Chỉ thị số 09/2005/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 09/2005/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2005/CT-BGTVT về việc tăng c­ường công tác bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2005/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 09/2005/CT-BGTVT Hà N i, ngày 03 tháng 06 năm 2005 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC B O V MÔI TRƯ NG TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Trong nh ng năm qua ngành giao thông v n t i ã t ng bư c t p trung u tư xây d ng, c i t o nâng c p h th ng k t c u h t ng, i m i phương ti n giao thông và t ch c khai thác v n t i h p lý nên ã áp ng ngày càng t t hơn yêu c u v n t i hàng hóa, hành khách trong nư c và b o m vai trò c u n i trong h i nh p kinh t qu c t . Tuy nhiên, phát tri n giao thông v n t i cũng kéo theo nh ng tác ng tiêu c c n môi trư ng nh t là trong xây d ng k t c u h t ng giao thông và khai thác v n t i. Vì v y, vi c phát tri n giao thông v n t i ph i luôn ư c g n v i nhi m v b o v môi trư ng phát tri n b n v ng. Th c hi n Ngh quy t s 41/NQ-TW c a B Chính tr , B Giao thông v n t i ã có Quy t nh s 448/Q -BGTVT ngày 22/02/2005 ban hành Chương trình hành ng c a B Giao thông v n t i v b o v môi trư ng trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Nh m quán tri t và có k ho ch c th th c hi n m c tiêu, nhi m v , gi i pháp b o v môi trư ng trong Chương trình hành ng c a B , B trư ng B Giao thông v n t i ch th Th trư ng các cơ quan, ơn v trong Ngành t p trung ch o và t ch c th c hi n t t các nhi m v c th sau ây: 1. Tăng cư ng tuyên truy n, giáo d c, nâng cao nh n th c v b o v môi trư ng: T ch c ph bi n, quán tri t Ngh quy t c a B Chính tr , các ch trương chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c và Chương trình hành ng c a B ; tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c b o v môi trư ng n toàn th cán b , công ch c, viên ch c ngành giao thông v n t i. 2. T p trung ch o tri n khai nh ng nhi m v ư c giao trong Chương trình hành ng c a B v b o v môi trư ng trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c, c th như sau: a) V Khoa h c công ngh : - Là cơ quan u m i ch trì, ph i h p v i V Pháp ch và các cơ quan ch c năng c a B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n nhi m v b o v môi trư ng trong ngành giao thông v n t i và trình hai B ban hành trong tháng 12/2005.
  2. Ch trì, ph i h p v i Vi n Chi n lư c và Phát tri n Giao thông v n t i xây d ng và trình B ban hành "Chi n lư c b o v môi trư ng giao thông v n t i n năm 2010 và nh hư ng n 2020" trong Quý I/2006. - Ch trì, ph i h p v i V Pháp ch và các C c qu n lý chuyên ngành t ch c xây d ng trình B ban hành y , ng b các văn b n quy ph m pháp lu t, h th ng quy trình, quy ph m v b o v môi trư ng trong lĩnh v c giao thông v n t i. C ng c b ph n qu n lý môi trư ng trong V . Xây d ng cơ s d li u v môi trư ng giao thông v n t i ph c v công tác nghiên c u và qu n lý môi trư ng. T ch c nghiên c u các tài, án x lý ô nhi m và b o v môi trư ng trong giao thông v n t i. - ôn c, ki m tra và nh kỳ hàng năm báo cáo B trư ng k t qu th c hi n Chương trình hành ng c a B . b) Các C c Hàng h i Vi t Nam, ư ng b Vi t Nam, ư ng sông Vi t Nam, ư ng s t Vi t Nam, Hàng không Vi t Nam xây d ng và trình B ban hành Quy ch b o v môi trư ng trong lĩnh v c qu n lý c a mình trong năm 2005 và t ch c th c hi n Quy ch . Ch o các Ban qu n lý d án thu c C c th c hi n nghiêm ch nh vi c l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a các d án và t ch c vi c ki m tra, giám sát th c hi n các gi i pháp b o v môi trư ng trong quá trình tri n khai d án. c) C c ăng ki m Vi t Nam xây d ng trình B xem xét trình Chính ph Ngh nh v l trình áp d ng tiêu chuNn khí th i i v i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b trong năm 2005. Ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng và tri n khai Chương trình "C i thi n ch t lư ng không khí các ô th " trong năm 2005. T ch c ki m soát Ô nhi m môi trư ng do ho t ng c a các phương ti n giao thông v n t i ang lưu hành. d) C c Hàng h i Vi t Nam t ch c xây d ng thí i m tr m ti p nh n và x lý ch t th i t t u t i khu v c H i Phòng - Qu ng Ninh trong năm 2005 và m r ng áp d ng cho các c ng bi n khác trong ph m vi c nư c ch trì, ph i h p v i Vi n Chi n lư c và Phát tri n Giao thông v n t i khNn trương hoàn thành nhi m v b o v môi trư ng "Nghiên c u l ng ghép nh ng bi n pháp b o v môi trư ng vào quy ho ch phát tri n giao thông v n t i" s m ưa vào ng d ng trong công tác qu n lý môi trư ng c a Ngành. ) C c Giám nh và Qu n lý Ch t lư ng Công trình giao thông ch trì, ph i h p v i Vi n Khoa h c công ngh giao thông v n t i xây d ng và trình B ban hành Quy ch b o v môi trư ng trong xây d ng k t c u h t ng giao thông v n t i trong năm 2005 và t ch c th c hi n Quy ch . e) T ng Công ty Công nghi p ôtô Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan nghiên c u áp d ng thí i m án s d ng nhiên li u khí d u m hóa l ng (LPG) cho phương ti n giao thông công c ng t i Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh trong năm 2005. f) T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam ti p t c tri n khai và m r ng áp d ng vi c l p t thi t b x lý ch t th i sinh ho t trên các oàn t u khách B c Nam.
  3. g) T ng Công ty Công nghi p T u th y Vi t Nam ph i h p v i Công ty TNHH Nhà máy T u bi n HUYNDAI- VINASHIN xây d ng và tri n khai th c hi n án x lý tri t ch t th i h t mài NIX ã qua s d ng và kh ng ch b i trong quá trình làm s ch v t u t i công ty TNHH Nhà máy T u bi n HUYNDAI-VINASHIN trong năm 2005 và m r ng áp d ng cho các cơ s s a ch a, óng m i t u bi n khác thu c ph m vi qu n lý c a mình. h) Các Ban qu n lý d án thu c B th c hi n nghiêm ch nh các quy nh v l p và trình thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a các d án và tăng cư ng giám sát môi trư ng trong quá trình tri n khai d án c bi t là nh ng d án n m trong khu v c nh y c m v môi trư ng. i) Các T ng công ty Xây d ng Công trình giao thông th c hi n nghiêm ch nh nh ng gi i pháp b o v môi trư ng trong báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. k) Các ơn v s n xu t công nghi p ngành giao thông v n t i ch ng, ph i h p t ch c thu gom và x lý tri t ch t th i s n xu t và tăng c ng ki m soát ch t lư ng môi trư ng t i cơ s thu c ph m vi qu n lý c a mình. l) Các ơn v s n xu t kinh doanh v n t i t ch c thu gom và x lý tri t ch t th i trên các phương ti n giao thông và t i các nhà ga, b n xe, c ng b n th y n i a, c ng bi n và c ng hàng không. m) V H p tác qu c t ch trì, ph i h p v i V Khoa h c công ngh ch ng ti p xúc v i các t ch c qu c t xu t các d án h tr k thu tv b o v môi trư ng trong lĩnh v c giao thông v n t i; ng th i ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan ưa v n b o v môi trư ng thành nh ng n i dung c th trong các d án s d ng ngu n v n h tr ODA c a ngánh giao thông v n t i. Công tác b o v môi trư ngngành giao thông v n t i là m t trong nh ngnhi m v tr ng tâm c a Ngành th c hi m Ngh quy t s 41/NQ-TW c a B Chính tr v b o v môi trư ng trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. B trư ng yêu c u Th trư ng các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này. ngh các B , Ngành, y ban nhân dân các c p có trách nhi m ph i h p ch o th c hi n./. B TRƯ NG Đào Đình Bình
Đồng bộ tài khoản