù, gi i phóng m t b ng. 5. T ng công ty i n l c Vi t Nam : Ch u trách nhi m xây d ng h th ng cung c p i n cao, h áp áp ng nhu c u s d ng i n cho Khu công ngh cao Hoà L c theo ti n yêu c u. 6. T ng công ty Bưu chính vi n thông : Ch u trách nhi m xây d ng và t ch c khai thác cơ s h t ng vi n thông áp ng nhu c u s d ng theo ti n xây d ng và ho t ng c a Khu công ngh cao Hoà L c. 7. B K ho ch và u tư và B Tài chính : B trí v n ngân sách áp ng k p th i cho vi c tri n khai các d án xây d ng Khu công ngh cao Hoà L c khi ư c c p có thNm quy n phê duy t. 8. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng : KhNn trương xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t v t ch c và ho t ng Khu công ngh cao, các chính sách ưu ãi dành cho các nhà u tư vào Khu công ngh cao, trình Chính ph ban hành trong quý II năm 2002 nh m t o môi trư ng thu n l i thu hút u tư vào Khu công ngh cao Hoà L c. 9. Ban Ch o gi i phóng m t b ng các d án khu v c Hoà L c :
  3. T p trung ch o, ôn c các cơ quan hoàn thành úng th i h n quy nh t i Ch th này các công vi c ư c giao liên quan n vi c di dân, tái nh cư, gi i phóng m t b ng khu v c quy ho ch xây d ng Khu công ngh cao Hoà L c. 10. ng ý v nguyên t c vi c giao cho m t doanh nghi p Nhà nư c có năng l c và uy tín làm ch nhi m i u hành th c hi n các d án u tư xây d ng cơ s h t ng Khu công ngh cao Hòa L c; Ban Qu n lý Khu công ngh cao Hòa L c th ng nh t v i B Xây d ng tri n khai theo quy nh hi n hành. B trư ng các B : Xây d ng, Qu c phòng, K ho ch và u tư, Tài Chính, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch y ban nhân dân t nh Hà Tây; T ng Giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam; T ng Giám c T ng công ty Bưu chính vi n thông; Trư ng Ban Ch o gi i phóng m t b ng các d án khu v c Hoà L c và Trư ng Ban Qu n lý Khu công ngh cao Hoà L c có trách nhi m t ch c th c hi n Ch th này ./. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : XD, QP, KH& T, TC, KHCN&MT, - UBND t nh Hà Tây, - Văn phòng Qu c h i, Phan Văn Kh i - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, - T ng công ty Bưu chính vi n thông, - T ng công ty i n l c Vi t Nam, - Ban Qu n lý Khu Công ngh cao Hoà L c, - Ban Ch o GPMB các d án khu v c Hòa L c, - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các V : CN, NC, VI, VII, KTQ , KTTH, TH, - Lưu : KG (5b), VT
Đồng bộ tài khoản