Chỉ thị số 09/2003/CT-BTC

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 09/2003/CT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2003/CT-BTC về việc bình ổn giá trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thân do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2003/CT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2003/CT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2003 CH TH V VI C BÌNH N GIÁ TRONG D P T T NGUYÊN ÁN GIÁP THÂN n nh giá c hàng hóa trong d p T t nguyên án Giáp Thân, ng th i tránh vi c tăng giá t bi n, góp ph n b o m cho nhân dân m t cái T t vui v , ph n kh i, ti t ki m, B trư ng B Tài chính yêu c u Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu , C c trư ng C c H i quan ph i h p v i cơ quan qu n lý th trư ng các t nh, thành ph tr c thu c trung ương tri n khai các công vi c sau: 1. T ch c tri n khai ngay vi c n m tình hình chu n b l c lư ng hàng hóa ph c v T t (lương th c, th c ph m, bánh m t k o, bia, rư u, qu n áo, văn hóa ph m và phương ti n i l i...), báo cáo y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương có bi n pháp m b o s n xu t, lưu thông thông su t, bám sát th trư ng t ch c cung ng hàng hóa, d ch v ; có k ho ch d tr hàng hóa thi t y u m b o nhu c u c a nhân dân, không ư c x y ra t bi n giá c vào d p trư c, trong và sau T t nguyên án, c bi t nh ng vùng v a qua b thiên tai, vùng sâu, vùng xa và các thành ph l n. 2. Giám c S Tài chính ch u trách nhi m xây d ng phương án i u hành giá hàng hóa, d ch v (vui chơi, gi i trí, v n t i,...) trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t và t ch c tri n khai th c hi n. - Ph i h p v i các ngành có liên quan (qu n lý th trư ng, thu , h i quan, công an...) ki m tra vi c niêm y t giá, phát hi n hàng gi , hàng tr n l u thu , x lý kiên quy t các trư ng h p sai ph m nh m b o v l i ích ngư i tiêu dùng. - Ph i h p v i S giao thông công chính và cơ quan qu n lý th trư ng ki m tra tình hình th c hi n giá cư c v n chuy n hành khách, giá trông gi xe p, xe máy, ôtô... không x y ra tình tr ng nâng giá tùy ti n. - B trí cán b theo dõi di n bi n giá c th trư ng phát hi n k p th i nh ng hàng hóa, d ch v tăng giá t bi n, xu t bi n pháp bình n giá trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph xem xét, quy t nh; ng th i báo cáo B Tài chính. 3. Thành l p t ki m tra và tri n khai ki m tra vi c niêm y t giá theo úng qui nh t i i u 29 Pháp l nh giá, không các doanh nghi p, cá nhân l i d ng tăng giá tùy ti n trong d p T t làm thi t h i n l i ích ngư i tiêu dùng. Kiên quy t x lý nghiêm nh ng hành vi vi ph m hành
  2. chính v giá theo úng quy nh t i Ngh nh s 44/2000/N -CP ngày 01/9/2000 c a Chính ph . 4. Ch báo cáo giá th trư ng trong d p T t nguyên án quy nh như sau: - T ngày 15 tháng 12 năm 2003 n trư c T t trong các Báo cáo thư ng kỳ c a S Tài chính t nh, thành ph g i v B Tài chính (C c Qu n lý giá) ph i b sung thêm n i dung v tình hình chu n b hàng hóa ph c v T t và ánh giá kh năng cung ng hàng hóa, th c hi n vi c bình n giá t i a phương, trư c h t là các m t hàng: g o n p, g o t ngon, th t l n, th t gà, cá, thu c lá, bánh m t k o, th c ph m ch bi n (giò, bánh chưng, l p xư ng...), hoa qu và giá m t s d ch v như: may qu n áo, trông gi xe p, xe máy, ôtô, cư c v n chuy n hành khách... - T ngày15 tháng 1 năm 2004 (tr nh ng ngày ngh T t) S Tài chính các t nh, thành ph : L ng Sơn, Qu ng Ninh, H i Phòng, Hà N i, Ngh An, Th a Thiên Hu , à N ng, Khánh Hòa, thành ph H Chí Minh, C n Thơ, ng Nai, Bà r a-Vũng tàu t ch c thư ng xuyên thu th p tình hình giá c th trư ng m t s m t hàng ph c v T t và th c hi n ch báo cáo nhanh m i ngày m t l n v B Tài chính (C c Qu n lý giá). - Sau T t nguyên án (t c ngày 09 tháng 2 năm 2004), S Tài chính các t nh, thành ph có báo cáo t ng h p ánh giá tình hình giá c th trư ng (trư c, trong và sau T t nguyên án) g i B Tài chính (C c Qu n lý giá) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . C c trư ng C c Qu n lý giá có trách nhi m thư ng tr c theo dõi tình hình bi n ng giá c th trư ng trong d p T t nguyên án và k p th i t ng h p báo cáo B trư ng B Tài chính xem xét ch o. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ( báo cáo) - UBND các t nh, thành ph - S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: + Văn phòng B Nguy n Sinh Hùng + C c QLG
Đồng bộ tài khoản