Chỉ thị số 09/2005/CT-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 09/2005/CT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2005/CT-BTS về công tác của ngành Thuỷ sản phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2005/CT-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2005/CT-BTS Hà N i, ngày 25 tháng 11 năm 2005 CH THN V CÔNG TÁC C A NGÀNH THU S N PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ I DNCH CÚM NGƯ I Theo thông báo c a Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m, i d ch cúm ngư i, n nay, d ch cúm gia c m v i tác nhân gây b nh là vi rút H5N1 ã xu t hi n t i nhi u t nh, thành ph trên c nư c và ã phát hi n m t s trư ng h p m c b nh cúm do vi rút H5N1 ngư i. Ban Bí thư Trung ương ng ã ban hành Ch th s 53-CT/TW ngày 28/10/2005, Th tư ng Chính ph ã ban hành Ch th s 34/2005/CT-TTg và g i công i n khNn s 1856/TTg-NN ngày 19/11/2005 ch o các b , ngành, a phương trong c nư c tri n khai các bi n pháp khNn c p nh m khoanh vùng, tiêu di t các d ch ã phát sinh, ngăn ch n lây lan sang các vùng và a phương khác, c bi t là phòng ng a lây nhi m virus cúm H5N1 sang ngư i. Nh m tích c c th c hi n ch trương c a ng và Nhà nư c, B trư ng B Thu s n ch th : 1. Ban công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Thu s n (thành l p theo Quy t nh s 1267/Q -BTS ngày 2/11/2005), Công oàn Ngành Thu s n, các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n, các cơ quan thu c B Thu s n, H i Ngh cá, Hi p h i ch bi n và xu t khNu thu s n, các cơ s s n xu t kinh doanh thu s n có trách nhi m tuyên truy n, ng viên cán b công nhân viên ngành thu s n, bà con ngư dân th c hi n y trách nhi m, nghĩa v c ng ng ch ng d ch cúm gia c m và phòng i d ch cúm ngư i theo k ho ch c a Chính ph và a phương; Tham gia tích c c vào các ho t ng ch ng d ch cúm gia c m và phòng i d ch cúm ngư i t i a phương nơi công tác và cư trú. 2. V K ho ch Tài chính, các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n, Hi p h i ch bi n và xu t khNu thu s n ch o, hư ng d n các cơ s s n xu t kinh doanh và ch bi n s n phNm thu s n n m nhu c u tiêu dùng trong nư c, ch ng và có k ho ch Ny m nh s n xu t th c phNm thu s n, áp d ng các bi n pháp k thu t nh m nâng cao ch t lư ng và gi m th p giá thành cung c p cho th trư ng trong nư c nh m bù p s thi u h t th c phNm t gia c m cho nhân dân c a t ng a phương và các thành ph l n, các khu công nghi p t p trung. ng th i, có k ho ch chuNn b ngu n hàng thu s n d tr , s n sàng áp ng nhu c u th c phNm tăng cao trong ngày L h i, T t dương l ch và T t Nguyên án, góp ph n thi t th c vào vi c bình n giá c th trư ng và n nh cu c s ng nhân dân.
  2. 3. C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n – cơ quan thư ng tr c Ban công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Thu s n, có trách nhi m : a. Thành l p t thư ng tr c công tác ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Thu s n làm u m i ti p nh n thông tin và tri n khai các qui nh, k ho ch c a ngành v công tác phòng ch ng d ch n các ơn v có liên quan trong toàn ngành. b. Tăng cư ng giám sát khâu cung ng các y u t u vào c a quá trình nuôi tr ng thu s n. Nghiêm c m các cơ s s n xu t kinh doanh th c ăn, thu c thú y, ngư i dân nuôi tr ng thu s n s d ng phân gà và các ch phNm khác c a gia c m không rõ ngu n g c trong s n xu t và nuôi tr ng thu s n. Ki m soát ch t ch nh m tránh lây lan ngu n vi rút vào môi trư ng thu s n và môi trư ng s n xu t. Hư ng d n cho ngư i nuôi tr ng thu s n th c hi n v sinh phòng ng a lây nhi m khi s d ng các s n phNm, nguyên li u t gia c m, thu c m ã ư c ki m d ch s d ng trong nuôi tr ng thu s n. c. Ch trì th ng kê danh m c các thi t b và phương ti n, năng l c khác th c hi n n i dung m c 4 dư i ây. u m i c a B trong quan h v i B Y t và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong vi c th c hi n nhi m v này. 4. Các ơn v chuyên môn thu c ngành, c bi t các ơn v có trang thi t b có th h tr cho ngành y t và thú y khi c n thi t (các cơ quan qu n lý ch t lư ng, an toàn v sinh và thú y thu s n trung ương và a phương, các Vi n, Trư ng, …) có trách nhi m ph i h p ch t ch v i C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và Thú y thu s n, ch ng chuNn b trang thi t b , nhân s s n sàng tham gia ào t o – t p hu n, ti p nh n hoá ch t, môi trư ng, kít th h tr phòng, ch ng d ch khi ư c yêu c u. 5. V K ho ch Tài chính ph i h p v i thư ng tr c Ban công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và a d ch cúm ngư i c a B Thu s n ch ng l p k ho ch tài chính m b o chi phí cho ho t ng phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i. T ng h p, tham mưu cho Lãnh o B trình Chính ph phê duy t i v i các kho n chi l n, vư t quá kh năng chi ngân sách c a ơn v và B Thu s n. 6. Các cơ quan ơn v có trách nhi m thư ng xuyên c p nh t thông tin, theo sát di n bi n tình hình, n m b t k p th i n i dung ch o c a Chính ph , Ban ch o qu c gia v phòng ch ng d ch cúm ngư i, tri n khai th c hi n. nh kỳ ngày 15 và ngày 30 hàng tháng g i báo cáo v thư ng tr c Ban công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Thu s n. Ban công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i B Thu s n có trách nhi m ph i h p v i các ơn v tr c thu c B hư ng d n tri n khai và ki m tra giám sát th c hi n ch th này. nh kỳ ngày 5 và 20 hàng tháng (ho c t xu t khi phát hi n có ngư i làm vi c trong các cơ quan, doanh nghi p trong ngành thu s n b m c d ch cúm gia c m) t ng h p, báo cáo tình hình phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i cho B trư ng và Ban ch o Qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i.
  3. 6. Ban công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i c a B Thu s n có trách nhi m xây d ng K ho ch hành ng chi ti t c a Ngành Thu s n phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i, phân công và giao nhi m v c th cho các ơn v có liên quan, trình B ban hành và t ch c i u ph i, hư ng d n vi c th c hi n. B TRƯ NG T Quang Ng c
Đồng bộ tài khoản